Hufvudstadens årsstämma 2009

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 31 mars 2009 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 3 april...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 31 mars 2009 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 3 april 2009.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peter-son, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och 175 000 vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bolaget. För närvarande innehar bolaget 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.


Stockholm den 26 mars 2009

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo StopnerInformationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.