Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2021 års slut till 40 530. Institutioner och företag med innehav om 100 000, eller fler, aktier ägde tillsammans 172 270 781 aktier motsvarande 85,2 procent av totalt antal utestående aktier och 96,2 procent av antalet röster. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2021 till 24,9 procent av totalt antal utestående aktier.

Ägarstruktur per 31 december 2021

Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 40 293 89,2 5 759 176 2,7
1 000  - 9 999 4 268 9,4 9 341 320 4,4
10 000  - 99 999 478 1,1 12 607 070 6,0
100 000  - 132 0,3 174 599 367 82,7
Utestående aktier  45 171 100,0 202 306 933 95,8
Hufvudstaden     8 965 000 4,2
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail