Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2022 års slut till 35 531. Institutioner och företag med innehav om 100 000 aktier, eller fler, ägde tillsammans 176 333 320 aktier motsvarande 87,2 procent av totalt antal utestående aktier och 96,5 procent av antalet röster. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2022 till 21,0 procent av totalt antal utestående aktier.

Ägarstruktur per 31 december 2022

Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 31 475 88,6 4 579 399 2,2
1 000  - 9 999 3 570 10,0 8 004 423 3,8
10 000  - 99 999 382 1,1 9 659 250 4,6
100 000  - 104 0,3 180 063 861 85,2
Utestående aktier  35 531 100,0 202 306 933 95,8
Hufvudstaden     8 965 000 4,2
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail