Uppförandekod

Våra värderingar vägleder oss i affärssituationer och hur vi ska agera mot kollegor, kunder, affärspartners, leverantörer och ägare.

I vår uppförandekod tydliggörs vilket beteende som våra intressenter kan förvänta sig av Hufvudstadens medarbetare. Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners också agerar enligt uppförandekoden när de utför uppdrag för oss eller representerar Hufvudstaden.

"Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för vår långsiktiga framgång."

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Hufvudstaden vill motverka alla former av korruption och accepterar varken mutor eller illegal arbetskraft. Samtliga Hufvudstadens anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt vår uppförandekod.

Att löpande utbilda våra medarbetare om vår uppförandekod och att hålla dialogen kring etiska frågor levande är ett av våra prioriterade hållbarhetsmål.

Hufvudstaden är anslutna till FN:s Global Compact och följer dess 10 principer. Förenta Nationernas initiativ "Global Compact" kom till 1999 med syftet att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

Ta del av Hufvudstadens uppförandekod i sin helhet.