Verksamhetsmål

Hög kvalitet, god service och långsiktighet.

Verksamhetsmål

Hufvudstaden ska:

  • Ha branschens nöjdaste kunder.
  • Ha branschens mest välutvecklade fastighetsbestånd.
  • Energianvändningen per kvadrat meter ska minska med minst 16 procent mellan 2019–2025.
  • Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.
  • Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

Finansiella mål

  • Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

Läs mer om våra finansiella mål.