Verksamhetsmål

Hög kvalitet, god service och långsiktighet.

Verksamhetsmål

  • Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.
  • Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.
  • Energianvändningen per kvadrat meter ska minska med minst 16 procent
    mellan 2019–2025.
  • Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

Finansiella mål

  • Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.
  • Hufvudstaden ska successivt öka nettovinsten från den löpande verksamheten.

Läs mer om våra finansiella mål.