Bolagsordning

Bolagsordningen är ett regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Hufvudstadens registreringsbevis finner du längre ned på sidan.

Organisationsnummer 556012-8240

§ 1
Bolagets företagsnamn är Hufvudstaden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva och förvalta fastigheter samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst FEMHUNDRAMILJONER (500 000 000) kronor och högst TVÅMILJARDER (2 000 000 000) kronor.

§ 5
Aktierna av två slag får utges, serie A och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 400 000 000 och aktier av serie C till ett antal av högst 25 000 000, dock icke till ett större antal än som motsvarar en sextondedel av hela antalet utgivna aktier. Aktier får utges till ett totalt högsta antal av 400 000 000 och ett totalt lägsta antal av 100 000 000.

Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie C till etthundra röster.

Aktier av serie C skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall inom tre månader från erhållandet av sådan framställning behandla fråga om omvandling. Styrelsen äger rätt att uppdra åt verkställande direktören att behandla fråga om omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 6
Beslutar bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie C skall ägare av aktier av serie A och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas p g a optionsrätten resp. företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ordinarie ledamöter.

§ 8
Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

För att få deltaga i bolagsstämma, skall aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger rätt att medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler sådant eller sådana biträden, högst två till antalet, på tid och sätt som anges ovan.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

§ 11
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett, varefter de närvarande röstberättigade genom öppen omröstning väljer ordförande vid stämman.

Omröstning vid bolagsstämma sker öppet om bolagsstämman inte beslutar om sluten omröstning.

§ 12
Årsstämma skall hållas en gång årligen i Stockholm senast under juni månad.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet. 
 4. Godkännande av dagordning. 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna. 
 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer jämte suppleanter. 
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Förestående bolagsordning har antagits vid årsstämma 2021-03-25. 

Registreringsbevis 

Hufvudstaden ABs registeringsbevis från Bolagsverket finns att ta del av här (pdf).