Hållbarhetsmål

Hufvudstaden tar ansvar för ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Det gör vi bland annat genom att arbeta aktivt med våra hållbarhetsmål.

Vision

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete

I vårt hållbarhetsarbete tar vi ansvar för både ekonomisk, miljömässig och social utveckling. För att nå våra hållbarhetsmål använder vi oss av Hufvudstadens miljöpolicy.

Hufvudstadens hållbarhetsarbete följer principerna enligt FN:s Global Compact.
Arbetet drivs utifrån vår uppförandekod och våra uppsatta hållbarhetsmål. Våra klimatmål och åtagande om minskade utsläpp har blivit validerade av Science Based Target initiative (SBTi).

Läs mer om FN:s Global Compact principer.

Våra hållbarhetsmål

 

Energianvändningen per kvm ska minska med 16 % mellan 2019-2025.

Förvaltning av våra fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.

Klimatpåverkande utsläpp från projektutveckling ska halveras under perioden 2019-2030.

Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.

År 2025 ska all ny finansiering vara grön.

Aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra huvudleverantör bedöms årligen.

Nolltolerans mot allvarliga arbetsplatsolyckor.

Fastigheterna ska framtidssäkras för klimatförändringar.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

 

Utfall hållbarhetsmål

Vi jobbar aktivt för att nå våra hållbarhetsmål och vi följer upp och utvärderar dem kontinuerligt.

Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2020.
Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2019.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Johanna Pettersson

Hållbarhetsansvarig

08-762 91 08

Skicka mail