Miljöpolicy

Hufvudstadens miljöpolicy hjälper oss att ta långsiktigt ansvar och att utveckla och förbättra vår verksamhet i en hållbar riktning.

Fastighetsbranschen står för en stor del av samhällets totala energianvändning och klimatpåverkan, därför är energieffektivisering och minskade utsläpp av hög prioritet i Hufvudstadens miljöarbete.

Hufvudstadens hållbarhetsarbete utgår från ett långsiktigt ansvar för både ekonomisk, miljömässig och social utveckling. 

Vision

Hufvudstaden ska verka för en hälsosam livsmiljö, där miljöhänsyn ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Miljöåtaganden

Hufvudstaden ska kontinuerligt arbeta för att minska företagets miljö- och klimatpåverkan och regelbundet, minst en gång per år, följa upp och utvärdera arbetet. Följa rådande miljölagstiftning och andra krav som berör företaget samt tillämpa försiktighets- och hushållningsprincipen ska betraktas som minimikrav.

Mål

 • Minska miljö- och klimatpåverkan.
 • Hushålla med jordens resurser.
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen.
 • Göra aktiva materialval utifrån aspekterna cirkuläritet, långsiktighet, kvalitet och miljö.
 • Arbeta för att material återvinns.

 

Strategier för att uppnå målen

 • Säkerställa att användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt.
 • Eftersträva teknik, produkter och material som är miljömärkta, har låg miljöbelastning och/eller minskar vår energianvändning och klimatpåverkande utsläpp.
 • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Säkra att all el vi köper in kommer från förnybara källor som sol-, vind- och vattenkraft.
 • Beakta miljö- och klimatförändringar och planera för flexibla, långsiktiga lösningar i våra fastigheter.
 • Sträva efter att minska miljöbelastningen från transporter såväl vid tjänsteresor som vid leverans av varor.
 • Ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt på leverantörer och entreprenörer.
 • Erbjuda källsortering och skapa förutsättningar för en avfallshantering som är effektiv och miljöriktig.
 • Miljöcertifiera alla större ombyggnationer och nyproduktion enligt ett oberoende, vedertaget certifieringssystem.
 • Vara en framsynt partner och samarbeta med våra kunder och leverantörer för att förbättra både deras och vårt miljöarbete.
 • Säkerställa god inomhusmiljö i våra fastigheter samt öka kunskapen om god inomhusmiljö genom utbildning och kommunikation.
 • Sträva efter att öka biodiversiteten i och kring våra fastigheter.
 • Höja miljökompetensen bland medarbetare och samarbetspartners genom kontinuerlig utbildning och kommunikation av miljöfrågor.
 • Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt arbete så att vi förekommer och förebygger negativ påverkan på miljön.

 

Omfattning och omsättning

Miljöpolicyn omfattar samtliga medarbetare och alla delar av Hufvudstadens verksamhet, såväl förvaltning, leverantörer och entreprenörer. Vår miljöpolicy är publik. Vi omsätter vår miljöpolicy till praktik genom operativa miljömål, konkreta handlingsplaner samt kontinuerlig utvärdering av resultat och arbetssätt.

Miljöpolicyn revideras regelbundet och följs årligen upp av företagets koncernledning. Hufvudstadens hållbarhetschef ansvarar för att miljöpolicyn är känd och efterlevs. Alla medarbetare har även tillgång till miljöpolicyn via företagets intranät.

 

Utskriftsvänlig miljöpolicy

Miljöpolicy 2020.pdf

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail