Återköp av aktier

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa egna aktier av serie A till högst 10 procent av samtliga aktier. Mandatet förnyades vid årsstämman 2020.


Den 10 september 2020 beslutade styrelsen om att utnyttja bemyndigandet från årsstämman 2020 om återköp av egna aktier. Återköp får ske, under perioden från och med den 11 september 2020 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, till ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor samt av högst så många A-aktier att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget.

Syftet med återköpen är att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag eller fastighet. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Genomförda återköp

Hufvudstaden har sedan 11 september 2020 köpt tillbaka 3 959 000 A-aktier. Hufvudstadens totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 8 965 000 A-aktier, vilket motsvarar 4,2 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,9 procent av det totala antalet röster.

På Nasdaqs hemsida hittar du aktuell information om Hufvudstadens genomförda återköp.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail