Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning 1 797,1 1 750,6 1 703,1 1 610,7 1 596,4
Parkeringsverksamhet 85,8 89,9 86,8 78,3 68,9
  1 882,9 1 840,5 1 789,9 1 689,0 1 665,3
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
– Underhåll -24,5 -29,8 -29,0 -34,4 -31,9
– Drift och administration -283,1  -269,4 -262,2 -256,5 -248,6
– Tomträttsavgälder -21,8 -22,6 -21,8 -21,5 -17,0
– Fastighetsskatt -165,9 -167,3 -164,5 -154,1 -154,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -495,3 -489,1 -477,5 -466,5 -451,7
           
Parkeringsverksamhet, kostnader -51,1 -50,7 -50,0 -50,4 -49,8
Verksamhetens kostnader -546,4 -539,8 -527,5 -516,9 -501,5
           
Bruttoresultat 1 336,5 1 300,7 1 262,4 1 172,1 1 163,8
– varav Fastighetsförvaltning 1 301,8 1 261,5 1 225,6 1 144,2 1 144,7
– varav Parkeringsverksamhet 34,7 39,2 36,8 27,9 19,1
           
Central administration -43,5 -41,3 -42,9 -38,8 -36,2
Rörelseresultat före värdeförändringar och jämförelsestörande poster 1 293,0 1 259,4  1 219,5 1 133,3 1 127,6
           
Jämförelsestörande poster -138,6
Värdeförändringar Förvaltningsfastigheter 3 620,8 2 848,2 4 160,1 3 426,5 1 708,6
Värdeförändringar Räntederivat 26,6 61,6 45,4 11,8 -185,8
Rörelseresultat 4 940,4 4 030,6 5 425,0 4 571,6 2 650,4
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Finansiella intäkter 2,9  0,1 0,3 1,2 3,6
Finansiella kostnader -123,4 -135,8 -141,4 -124,2 -133,5
  -120,5 -135,7 -141,1 -123,0 -129,9
           
Resultat före skatt 4 819,9 3 894,9 5 283,9 4 448,6 2 520,5
Skatt -500,2 -859,9 -1 163,7 -978,5 -519,2
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 4 319,7 3 035,0 4 120,2 3 470,1 2 001,3
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 4 319,7 3 035,0 4 120,2 3 470,1 2 001,3