Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning 1 896,4 1 797,1 1 750,6 1 703,1 1 610,7
Parkeringsverksamhet 84,8 85,8 89,9 86,8 78,3
  1 981,2 1 882,9 1 840,5 1 789,9 1 689,0
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
– Underhåll -28,9 -24,5 -29,8 -29,0 -34,4
– Drift och administration -287,0 -283,1  -269,4 -262,2 -256,5
– Tomträttsavgälder - -21,8 -22,6 -21,8 -21,5
– Fastighetsskatt -200,7 -165,9 -167,3 -164,5 -154,1
– Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -6,8 - - - -
Fastighetsförvaltningens kostnader -523,4 -495,3 -489,1 -477,5 -466,5
           
Parkeringsverksamhet, kostnader -52,5 -51,1 -50,7 -50,0 -50,4
Verksamhetens kostnader -575,9 -546,4 -539,8 -527,5 -516,9
           
Bruttoresultat 1 405,3 1 336,5 1 300,7 1 262,4 1 172,1
– varav Fastighetsförvaltning 1 373,0 1 301,8 1 261,5 1 225,6 1 144,2
– varav Parkeringsverksamhet 32,3 34,7 39,2 36,8 27,9
           
Central administration -49,2 -43,5 -41,3 -42,9 -38,8
Rörelseresultat före värdeförändringar och jämförelsestörande poster 1 356,1 1 293,0 1 259,4  1 219,5 1 133,3
           
Jämförelsestörande poster - -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 726,9 3 620,8 2 848,2 4 160,1 3 426,5
Värdeförändringar fäntederivat 3,7 26,6 61,6 45,4 11,8
Rörelseresultat 4 086,7 4 940,4 4 030,6 5 425,0 4 571,6
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Finansiella intäkter 0,4 2,9  0,1 0,3 1,2
Finansiella kostnader -119,1 -123,4 -135,8 -141,4 -124,2
  -118,7 -120,5 -135,7 -141,1 -123,0
           
Resultat före skatt 3 968,0 4 819,9 3 894,9 5 283,9 4 448,6
Skatt -821,6 -500,2 -859,9 -1 163,7 -978,5
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 3 146,4 4 319,7 3 035,0 4 120,2 3 470,1
           
Övrigt totalresultat -
ÅRETS TOTALRESULTAT 3 146,4 4 319,7 3 035,0 4 120,2 3 470,1