Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning, brutto 2 216,0 2 054,7 1 936,5 1 767,9 1 896,4
Hyresintäkter, koncerninternt -182,9 -199,8 -153,0 -43,9 -43,3
Fastighetsförvaltning, netto 2 033,1 1 854,9 1 783,5 1 724,0 1 853,1
Övriga segment 928,5 890,9 704,4 71,7 84,8
  2 961,6 2 745,8  2 487,9 1 795,7 1 937,9
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
Underhåll -46,4 -32,1 -26,3 -27,0 -28,9
Drift och administration -383,1 -355,0 -326,1 -298,1 -287,0
Fastighetsskatt -236,4 -227,0 -204,2 -200,3 -200,7
Avskrivningar -7,8 -5,9 -5,8 -5,1 -6,8
Fastighetsförvaltningens kostnader -673,7 -620,0 -562,4 -530,5 -523,4
           
Övriga segment, kostnader brutto -1 001,6 -972,0 -734,9 -69,2 -52,5
Hyreskostnader, koncerninternt 182,9 199,8 153,0 43,9 43,3
Övriga segment, kostnader netto -818,7 -772,2 -581,9 -25,3 -9,2
Verksamhetens kostnader -1 492,4 -1 392,2 -1 144,3 -555,8 -532,6
           
Bruttoresultat 1 469,2 1 353,6 1 343,6 1 239,9 1 405,3
- varav Fastighetsförvaltning 1 359,4 1 234,9 1 221,1 1 193,5 1 329,7
- varav Övriga segment 109,8 118,7 122,5 46,4 75,6
           
Central administration -53,2 -55,7 -57,9 -47,4 -49,2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 1 416,0 1 297,9 1 285,7 1 192,5 1 356,1
           
Jämförelsestörande poster 370,3 35,9
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -4 042,4 -209,1 2 579,3 -2 929,9 2 726,9
Värdeförändringar räntederivat 3,7
Rörelseresultat -2 256,1 1 088,8 3 865,0 -1 701,5 4 086,7
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Ränte- och finansiella intäkter 9,8 2,2 0,0 0,0 0,4
Ränte- och finansiella kostnader -288,9 -186,7 -138,9 -131,7 -119,1
  -279,1 -184,5 -138,9 -131,7 -118,7
           
Resultat före skatt -2 535,2 904,3 3 726,1 -1 833,2 3 968,0
Skatt 608,0 -182,3 -770,8 371,5 -821,6
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT -1 927,2 722,0 2 955,3 -1 461,7 3 146,4
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT -1 927,2 722,0 2 955,3 -1 461,7 3 146,4