Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning, brutto 2 054,7 1 936,5 1 767,9 1 896,4 1 797,1
Hyresintäkter, koncerninternt -199,8 -153,0 -43,9 -43,3 -42,1
Fastighetsförvaltning, netto 1 854,9 1 783,5 1 724,0 1 853,1 1 755,0
Övriga segment 890,9 704,4 71,7 84,8 85,8
  2 745,8  2 487,9 1 795,7 1 937,9 1 840,8
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
Underhåll -32,1 -26,3 -27,0 -28,9 -24,5
Drift och administration -355,0 -326,1 -298,1 -287,0 -283,1
Tomträttsavgälder -21,8
Fastighetsskatt -227,0 -204,2 -200,3 -200,7 -165,9
Avskrivningar -5,9 -5,8 -5,1 -6,8
Fastighetsförvaltningens kostnader -620,0 -562,4 -530,5 -523,4 -495,3
           
Övriga segment, kostnader brutto -972,0 -734,9 -69,2 -52,5 -51,1
Hyreskostnader, koncerninternt 199,8 153,0 43,9 43,3 42,1
Övriga segment, kostnader netto -772,2 -581,9 -25,3 -9,2 -9,0
Verksamhetens kostnader -1 392,2 -1 144,3 -555,8 -532,6 -504,3
           
Bruttoresultat 1 353,6 1 343,6 1 239,9 1 405,3 1 336,5
- varav Fastighetsförvaltning 1 234,9 1 221,1 1 193,5 1 329,7 1 259,7
- varav Övriga segment 118,7 122,5 46,4 75,6 76,8
           
Central administration -55,7 -57,9 -47,4 -49,2 -43,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 1 297,9 1 285,7 1 192,5 1 356,1 1 293,0
           
Jämförelsestörande poster 35,9
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -209,1 2 579,3 -2 929,9 2 726,9 3 620,8
Värdeförändringar räntederivat 3,7 26,6
Rörelseresultat 1 088,8 3 865,0 -1 701,5 4 086,7 4 940,4
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Ränte- och finansiella intäkter 2,2 0,0 0,0 0,4 2,9
Ränte- och finansiella kostnader -186,7 -138,9 -131,7 -119,1 -123,4
  -184,5 -138,9 -131,7 -118,7 -120,5
           
Resultat före skatt 904,3 3 726,1 -1 833,2 3 968,0 4 819,9
Skatt -182,3 -770,8 371,5 -821,6 -500,2
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 722,0 2 955,3 -1 461,7 3 146,4 4 319,7
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 722,0 2 955,3 -1 461,7 3 146,4 4 319,7