Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning, brutto 1 936,5 1 767,9 1 896,4 1 797,1 1 750,6
Hyresintäkter, koncerninternt -153,0 -43,9 -43,3 -42,1 -41,4
Fastighetsförvaltning, netto 1 783,5 1 724,0 1 853,1 1 755,0 1 709,2
Övriga segment 704,4 71,7 84,8 85,8 89,9
   2 487,9 1 795,7 1 937,9 1 840,8 1 799,1
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
Underhåll -26,3 -27,0 -28,9 -24,5 -29,8
Drift och administration -326,1 -298,1 -287,0 -283,1 -269,4
Tomträttsavgälder -21,8 -22,6
Fastighetsskatt -204,2 -200,3 -200,7 -165,9 -167,3
Avskrivningar -5,8 -5,1 -6,8
Fastighetsförvaltningens kostnader -562,4 -530,5 -523,4 -495,3 -489,1
           
Övriga segment, kostnader brutto -734,9 -69,2 -52,5 -51,1 -50,7
Hyreskostnader, koncerninternt 153,0 43,9 43,3 42,1 41,4
Övriga segment, kostnader netto -581,9 -25,3 -9,2 -9,0 -9,3
Verksamhetens kostnader -1 144,3 -555,8 -532,6 -504,3 -498,4
           
Bruttoresultat 1 343,6 1 239,9 1 405,3 1 336,5 1 300,7
- varav Fastighetsförvaltning 1 221,1 1 193,5 1 329,7 1 259,7 1 220,1
- varav Övriga segment 122,5 46,4 75,6 76,8 80,6
           
Central administration -57,9 -47,4 -49,2 -43,5 -41,3
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 1 285,7 1 192,5 1 356,1 1 293,0 1 259,4
           
Jämförelsestörande poster 35,9 -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 579,3 -2 929,9 2 726,9 3 620,8 2 848,2
Värdeförändringar räntederivat 3,7 26,6 61,6
Rörelseresultat 3 865,0 -1 701,5 4 086,7 4 940,4 4 030,6
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Ränte- och finansiella intäkter 0,0 0,0 0,4 2,9 0,1
Ränte- och finansiella kostnader -138,9 -131,7 -119,1 -123,4 -135,8
  -138,9 -131,7 -118,7 -120,5 -135,7
           
Resultat före skatt 3 726,1 -1 833,2 3 968,0 4 819,9 3 894,9
Skatt -770,8 371,5 -821,6 -500,2 -859,9
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 2 955,3 -1 461,7 3 146,4 4 319,7 3 035,0
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 2 955,3 -1 461,7 3 146,4 4 319,7  3 035,0