Anpassa, renovera och bygg om dina lokaler

När du som kontors- eller butikshyresgäst behöver anpassa, renovera eller bygga om dina lokaler finns vi här och hjälper till genom hela processen.

Vid lokalanpassningar, ombyggnadsprojekt och renoveringar är det antingen Hufvudstaden eller du som hyresgäst som ansvarar för entreprenaden. Vilken väg du än väljer att gå följer vi ett antal steg för att säkra att byggprojektet genomförs på ett ekonomiskt hållbart, miljöanpassat och fackmannamässigt sätt. Projektledaren för byggprojektet har en central roll, men även Hufvudstadens förvaltningschefer, driftschefer och fastighetstekniker samt du som hyresgäst är viktiga deltagare i processen.

Steg 1 – Kalkyl och riskbedömning

Det första steget när man vill bygga om, anpassa eller renovera en lokal är att göra en kostnadsbedömning och kalkyl. Uthyraren eller förvaltningschefen lämnar underlag till projektledaren för kalkylering baserat på kravspecifikationer, tidsplaner och skisser. I detta steg i processen görs också en riskbedömning då man tittar på faktorer som tid, teknik, arbetsmiljö och ekonomi.

Steg 2 – Beslut och projektstart

När kalkyler och kontrakt är godkända och undertecknade kan projektet startas. En projektbeställning upprättas. Hyresgästen träffar förvaltningschefen och projektledaren för att prata om projektet, avtalet, tidsplanen och ansvarsområden. 

Under hela projektets gång kommer regelbundna hyresgästmöten planeras in. På dessa möten diskuteras ändrade planer, nya önskemål, kostnadsändringar och justeringar i tidplan.

Steg 3 – Projektering

Under projekteringsfasen planeras byggprojektet av Hufvudstaden eller hyresgästen.

 

Hufvudstaden ansvarar för entreprenaden

Arbetet med projekteringsledning innebär att säkerställa rätt produkt genom att handla upp konsulter, hålla projekteringsmöten med berörd driftschef, granska handlingar och att följa upp projekteringskostnaderna.

Hufvudstaden ansvarar för att all dokumentation finns på plats inför projektstart.

 

Hyresgästen ansvarar för entreprenaden

Då du som hyresgäst projekterar på egen hand är det viktigt att Hufvudstaden får insyn i projekteringen i ett tidigt skede. Både för att hjälpa hyresgästen till bra lösningar och för att undvika att olämpliga och farliga ombyggnader görs.

Hyresgästen ansvarar för att Hufvudstaden har fått alla ritningar, bygglov och bygganmälan till hands innan byggarbetet påbörjas.

Steg 4 – Byggande

Nu är det dags att genomföra själva byggprojektet.

 

Hufvudstaden ansvarar för entreprenaden

Projektledaren börjar med att upphandla entreprenörer och leverantörer. När vi har en klar bild över tidsplan och omfattning tar vi fram underlag för information till hyresgäster vid projektstart. Projektledaren ansvarar också för att löpande informera berörda hyresgäster under hela processen. Under byggets gång håller projektledaren regelbundna byggmöten med entreprenören och berörda parter som fastighetstekniker och tekniska förvaltare.

Innan projektet avslutas ser projektledaren till att en slutbesiktning genomförs.

 

Hyresgästen ansvarar för entreprenaden.

När hyresgäster utför sina egna lokalanpassningar är det viktigt att de sköts fackmannamässigt och att de inte stör närliggande hyresgäster. Projektledaren bevakar byggnadsarbetena genom regelbundna besök på plats och genom att närvara vid byggmöten.

Projektledaren deltar i slutbesiktningen tillsammans med hyresgästens besiktningsmän.

Steg 5 – Inflyttning och projektavslut

Efter slutbesiktningen lämnas lokalen över till hyresgästen och förvaltningen tar över drift och skötsel. Projektekonomin utvärderas inför slutfakturering och projektet avslutas. Lokalen är nu klar för inflyttning.

 

Dags för ombyggnad? Kontakta din förvaltningschef så hjälper vi dig att utveckla dina kontors- eller butikslokaler.

Kontakt

Kundservice

Ann-Mari Boström, Lars Orrvik och Maria Johansson.

08-762 90 10 & 031-710 21 00

Skicka e-post