Systematiskt hållbarhetsarbete

Hufvudstadens hållbarhetsarbete är indelat i fyra huvudaktiviteter. Arbetet utgår från våra policys och övergripande hållbarhetslöften.

Huvudaktiviteter

PLANERA: Utifrån Hufvudstadens prioriterade områden, samt aktuella krav från intressenter som medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter planeras Hufvudstadens mål och övergripande aktiviteter för att uppnå målen för året. De prioriterade områdena är minimera, framtidssäkra och samarbeta.

GENOMFÖRA: Hufvudstadens mål och aktiviteter kommuniceras till verksamheten och konkreta handlingsplaner tas fram som sedan omsätts i praktiken. Arbetet och resultaten dokumenteras. 

FÖLJA UPP: Hållbarhetsarbetet följs upp och rapporteras. 

FÖRBÄTTRA: Genomgång av resultatet för året med Hufvudstadens ledning.  Resultatet utvärderas och analyseras. Lärdomar, förbättringar och framtida åtgärder genereras som sedan ligger till grund för kommande års planering. 

Mätning och uppföljning av Hufvudstadens mål 

Våra mål är långsiktiga. För att nå dem sätter vi årligen upp handlingsplaner som leder oss i rätt riktning. Handlingsplanerna ska vara konkreta, tidsatta och godkända.

Våra hållbarhetslöften är centrala för att vi långsiktigt ska utvecklas och vara ett attraktivt bolag. Därför behöver bolagets olika affärsområden aktivt bidra till målen. Detta gäller särskilt våra fastigheter som är en stor tillgång. Målen måste brytas upp och följas upp för respektive fastighet för att dessa fortsatt ska vara branschens mest välutvecklade.

 

Ladda ner vår hållbarhetsplan och läs mer om hur vi framtidssäkrar vår verksamhet.