Utfall av hållbarhetsmål 2023

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2023.

Hållbarhetsmål och utfall

Löpande mål Utfall 2023

Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.

Sorteringsgraden i våra fastigheter uppgick till 34% och från våra byggprojekt till 92%.

Fastigheterna ska framtidssäkras för klimatförändringar.

Samtliga fastigheter har analyserats och konkreta handlingsplaner har tagits fram. Flertalet åtgärder har genomförts.

Öka andelen grön finansiering.

Andelen grön finansiering uppgick till 49%.

Aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra huvudleverantörer ska bedömas årligen.

88% av våra huvudleverantörer har utvärderats.

Nollvision mot allvarliga arbetsplatsolyckor.

Under året har inga arbetsplatsolyckor inträffat.

Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden placerade sig för sjätte året i rad på
första plats i kategorin Storbolag i
Fastighetsbarometerns Nöjd Kundundersökning.

Mål 20251)  

Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.

Utsläppen av CO2e har minskat med 26%.

Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16%.

Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 16%.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade

78% av fastigheterna är certifierade.

Mål 20301)  

Klimatpåverkande utsläpp från projektutveckling ska halveras.

Under året har vi i flera projekt haft stort fokus på återbruk och bevarande av material. 

1)Målen togs fram 2020 och utgår därmed från basår 2019. Utfall beräknat i förhållande till basåret.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail