Hållbarhetsindex

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2023 samt Hållbarhetsindex (inklusive GRI-Index). Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Hufvudstaden rapporterar enligt GRI Standards 2021 för perioden 2023-01-01 och 2023-12-31.

Generella upplysningar

 • Organisationen och redovisningsprinciper 2021
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-1      Information om organisationen ÅR 1, 37, 115
  2-2      Enheter som omfattas av hållbarhetsredovisningen ÅR 105
  2-3      Redovisningsperiod, frekvens och kontakt ÅR 37, 56, 105, 96
  2-4      Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar ÅR 99-101
  2-5      Externt bestyrkande ÅR 88, 105, 109
 • Aktiviteter och anställda 2021
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-6      Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser ÅR 1, 37, 102–104
  2-7      Medarbetare ÅR 98
  2-8      Medarbetare som inte är anställda ÅR - Hufvudstaden rapporterar inte på medarbetare som inte är anställda. Information saknas. Hufvudstaden samlar för tillfället inte in denna information på grund av för osäker data och spridda arbetsområden. Detta kommer att ses över till nästa års rapportering.
 • Styrning 2021
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-9      Sammansättning och struktur för styrning ÅR 87
  2-10      Nominering och val av högsta styrande organ ÅR 86-87
  2-11      Ordförande för högsta styrande organ ÅR 87
  2-12      Högsta styrande organets roll i arbetet med översyn och hantering av påverkan ÅR 87, 103 Hufvudstaden rapporterar inte om Due Diligence- processen. Inte tillämplig. Styrelsen hanterar övergripande policys och informeras om större risker och avvikelser.
  2-13      Delegering av beslutsfattande för att hantera påverkan ÅR 103
  2-14      Högsta styrande organets roll i relation till hållbarhetsredovisningen ÅR 103
  2-15      Intressekonflikter ÅR 86-87, 90-91
  2-16      Kommunikation om kritiska frågeställningar ÅR 103
  2-17      Samlad kunskap hos det högsta styrande organet ÅR 103
  2-18      Utvärdering av det högsta styrande organets arbete ÅR 87, 103
  2-19      Ersättningspolicy ÅR 39, 63-64, 88
  2-20      Process för att fastställa ersättningar ÅR 39, 63-64, 88
  2-21      Årlig total ersättning ÅR - Hufvudstaden rapporterar inte på indikation 2-21. Information saknas. Hufvudstaden sammanställer ingen jämförelse mellan genomsnittlig lön och lön för högst betald individ då vi har differentierade och individuella löner i Sverige. Detta kommer att ses över till nästa års rapportering.
 • Strategi, policyer och praxis 2021
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-22      Uttalande om strategi för hållbar utveckling ÅR 4-5
  2-23      Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 104
  2-24      Förankring av värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 102, 104
  2-25      Processer för att avhjälpa negativ påverkan ÅR 43, 99, 104
  2-26      Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter för organisationen ÅR 43, 104
  2-27      Efterlevnad av lagar och förordningar ÅR 104
  2-28      Medlemskap i organisationer ÅR 104
 • Intressentengagemang 2021
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-29      Metod för intressentengagemang ÅR 104
  2-30      Kollektivavtal ÅR 38

Väsentliga frågor


Specifika upplysningar

 • Ekonomiskt resultat 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 32, 34, 43-44, 99-100, 103, 104
  201-2      Finansiell påverkan och klimatrelaterade risker och möjligheter ÅR 43-44 Hufvudstaden rapporterar inte på de kostnader som vidtas för att hantera klimatrelatera. Information saknas. Hufvudstaden anser att data för klimatrelaterade risker och dess konsekvenser är för osäkra för att beräkna dess associerade kostnader. Detta kommer att ses över till nästa års rapportering.
 • Antikorruption 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 43, 99-100, 103-104
  205-3      Antal fall av korruption och vidtagna åtgärder ÅR 104
 • Energi 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 4-5, 24, 31-33, 35, 43, 99-100, 103-104
  302-1      Organisationens energianvändning ÅR 100
  302-3      Energiintensitet ÅR 100
 • Vatten och utsläpp 2018
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 99–100, 102, 104 Hufvudstaden rapporterar inte på indikatorerna 3-3 a, c, d och e för vattenanvändning. Inte tillämplig. Hufvudstaden har inget mål eller policy kopplat till vattenanvändning då detta främst är via våra hyresgäster och vi har begränsad möjlighet att påverka användningen.
  305-5      Vattenanvändning ÅR 102 Hufvudstaden rapporterar inte total vattenanvändning från områden med hög vattenbrist. Inte tillämplig Hufvudstadens fastigheter är inte belägna i områden som kännestecknas av hög eller extremt hög vattenbrist/vattenstress.
 • Utsläpp 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 24, 31-33, 43, 99-102, 104
  305-1      Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) ÅR 32, 101-102
  305-2      Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) ÅR 32, 101-102
  305-3      Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) ÅR 101-102
  305-4      Intensitet av växthusgasutsläpp ÅR 101
 • Avfall 2020
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 24, 31-33, 43, 99-100, 102
  306-1      Avfallsgenerering och signifikant avfallsrelaterad påverkan ÅR 33, 102
  306-2      Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan ÅR 33, 102
  306-3      Genererat avfall ÅR 102
 • Granskning av leverantör 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 31-32, 35, 43, 99-100, 102-104
  308-1      Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier ÅR 32, 102-103 Hufvudstaden rapporterar inte specifikt på nya leverantörer. Inte tillämplig Hufvudstaden rapporterar på samtliga huvudleverantörer, inte specifikt på nya leverantörer.
 • Hälsa och säkerhet 2018
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 28, 32, 35, 43, 99-100, 102-104
  403-1      Arbetsmiljöledningssystem ÅR 99
  403-2      Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning ÅR 28, 43, 99
  403-3      Arbetshälsovårdstjänster ÅR 28, 99
  403-4      Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhet ÅR 28, 99
  403-5      Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet ÅR 28, 99
  403-6      Främjande av medarbetares hälsa ÅR 28, 99
  403-7      Förebyggande och hantering av hälso- och säkerhetspåverkan på arbetsplatsen direkt kopplade till affärsrelationer ÅR 28, 35, 43, 99, 102-103
  403-9      Arbetsrelaterade skador ÅR 43, 99 Hufvudstaden rapporterar inte olycksfallsfrekvens. Inte tillämplig. Hufvudstaden saknar rutiner och processer för att samla in och konsolidera.
 • Mångfald och lika möjligheter 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 28–29, 99–100, 103–104
  405-1      Mångfald i ledning och bland anställd ÅR 98
 • Lokala samhällen 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 31-32, 35, 99-100, 104
  413-1      Verksamhet med lokalt samhällsengagemang, konsekvensanalys och utvecklingsprogram ÅR 35 Hufvudstaden rapporterar inte på indikatorn 413-1. Inte tillämplig. Hufvudstaden rapporterar inte på samhällsengagemang på det sätt som GRI beskriver samhällsengagemang.
 • Granskning av leverantörer 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 32, 35, 43, 99-100, 102-104
  414-4      Nya leverantörer som utvärderats med sociala kriterier ÅR 32, 102-104 Hufvudstaden rapporterar inte specifikt på nya leverantörer. Inte tillämplig. Hufvudstaden rapporterar på samtliga huvudleverantörer, inte specifikt på nya leverantörer.
 • Kunders hälsa och säkerhet 2016
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 32, 99–100, 102, 104
  416-1      Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter ÅR 102
  416-2      Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ÅR 102