Ersättningar till koncernledningen

På denna sida finner du information om ersättning till VD och företagsledning samt information om incitamentsprogram.

Verkställande direktör och företagslednings ersättning

Riktlinjer för lön, bonus och annan ersättning till bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. Årsstämman 2023 beslöt att bolagets ersättningar ska utgöras av marknadsmässiga löner samt ett begränsat resultatrelaterat bonusprogram, som beskrivs nedan. Inga aktiekursrelaterade incitamentssystem finns i bolaget.

Styrelsens redogörelse för ut­värderingen av program för rörlig ersättning till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Revisorns yttrande om huruvida rikt­linjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgänglig på bolagets webbplats.

VD:s ersättning föreslås av styrelsens ordförande och fastställs av styrelsen. VD deltar ej i detta beslut. VD beslutar om ersättning till övriga ledande befattningshavare efter samråd med styrelsens ordförande.

Du finner ytterligare information om löner och ersättningar, samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman, i årsredovisningen under not 7. Se även Ersättningsrapporten.

Incitamentsprogram

VD och företagsledningen omfattas av ett bonusprogram som bygger på verksamhetsresultat, kundnöjdhet och personliga mål. Bonus kan maximalt utgå med tre månadslöner per år för verkställande direktör och för övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre av tre månadslöner och 250 000 kr per person och år. 

För tillsvidareanställda medarbetare finns ett bonusprogram som bygger på verksamhetsresultat och kundnöjdhet. För chefer med personalansvar tillkommer även personlig bedömning med individuella mål. Bonus kan maximalt utgå med två månadslöner för chefer med personalansvar och för övriga medarbetare en månadslön.

För båda bonusprogrammen gäller att beslut fattas av styrelsen för ett år i taget och att bonusen har ett tak. Bonus utfaller endast om bolaget uppvisar ett positivt resultat utan hänsyn till orealiserade värdeförändringar.

Inga aktiekursrelaterade incitamentssystem finns i bolaget.

Styrelsen utvärderar fortlöpande riktlinjer för ersättningar

Styrelsen följer och utvärderar också tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för ledande befattningshavare.

För fullständig formulering se Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.