Utfall av hållbarhetsmål 2019

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2019.

Hållbarhetsmål och utfall

Mål Utfall 2019

2020 ska energianvändningen minskat med 30 % i förhållande till 2010.

2019 minskade energienergianvändningen med 9 procent jämfört med föregående år. I förhållande till 2010 har energianvändningen minskat med 25 procent.

2020 ska vi ha minskat klimatutsläppen från drift av fastigheterna med 90 procent i
förhållande till 2010.

De klimatpåverkande utsläppen från drift av fastigheterna minskade under 2019 med 24 procent jämfört med föregående år. Totalt har de klimatpåverkande utsläppen minskat med 85 procent sedan 2010.

En större andel av Hufvudstadens
fastigheter ska miljöcertifieras när vi
bygger om och bygger nytt.

Under året har NK-fastigheten i Stockholm samt Fyran och Femman i Göteborg certifierats enligt BREEAM In Use. Totalt är 51 procent av Hufvudstadens bestånd certifierat.

Fler av våra hyresgäster tecknar Gröna hyresavtal så vi gemensamt bidrar till en bättre miljö.

Vi vill tillsammans med våra hyresgäster arbeta för ett mer hållbart samhälle. Därför erbjuder vi gröna hyresavtal vilket innebär att hyresgästen och Hufvudstaden tillsammans sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö. Vid årets slut uppgick gröna hyresavtal till 27 procent av total uthyrbar kontorsyta.

Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden deltar i Fastighetsbarometerns årliga undersökning av kundnöjdhet bland kontorshyresgäster. I årets NKI-undersökning placerade vi oss på första plats i kategorin Storbolag och andra plats av samtliga bolag.

Vi ska eftersträva jämställdhet i verksamheten.

Andelen kvinnor ökade i både chefsgruppen och totalt i bolaget under året.

Hufvudstaden ska vara en attraktiv arbetsplats och ha branschens mest professionella och engagerade
medarbetare.

 

Hufvudstaden ställer årligen frågan till våra kontorshyresgäster om hur de upplever våra medarbetare utifrån uppsatta mål. Resultatet har under flera år legat på en hög nivå vilket det även gjorde 2019.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail