Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Förvaltningsfastigheter 47 507,0 47 836,9 48 909,4 49 546,9 49 959,9
Nyttjanderättstillgångar 727,5 711,0 713,5 711,0 708,9
Övriga anläggningstillgångar 185,3 174,7 167,9 165,4 161,2
Summa anläggningstillgångar 48 419,8 48 722,6 49 790,8 50 423,3 50 830,0
Omsättningstillgångar 778,8 977,1 958,6 812,1 901,2
SUMMA TILLGÅNGAR 49 198,6 49 699,7 50 749,4 51 235,4 51 731,2
Eget kapital 29 130,8 29 343,3 30 216,4 31 262,0 31 592,6
Långfristiga räntebärande skulder 7 300,0 7 300,0 6 500,0 6 500,0 6 000,0
Uppskjutna skatteskulder 8 783,5 8 862,1 9 098,8 9 253,2 9 369,8
Långfristiga leasingskulder 720,6 704,1 706,1 702,8 701,8
Övriga långfristiga skulder 99,5 97,6 102,7 104,0 101,4
Övriga avsättningar 28,1 28,7 31,3 31,7 30,8
Summa långfristiga skulder 16 931,7 16 992,5 16 438,9 16 591,7 16 203,8
Kortfristiga räntebärande skulder 2 300,0 2 400,0 3 000,0 2 500,0 3 000,0
Kortfristiga leasingskulder 7,9 7,8 8,2 9,0 7,9
Övriga skulder  828,2 956,1 1 085,9 872,7 926,9
Summa kortfristiga skulder 3 136,1 3 363,9 4 094,1 3 381,7 3 934,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 198,6 49 699,7 50 749,4 51 235,4 51 731,2