Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Förvaltningsfastigheter 49 629,7 49 205,8 48 789,6 46 768,3 46 312,1
Nyttjanderättstillgångar 711,3 713,7 715,4 716,8 719,1
Övriga anläggningstillgångar 158,6 155,0 147,5 150,6 151,3
Summa anläggningstillgångar 50 499,6 50 074,5 49 652,5 47 635,7 47 182,5
Omsättningstillgångar 1 019,4 1 058,7 1 446,3 1 064,7 953,4
SUMMA TILLGÅNGAR 51 519,0 51 133,2 51 098,8 48 700,4 48 135,9
Eget kapital 31 296,1 30 920,0 31 066,0 29 381,8 28 880,2
Långfristiga räntebärande skulder 6 500,0 6 500,0 7 000,0 6 500,0 6 800,0
Uppskjutna skatteskulder 9 317,1 9 242,3 9 162,1 8 739,7 8 636,6
Långfristiga leasingskulder 703,6 705,4 706,9 708,2 710,5
Övriga långfristiga skulder 99,8 92,7 87,7 88,4 86,7
Övriga avsättningar 29,5 32,8 31,9 30,2 30,5
Summa långfristiga skulder 16 650,0 16 573,2 16 988,6 16 066,5 16 264,3
Kortfristiga räntebärande skulder 2 600,0 2 600,0 2 200,0 2 350,0 2 050,0
Kortfristiga leasingskulder 8,5 9,1 9,4 9,3 9,3
Övriga skulder  964,4 1 030,9 834,8 892,8 932,1
Summa kortfristiga skulder 3 572,9 3 640,0 3 044,2 3 252,1 2 991,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 519,0 51 133,2 51 098,8 48 700,4 48 135,9