Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Förvaltningsfastigheter 45 551,5 45 636,5 46 266,1 46 214,1 46 963,0
Nyttjanderättstillgångar 721,6 716,6 728,7 739,0 749,4
Övriga anläggningstillgångar 150,5 156,9 140,6 120,0 104,1
Summa anläggningstillgångar 46 423,6 46 510,0 47 135,4 47 073,1 47 816,5
Omsättningstillgångar 1 378,6 887,1 491,8 634,7 978,7
SUMMA TILLGÅNGAR 47 802,2 47 397,1 47 627,2 47 707,8 48 795,2
Eget kapital 28 124,4 28 616,5 29 075,4 29 496,7 30 079,7
Långfristiga räntebärande skulder 6 300,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 485,2 8 501,5 8 654,5 8 654,4 8 816,5
Långfristiga leasingskulder 712,9 709,6 710,5 712,4 714,3
Övriga långfristiga skulder 84,8 84,3 78,0 75,9 69,9
Övriga avsättningar 26,2 26,2 25,0 24,0 23,1
Summa långfristiga skulder 15 609,1 15 521,6 15 668,0 15 666,7 16 323,8
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500,0 2 450,0 2 050,0 1 700,0 1 500,0
Kortfristiga leasingskulder 9,3 10,2 18,6 27,1 35,6
Övriga skulder  1 559,4 798,8 815,2 817,3 856,1
Summa kortfristiga skulder 4 068,7 3 259,0 2 883,8 2 544,4 2 391,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 802,2 47 397,1 47 627,2 47 707,8 48 795,2