Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Förvaltningsfastigheter 46 214,1 46 963,0 47 680,6 46 395,4 45 771,9
Nyttjanderättstillgångar 739,0 749,4 760,0 760,6 770,0
Övriga anläggningstillgångar 120,0 104,1 101,1 83,5 72,3
Summa anläggningstillgångar 47 073,1 47 816,5 48 541,7 47 239,5 46 614,2
Omsättningstillgångar 634,7 978,7 1 799,9 1 232,0 1 108,3
SUMMA TILLGÅNGAR 47 707,8 48 795,2 50 341,6 48 471,5 47 722,5
Eget kapital 29 496,7 30 079,7 31 382,7 30 281,0 29 717,5
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 6 700,0 6 700,0 6 200,0 6 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 654,4 8 816,5 8 972,3 8 774,7 8 653,8
Långfristiga leasingskulder 712,4 714,3 719,0 720,3 730,0
Övriga långfristiga skulder 75,9 69,9 61,0 59,1 52,5
Övriga avsättningar 24,0 23,1 25,7 24,7 23,1
Summa långfristiga skulder 15 666,7 16 323,8 16 478,0 15 778,8 15 659,4
Kortfristiga räntebärande skulder 1 700,0 1 500,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 27,1 35,6 41,4 40,6 40,3
Övriga skulder  817,3 856,1 789,5 721,1 655,3
Summa kortfristiga skulder 2 544,4 2 391,7 2 480,9 2 411,7 2 345,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 707,8 48 795,2 50 341,6 48 471,5 47 722,5