Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Förvaltningsfastigheter 49 205,8 48 789,6 46 768,3 46 312,1 45 551,5
Nyttjanderättstillgångar 713,7 715,4 716,8 719,1 721,6
Övriga anläggningstillgångar 155,0 147,5 150,6 151,3 150,5
Summa anläggningstillgångar 50 074,5 49 652,5 47 635,7 47 182,5 46 423,6
Omsättningstillgångar 1 058,7 1 446,3 1 064,7 953,4 1 378,6
SUMMA TILLGÅNGAR 51 133,2 51 098,8 48 700,4 48 135,9 47 802,2
Eget kapital 30 920,0 31 066,0 29 381,8 28 880,2 28 124,4
Långfristiga räntebärande skulder 6 500,0 7 000,0 6 500,0 6 800,0 6 300,0
Uppskjutna skatteskulder 9 242,3 9 162,1 8 739,7 8 636,6 8 485,2
Långfristiga leasingskulder 705,4 706,9 708,2 710,5 712,9
Övriga långfristiga skulder 92,7 87,7 88,4 86,7 84,8
Övriga avsättningar 32,8 31,9 30,2 30,5 26,2
Summa långfristiga skulder 16 573,2 16 988,6 16 066,5 16 264,3 15 609,1
Kortfristiga räntebärande skulder 2 600,0 2 200,0 2 350,0 2 050,0 2 500,0
Kortfristiga leasingskulder 9,1 9,4 9,3 9,3 9,3
Övriga skulder  1 030,9 834,8 892,8 932,1 1 559,4
Summa kortfristiga skulder 3 640,0 3 044,2 3 252,1 2 991,4 4 068,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 133,2 51 098,8 48 700,4 48 135,9 47 802,2