Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Förvaltningsfastigheter 46 742,8 47 507,0 47 836,9 48 909,4 49 546,9
Nyttjanderättstillgångar 727,9 727,5 711,0 713,5 711,0
Övriga anläggningstillgångar 183,5 185,3 174,7 167,9 165,4
Summa anläggningstillgångar 47 654,2 48 419,8 48 722,6 49 790,8 50 423,3
Omsättningstillgångar 789,4 778,8 977,1 958,6 812,1
SUMMA TILLGÅNGAR 48 443,6 49 198,6 49 699,7 50 749,4 51 235,4
Eget kapital 28 788,6 29 130,8 29 343,3 30 216,4 31 262,0
Långfristiga räntebärande skulder 7 300,0 7 300,0 7 300,0 6 500,0 6 500,0
Uppskjutna skatteskulder 8 574,8 8 783,5 8 862,1 9 098,8 9 253,2
Långfristiga leasingskulder 721,0 720,6 704,1 706,1 702,8
Övriga långfristiga skulder 99,7 99,5 97,6 102,7 104,0
Övriga avsättningar 28,7 28,1 28,7 31,3 31,7
Summa långfristiga skulder 16 724,2 16 931,7 16 992,5 16 438,9 16 591,7
Kortfristiga räntebärande skulder 2 100,0 2 300,0 2 400,0 3 000,0 2 500,0
Kortfristiga leasingskulder 8,0 7,9 7,8 8,2 9,0
Övriga skulder  822,8 828,2 956,1 1 085,9 872,7
Summa kortfristiga skulder 2 930,8 3 136,1 3 363,9 4 094,1 3 381,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 443,6 49 198,6 49 699,7 50 749,4 51 235,4