Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Förvaltningsfastigheter 48 909,4 49 546,9 49 959,9 49 629,7 49 205,8
Nyttjanderättstillgångar 713,5 711,0 708,9 711,3 713,7
Övriga anläggningstillgångar 167,9 165,4 161,2 158,6 155,0
Summa anläggningstillgångar 49 790,8 50 423,3 50 830,0 50 499,6 50 074,5
Omsättningstillgångar 958,6 812,1 901,2 1 019,4 1 058,7
SUMMA TILLGÅNGAR 50 749,4 51 235,4 51 731,2 51 519,0 51 133,2
Eget kapital 30 216,4 31 262,0 31 592,6 31 296,1 30 920,0
Långfristiga räntebärande skulder 6 500,0 6 500,0 6 000,0 6 500,0 6 500,0
Uppskjutna skatteskulder 9 098,8 9 253,2 9 369,8 9 317,1 9 242,3
Långfristiga leasingskulder 706,1 702,8 701,8 703,6 705,4
Övriga långfristiga skulder 102,7 104,0 101,4 99,8 92,7
Övriga avsättningar 31,3 31,7 30,8 29,5 32,8
Summa långfristiga skulder 16 438,9 16 591,7 16 203,8 16 650,0 16 573,2
Kortfristiga räntebärande skulder 3 000,0 2 500,0 3 000,0 2 600,0 2 600,0
Kortfristiga leasingskulder 8,2 9,0 7,9 8,5 9,1
Övriga skulder  1 085,9 872,7 926,9 964,4 1 030,9
Summa kortfristiga skulder 4 094,1 3 381,7 3 934,8 3 572,9 3 640,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 749,4 51 235,4 51 731,2 51 519,0 51 133,2