Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Förvaltningsfastigheter 46 312,1 45 551,5 45 636,5 46 266,1 46 214,1
Nyttjanderättstillgångar 719,1 721,6 716,6 728,7 739,0
Övriga anläggningstillgångar 151,3 150,5 156,9 140,6 120,0
Summa anläggningstillgångar 47 182,5 46 423,6 46 510,0 47 135,4 47 073,1
Omsättningstillgångar 953,4 1 378,6 887,1 491,8 634,7
SUMMA TILLGÅNGAR 48 135,9 47 802,2 47 397,1 47 627,2 47 707,8
Eget kapital 28 880,2 28 124,4 28 616,5 29 075,4 29 496,7
Långfristiga räntebärande skulder 6 800,0 6 300,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 636,6 8 485,2 8 501,5 8 654,5 8 654,4
Långfristiga leasingskulder 710,5 712,9 709,6 710,5 712,4
Övriga långfristiga skulder 86,7 84,8 84,3 78,0 75,9
Övriga avsättningar 30,5 26,2 26,2 25,0 24,0
Summa långfristiga skulder 16 264,3 15 609,1 15 521,6 15 668,0 15 666,7
Kortfristiga räntebärande skulder 2 050,0 2 500,0 2 450,0 2 050,0 1 700,0
Kortfristiga leasingskulder 9,3 9,3 10,2 18,6 27,1
Övriga skulder  932,1 1 559,4 798,8 815,2 817,3
Summa kortfristiga skulder 2 991,4 4 068,7 3 259,0 2 883,8 2 544,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 135,9 47 802,2 47 397,1 47 627,2 47 707,8