Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Förvaltningsfastigheter 46 232,4 46 742,8 47 507,0 47 836,9 48 909,4
Nyttjanderättstillgångar 725,9 727,9 727,5 711,0 713,5
Övriga anläggningstillgångar 175,7 183,5 185,3 174,7 167,9
Summa anläggningstillgångar 47 134,0 47 654,2 48 419,8 48 722,6 49 790,8
Omsättningstillgångar 929,6 789,4 778,8 977,1 958,6
SUMMA TILLGÅNGAR 48 063,6 48 443,6 49 198,6 49 699,7 50 749,4
Eget kapital 27 846,3 28 788,6 29 130,8 29 343,3 30 216,4
Långfristiga räntebärande skulder 7 100,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0 6 500,0
Uppskjutna skatteskulder 8 450,6 8 574,8 8 783,5 8 862,1 9 098,8
Långfristiga leasingskulder 719,3 721,0 720,6 704,1 706,1
Övriga långfristiga skulder 103,7 99,7 99,5 97,6 102,7
Övriga avsättningar 26,6 28,7 28,1 28,7 31,3
Summa långfristiga skulder 16 400,2 16 724,2 16 931,7 16 992,5 16 438,9
Kortfristiga räntebärande skulder 2 900,0 2 100,0 2 300,0 2 400,0 3 000,0
Kortfristiga leasingskulder 7,7 8,0 7,9 7,8 8,2
Övriga skulder  909,4 822,8 828,2 956,1 1 085,9
Summa kortfristiga skulder 3 817,1 2 930,8 3 136,1 3 363,9 4 094,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 063,6 48 443,6 49 198,6 49 699,7 50 749,4