Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020
Förvaltningsfastigheter 46 768,3 46 312,1 45 551,5 45 636,5 46 266,1
Nyttjanderättstillgångar 716,8 719,1 721,6 716,6 728,7
Övriga anläggningstillgångar 150,6 151,3 150,5 156,9 140,6
Summa anläggningstillgångar 47 635,7 47 182,5 46 423,6 46 510,0 47 135,4
Omsättningstillgångar 1 064,7 953,4 1 378,6 887,1 491,8
SUMMA TILLGÅNGAR 48 700,4 48 135,9 47 802,2 47 397,1 47 627,2
Eget kapital 29 381,8 28 880,2 28 124,4 28 616,5 29 075,4
Långfristiga räntebärande skulder 6 500,0 6 800,0 6 300,0 6 200,0 6 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 739,7 8 636,6 8 485,2 8 501,5 8 654,5
Långfristiga leasingskulder 708,2 710,5 712,9 709,6 710,5
Övriga långfristiga skulder 88,4 86,7 84,8 84,3 78,0
Övriga avsättningar 30,2 30,5 26,2 26,2 25,0
Summa långfristiga skulder 16 066,5 16 264,3 15 609,1 15 521,6 15 668,0
Kortfristiga räntebärande skulder 2 350,0 2 050,0 2 500,0 2 450,0 2 050,0
Kortfristiga leasingskulder 9,3 9,3 9,3 10,2 18,6
Övriga skulder  892,8 932,1 1 559,4 798,8 815,2
Summa kortfristiga skulder 3 252,1 2 991,4 4 068,7 3 259,0 2 883,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 700,4 48 135,9 47 802,2 47 397,1 47 627,2