Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021
Förvaltningsfastigheter 49 959,9 49 629,7 49 205,8 48 789,6 46 768,3
Nyttjanderättstillgångar 708,9 711,3 713,7 715,4 716,8
Övriga anläggningstillgångar 161,2 158,6 155,0 147,5 150,6
Summa anläggningstillgångar 50 830,0 50 499,6 50 074,5 49 652,5 47 635,7
Omsättningstillgångar 901,2 1 019,4 1 058,7 1 446,3 1 064,7
SUMMA TILLGÅNGAR 51 731,2 51 519,0 51 133,2 51 098,8 48 700,4
Eget kapital 31 592,6 31 296,1 30 920,0 31 066,0 29 381,8
Långfristiga räntebärande skulder 6 000,0 6 500,0 6 500,0 7 000,0 6 500,0
Uppskjutna skatteskulder 9 369,8 9 317,1 9 242,3 9 162,1 8 739,7
Långfristiga leasingskulder 701,8 703,6 705,4 706,9 708,2
Övriga långfristiga skulder 101,4 99,8 92,7 87,7 88,4
Övriga avsättningar 30,8 29,5 32,8 31,9 30,2
Summa långfristiga skulder 16 203,8 16 650,0 16 573,2 16 988,6 16 066,5
Kortfristiga räntebärande skulder 3 000,0 2 600,0 2 600,0 2 200,0 2 350,0
Kortfristiga leasingskulder 7,9 8,5 9,1 9,4 9,3
Övriga skulder  926,9 964,4 1 030,9 834,8 892,8
Summa kortfristiga skulder 3 934,8 3 572,9 3 640,0 3 044,2 3 252,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 731,2 51 519,0 51 133,2 51 098,8 48 700,4