Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Förvaltningsfastigheter 46 266,1 46 214,1 46 963,0 47 680,6 46 395,4
Nyttjanderättstillgångar 728,7 739,0 749,4 760,0 760,6
Övriga anläggningstillgångar 140,6 120,0 104,1 101,1 83,5
Summa anläggningstillgångar 47 135,4 47 073,1 47 816,5 48 541,7 47 239,5
Omsättningstillgångar 491,8 634,7 978,7 1 799,9 1 232,0
SUMMA TILLGÅNGAR 47 627,2 47 707,8 48 795,2 50 341,6 48 471,5
Eget kapital 29 075,4 29 496,7 30 079,7 31 382,7 30 281,0
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 6 200,0 6 700,0 6 700,0 6 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 654,5 8 654,4 8 816,5 8 972,3 8 774,7
Långfristiga leasingskulder 710,5 712,4 714,3 719,0 720,3
Övriga långfristiga skulder 78,0 75,9 69,9 61,0 59,1
Övriga avsättningar 25,0 24,0 23,1 25,7 24,7
Summa långfristiga skulder 15 668,0 15 666,7 16 323,8 16 478,0 15 778,8
Kortfristiga räntebärande skulder 2 050,0 1 700,0 1 500,0 1 650,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 18,6 27,1 35,6 41,4 40,6
Övriga skulder  815,2 817,3 856,1 789,5 721,1
Summa kortfristiga skulder 2 883,8 2 544,4 2 391,7 2 480,9 2 411,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 627,2 47 707,8 48 795,2 50 341,6 48 471,5