Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q2 2023 Q1 2023 Q1-Q4 2022 Q1-Q3 2022 Q1-Q2 2022
Resultat före skatt -1 724,7 -627,3 904,3 1 327,0 953,4
Avskrivningar/nedskrivningar 32,3 20,0 53,4 45,6 32,6
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 295,0 906,4 209,1 -494,6 -409,6
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -3,0 -0,5 -0,4 -1,3 -2,5
Betald inkomstskatt -38,9 -26,5 -91,2 -66,7 -42,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 560,7 272,1 1 075,2 810,0 531,6
Ökning/minskning varulager -3,1 -4,7 -69,9 -32,2 -9,4
Ökning/minskning rörelsefordringar -76,4 -174,3 -35,2 -63,5 -119,3
Ökning/minskning rörelseskulder 77,0 212,0 54,2 105,9 141,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 558,2 305,1 1 024,3 820,2 544,6
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -585,1 -268,9 -966,3 -675,7 -430,5
Investering i övriga anläggningstillgångar -31,9 -14,9 -51,5 -38,4 -28,4
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -617,0 -283,8 -1 017,8 -714,1 -458,9
Utbetald utdelning -546,2 -546,2 -526,0 -526,0 -526,0
Upptagna lån 3 200,0 1 500,0 2 800,0 1 800,0 1 300,0
Amortering av låneskuld -2 500,0 -1 000,0 -3 000,0 -2 000,0 -1 400,0
Amortering av leasingskuld -4,9 -2,5 -9,5 -7,1 -4,8
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 148,9 -48,7 -735,5 -733,1 -630,8
Periodens kassaflöde 90,1 -27,4 -729,0 -627,0 -545,1
Likvida medel vid periodens början 453,0 453,0 1 182,0 1 182,0 1 182,0
Likvida medel vid periodens slut 543,1 425,6 453,0 555,0 636,9