Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q1-Q3 2021 Q1-Q2 2021 Q1 2021
Resultat före skatt 479,3 3 726,1 1 598,4 969,0 18,3
Avskrivningar/nedskrivningar 20,6 38,9 26,3 24,2 14,9
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -227,0 -2 579,3 -735,2 -406,8 235,6
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar 0,8 5,3 4,0 4,3 -0,2
Betald inkomstskatt -19,1 -110,3 -89,2 -64,5 -28,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 254,6 1 080,7 804,3 526,2 239,9
Ökning/minskning varulager -5,3 -93,5 -83,3 -58,2 -40,7
Ökning/minskning rörelsefordringar -199,3 -4,5 -94,3 -156,2 -239,7
Ökning/minskning rörelseskulder 201,1 11,6 70,4 108,1 227,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,1 994,3 697,1 419,9 187,2
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - -39,8 -39,8 -39,8 -39,8
Investeringar i förvaltningsfastigheter -189,2 -573,8 -396,6 -268,8 -150,6
Investering i övriga anläggningstillgångar -14,1 -14,7 -11,4 -4,6 -0,3
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -203,3 -628,3 -447,8 -313,2 -190,7
Utbetald utdelning -526,0 -505,8 -505,8 -505,8 -
Upptagna lån 800,0 4 250,0 3 250,0 2 600,0 1 500,0
Amortering av låneskuld -900,0 -3 700,0 -3 050,0 -2 400,0 -1 350,0
Amortering av leasingskuld -2,4 -11,8 -9,5 -7,2 -4,9
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -628,4 32,4 -315,3 -313,0 145,1
Periodens kassaflöde -580,6 398,4 -66,0 -206,3 141,6
Likvida medel vid periodens början 1 182,0 783,6 783,6 783,6 783,6
Likvida medel vid periodens slut 601,4 1 182,0 717,6 577,3 925,2