Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2024 Q1-Q4 2023 Q1-Q3 2023 Q1-Q2 2023 Q1 2023
Resultat före skatt -496,8 -2 535,2 -1 995,3 -1 724,7 -627,3
Avskrivningar/nedskrivningar 22,3 52,8 34,9 32,3 20,0
Jämförelsestörande poster - -187,8 - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 758,8 4 042,4 2 854,3 2 295,0 906,4
Värdeförändringar räntederivat 0,2 - - - -
Övriga förändringar -2,0 -2,4 -3,6 -3,0 -0,5
Betald inkomstskatt -25,4 -70,4 -59,3 -38,9 -26,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 257,1 1 299,4 831,0 560,7 272,1
Ökning/minskning varulager 21,9 -38,2 -27,0 -3,1 -4,7
Ökning/minskning rörelsefordringar -201,4 -9,6 -62,6 -76,4 -174,3
Ökning/minskning rörelseskulder 92,5 133,7 -49,0 77,0 212,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 170,1 1 385,3 692,4 558,2 305,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -248,4 -1 238,3 -814,5 -585,1 -268,9
Investering i övriga anläggningstillgångar -5,6 -62,7 -53,2 -31,9 -14,9
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -254,0 -1 301,0 -867,7 -617,0 -283,8
Utbetald utdelning -546,2 -546,2 -546,2 -546,2 -546,2
Upptagna lån 1 200,0 5 200,0 4 500,0 3 200,0 1 500,0
Amortering av låneskuld -600,0 -4 800,0 -3 900,0 -2 500,0 -1 000,0
Amortering av leasingskuld -2,0 -8,7 -6,8 -4,9 -2,5
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51,8 -154,9 47,0 148,9 -48,7
Periodens kassaflöde -32,1 -70,6 -128,3 90,1 -27,4
Likvida medel vid periodens början 382,4 453,0 453,0 453,0 453,0
Likvida medel vid periodens slut 350,3 382,4 324,7 543,1 425,6