Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q3 2022 Q1-Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q1-Q3 2021
Resultat före skatt 1 327,0 953,4 479,3 3 726,1 1 598,4
Avskrivningar/nedskrivningar 45,6 32,6 20,6 38,9 26,3
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -494,6 -409,6 -227,0 -2 579,3 -735,2
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -1,3 -2,5 0,8 5,3 4,0
Betald inkomstskatt -66,7 -42,3 -19,1 -110,3 -89,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 810,0 531,6 254,6 1 080,7 804,3
Ökning/minskning varulager -32,2 -9,4 -5,3 -93,5 -83,3
Ökning/minskning rörelsefordringar -63,5 -119,3 -199,3 -4,5 -94,3
Ökning/minskning rörelseskulder 105,9 141,7 201,1 11,6 70,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 820,2 544,6 251,1 994,3 697,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - - -39,8 -39,8
Investeringar i förvaltningsfastigheter -675,7 -430,5 -189,2 -573,8 -396,6
Investering i övriga anläggningstillgångar -38,4 -28,4 -14,1 -14,7 -11,4
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -714,1 -458,9 -203,3 -628,3 -447,8
Utbetald utdelning -526,0 -526,0 -526,0 -505,8 -505,8
Upptagna lån 1 800,0 1 300,0 800,0 4 250,0 3 250,0
Amortering av låneskuld -2 000,0 -1 400,0 -900,0 -3 700,0 -3 050,0
Amortering av leasingskuld -7,1 -4,8 -2,4 -11,8 -9,5
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -733,1 -630,8 -628,4 32,4 -315,3
Periodens kassaflöde -627,0 -545,1 -580,6 398,4 -66,0
Likvida medel vid periodens början 1 182,0 1 182,0 1 182,0 783,6 783,6
Likvida medel vid periodens slut 555,0 636,9 601,4 1 182,0 717,6