Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2023 Q1-Q4 2022 Q1-Q3 2022 Q1-Q2 2022 Q1 2022
Resultat före skatt -627,3 904,3 1 327,0 953,4 479,3
Avskrivningar/nedskrivningar 20,0 53,4 45,6 32,6 20,6
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 906,4 209,1 -494,6 -409,6 -227,0
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -0,5 -0,4 -1,3 -2,5 0,8
Betald inkomstskatt -26,5 -91,2 -66,7 -42,3 -19,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 272,1 1 075,2 810,0 531,6 254,6
Ökning/minskning varulager -4,7 -69,9 -32,2 -9,4 -5,3
Ökning/minskning rörelsefordringar -174,3 -35,2 -63,5 -119,3 -199,3
Ökning/minskning rörelseskulder 212,0 54,2 105,9 141,7 201,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 305,1 1 024,3 820,2 544,6 251,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -268,9 -966,3 -675,7 -430,5 -189,2
Investering i övriga anläggningstillgångar -14,9 -51,5 -38,4 -28,4 -14,1
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -283,8 -1 017,8 -714,1 -458,9 -203,3
Utbetald utdelning -546,2 -526,0 -526,0 -526,0 -526,0
Upptagna lån 1 500,0 2 800,0 1 800,0 1 300,0 800,0
Amortering av låneskuld -1 000,0 -3 000,0 -2 000,0 -1 400,0 -900,0
Amortering av leasingskuld -2,5 -9,5 -7,1 -4,8 -2,4
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48,7 -735,5 -733,1 -630,8 -628,4
Periodens kassaflöde -27,4 -729,0 -627,0 -545,1 -580,6
Likvida medel vid periodens början 453,0 1 182,0 1 182,0 1 182,0 1 182,0
Likvida medel vid periodens slut 425,6 453,0 555,0 636,9 601,4