Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q2 2021 Q1 2021 Q1-Q4 2020 Q1-Q3 2020 Q1-Q2 2020
Resultat före skatt 969,0 18,3 -1 833,2 -1 227,8 -1 334,6
Avskrivningar/nedskrivningar 24,2 14,9 78,6 70,7 57,0
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -406,8 235,6 2 929,9 2 070,2 1 914,7
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar 4,3 -0,2 0,5 -0,7 -1,7
Betald inkomstskatt -64,5 -28,7 -99,3 -118,3 -78,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 526,2 239,9 1 076,5 794,1 556,5
Ökning/minskning varulager -58,2 -40,7
Ökning/minskning rörelsefordringar -156,2 -239,7 -36,8 -56,3 -119,9
Ökning/minskning rörelseskulder 108,1 227,7 32,5 56,6 56,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 419,9 187,2 1 072,2 794,4 493,3
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet -39,8 -39,8
Investeringar i förvaltningsfastigheter -268,8 -150,6 -885,9 -655,7 -448,2
Investering i övriga anläggningstillgångar -4,6 -0,3 -63,0 -43,1 -22,2
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -313,2 -190,7 -948,9 -698,8 -470,4
Utbetald utdelning -505,8 - -804,4 -804,4 -804,4
Upptagna lån 2 600,0 1 500,0 3 450,0 2 650,0 1 600,0
Amortering av låneskuld -2 400,0 -1 350,0 -3 150,0 -2 750,0 -2 050,0
Amortering av leasingskuld -7,2 -4,9 -41,4 -31,1 -20,8
Återköp av egna aktier - - -500,0 -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -313,0 145,1 -1 045,8 -1 435,5 -1 275,2
Periodens kassaflöde -206,3 141,6 -922,5 -1 339,9 -1 252,3
Likvida medel vid periodens början 783,6 783,6 1 706,1 1 706,1 1 706,1
Likvida medel vid periodens slut 577,3 925,2 783,6 366,2 453,8