Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q2 2020 Q1 2020 Q1-Q4 2019 Q1-Q3 2019 Q1-Q2 2019
Resultat före skatt -1 334,6 -616,6 3 968,0 2 632,4 1 911,3
Avskrivningar/nedskrivningar 57,0 16,7 52,8 36,1 25,6
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 1 914,7 929,4 -2 726,9 -1 699,9 -1 291,9
Värdeförändringar räntederivat - - -3,7 -3,7 -3,3
Övriga förändringar -1,7 -2,5 6,0 5,1 3,5
Betald inkomstskatt -78,9 -39,6 -138,0 -116,0 -77,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 556,5 287,4 1 158,2 854,0 567,8
Ökning/minskning rörelsefordringar -119,9 -163,3 72,1 23,3 -75,6
Ökning/minskning rörelseskulder 56,7 77,3 136,8 80,4 6,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 493,3 201,4 1 367,1 957,7 498,2
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -448,2 -211,8 -865,2 -606,9 -391,5
Investering i övriga anläggningstillgångar -22,2 -6,0 -63,0 -45,3 -34,2
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -470,4 -217,8 -928,2 -652,2 -425,7
Utbetald utdelning -804,4 -804,4 -763,2 -763,2 -763,2
Upptagna lån 1 600,0 1 000,0 5 350,0 3 950,0 3 200,0
Amortering av låneskuld -2 050,0 -1 150,0 -4 350,0 -3 450,0 -2 700,0
Amortering av leasingskuld -20,8 -10,5 -40,3 -29,6 -19,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 275,2 -964,9 196,5 -292,8 -282,7
Periodens kassaflöde -1 252,3 -981,3 635,4 12,7 -210,2
Likvida medel vid periodens början 1 706,1 1 706,1 1 070,7 1 070,7 1 070,7
Likvida medel vid periodens slut 453,8 724,8 1 706,1 1 083,4 860,5