Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q1-Q3 2021 Q1-Q2 2021
Resultat före skatt 953,4 479,3 3 726,1 1 598,4 969,0
Avskrivningar/nedskrivningar 32,6 20,6 38,9 26,3 24,2
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -409,6 -227,0 -2 579,3 -735,2 -406,8
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -2,5 0,8 5,3 4,0 4,3
Betald inkomstskatt -42,3 -19,1 -110,3 -89,2 -64,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 531,6 254,6 1 080,7 804,3 526,2
Ökning/minskning varulager -9,4 -5,3 -93,5 -83,3 -58,2
Ökning/minskning rörelsefordringar -119,3 -199,3 -4,5 -94,3 -156,2
Ökning/minskning rörelseskulder 141,7 201,1 11,6 70,4 108,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 544,6 251,1 994,3 697,1 419,9
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - -39,8 -39,8 -39,8
Investeringar i förvaltningsfastigheter -430,5 -189,2 -573,8 -396,6 -268,8
Investering i övriga anläggningstillgångar -28,4 -14,1 -14,7 -11,4 -4,6
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -458,9 -203,3 -628,3 -447,8 -313,2
Utbetald utdelning -526,0 -526,0 -505,8 -505,8 -505,8
Upptagna lån 1 300,0 800,0 4 250,0 3 250,0 2 600,0
Amortering av låneskuld -1 400,0 -900,0 -3 700,0 -3 050,0 -2 400,0
Amortering av leasingskuld -4,8 -2,4 -11,8 -9,5 -7,2
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -630,8 -628,4 32,4 -315,3 -313,0
Periodens kassaflöde -545,1 -580,6 398,4 -66,0 -206,3
Likvida medel vid periodens början 1 182,0 1 182,0 783,6 783,6 783,6
Likvida medel vid periodens slut 636,9 601,4 1 182,0 717,6 577,3