Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2021 Q1-Q4 2020 Q1-Q3 2020 Q1-Q2 2020 Q1 2020
Resultat före skatt 18,3 -1 833,2 -1 227,8 -1 334,6 -616,6
Avskrivningar/nedskrivningar 14,9 78,6 70,7 57,0 16,7
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 235,6 2 929,9 2 070,2 1 914,7 929,4
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -0,2 0,5 -0,7 -1,7 -2,5
Betald inkomstskatt -28,7 -99,3 -118,3 -78,9 -39,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 239,9 1 076,5 794,1 556,5 287,4
Ökning/minskning varulager -40,7
Ökning/minskning rörelsefordringar -239,7 -36,8 -56,3 -119,9 -163,3
Ökning/minskning rörelseskulder 227,7 32,5 56,6 56,7 77,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,2 1 072,2 794,4 493,3 201,4
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet -39,8
Investeringar i förvaltningsfastigheter -150,6 -885,9 -655,7 -448,2 -211,8
Investering i övriga anläggningstillgångar -0,3 -63,0 -43,1 -22,2 -6,0
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -190,7 -948,9 -698,8 -470,4 -217,8
Utbetald utdelning - -804,4 -804,4 -804,4 -804,4
Upptagna lån 1 500,0 3 450,0 2 650,0 1 600,0 1 000,0
Amortering av låneskuld -1 350,0 -3 150,0 -2 750,0 -2 050,0 -1 150,0
Amortering av leasingskuld -4,9 -41,4 -31,1 -20,8 -10,5
Återköp av egna aktier - -500,0 -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 145,1 -1 045,8 -1 435,5 -1 275,2 -964,9
Periodens kassaflöde 141,6 -922,5 -1 339,9 -1 252,3 -981,3
Likvida medel vid periodens början 783,6 1 706,1 1 706,1 1 706,1 1 706,1
Likvida medel vid periodens slut 925,2 783,6 366,2 453,8 724,8