Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q3 2020 Q1-Q2 2020 Q1 2020 Q1-Q4 2019 Q1-Q3 2019
Resultat före skatt -1 227,8 -1 334,6 -616,6 3 968,0 2 632,4
Avskrivningar/nedskrivningar 70,7 57,0 16,7 52,8 36,1
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2 070,2 1 914,7 929,4 -2 726,9 -1 699,9
Värdeförändringar räntederivat - - - -3,7 -3,7
Övriga förändringar -0,7 -1,7 -2,5 6,0 5,1
Betald inkomstskatt -118,3 -78,9 -39,6 -138,0 -116,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 794,1 556,5 287,4 1 158,2 854,0
Ökning/minskning rörelsefordringar -56,3 -119,9 -163,3 72,1 23,3
Ökning/minskning rörelseskulder 56,6 56,7 77,3 136,8 80,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 794,4 493,3 201,4 1 367,1 957,7
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -655,7 -448,2 -211,8 -865,2 -606,9
Investering i övriga anläggningstillgångar -43,1 -22,2 -6,0 -63,0 -45,3
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -698,8 -470,4 -217,8 -928,2 -652,2
Utbetald utdelning -804,4 -804,4 -804,4 -763,2 -763,2
Upptagna lån 2 650,0 1 600,0 1 000,0 5 350,0 3 950,0
Amortering av låneskuld -2 750,0 -2 050,0 -1 150,0 -4 350,0 -3 450,0
Amortering av leasingskuld -31,1 -20,8 -10,5 -40,3 -29,6
Återköp av egna aktier -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 435,5 -1 275,2 -964,9 196,5 -292,8
Periodens kassaflöde -1 339,9 -1 252,3 -981,3 635,4 12,7
Likvida medel vid periodens början 1 706,1 1 706,1 1 706,1 1 070,7 1 070,7
Likvida medel vid periodens slut 366,2 453,8 724,8 1 706,1 1 083,4