Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q4 2023 Q1-Q3 2023 Q1-Q2 2023 Q1 2023 Q1-Q4 2022
Resultat före skatt -2 535,2 -1 995,3 -1 724,7 -627,3 904,3
Avskrivningar/nedskrivningar 52,8 34,9 32,3 20,0 53,4
Jämförelsestörande poster -187,8 - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 4 042,4 2 854,3 2 295,0 906,4 209,1
Värdeförändringar räntederivat - - - - -
Övriga förändringar -2,4 -3,6 -3,0 -0,5 -0,4
Betald inkomstskatt -70,4 -59,3 -38,9 -26,5 -91,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1 299,4 831,0 560,7 272,1 1 075,2
Ökning/minskning varulager -38,2 -27,0 -3,1 -4,7 -69,9
Ökning/minskning rörelsefordringar -9,6 -62,6 -76,4 -174,3 -35,2
Ökning/minskning rörelseskulder 133,7 -49,0 77,0 212,0 54,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 385,3 692,4 558,2 305,1 1 024,3
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Förvärv av verksamhet - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -1 238,3 -814,5 -585,1 -268,9 -966,3
Investering i övriga anläggningstillgångar -62,7 -53,2 -31,9 -14,9 -51,5
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 301,0 -867,7 -617,0 -283,8 -1 017,8
Utbetald utdelning -546,2 -546,2 -546,2 -546,2 -526,0
Upptagna lån 5 200,0 4 500,0 3 200,0 1 500,0 2 800,0
Amortering av låneskuld -4 800,0 -3 900,0 -2 500,0 -1 000,0 -3 000,0
Amortering av leasingskuld -8,7 -6,8 -4,9 -2,5 -9,5
Återköp av egna aktier - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -154,9 47,0 148,9 -48,7 -735,5
Periodens kassaflöde -70,6 -128,3 90,1 -27,4 -729,0
Likvida medel vid periodens början 453,0 453,0 453,0 453,0 1 182,0
Likvida medel vid periodens slut 382,4 324,7 543,1 425,6 453,0