Utfall av hållbarhetsmål 2022

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2022.

Hållbarhetsmål och utfall

Mål Utfall 2022

Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.

Sorteringsgraden i våra fastigheter uppgick till 32%.

Fastigheterna ska framtidssäkras för klimatförändringar.

Samtliga fastigheter har analyserats och konkreta handlingsplaner har tagits fram.

Öka andelen grön finansiering.

Andelen grön finansiering uppgår till 33%.

Aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra huvudleverantörer ska bedömas årligen.

69% av våra huvudleverantörer
har utvärderats.

Nolltolerans mot allvarliga arbetsplatsolyckor.

Under året har sex arbetsplatsolyckor inträffat,
varav noll av allvarlig karaktär.

Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden placerade sig för femte året i rad på
första plats i kategorin Storbolag i
Fastighetsbarometerns Nöjd Kundundersökning.

Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.

Utsläppen av CO2e har minskat med 31%.

Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16 procent senast 2025.

Energianvändningen har minskat med 11%.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

72% av fastigheterna har certifierats.

Klimatpåverkande utsläpp från projektutveckling ska halveras senast 2030.

Under året har vi genomfört flera projekt
med stort fokus på cirkularitet.

 

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail