Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman.

Bland ledamöterna finns personer med anknytning till Hufvudstadens största aktieägare L E Lundbergföretagen AB. Den verkställande direktören ingår även i styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Fredrik Lundberg

f 1951. Civilingenjör, civilekonom, dr h c mult
Ordförande, ledamot sedan 1998.
Verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. 
Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. 
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, Fastighets AB L E Lundberg och Skanska AB. 
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 2 350 412 aktier (eget och via närstående).

Claes Boustedt

f 1962. Civilekonom.
Ledamot sedan 1998.
Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB. 
Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. 
Styrelseledamot i Alleima AB, Förvaltnings AB Lunden och Sandvik AB 
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 1 000 aktier.

Peter Egardt

f 1949. Fil kand.
Ledamot sedan 2003.
Ledamot i Riksdagens arvodesnämnd.
Tidigare erfarenhet bland annat som landshövding i Uppsala Län, verkställande direktör i Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 22 000 aktier.

Liv Forhaug

f 1970. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Verkställande direktör i Martin & Servera AB.
Styrelseordförande i Martin & Serveras dotterbolag.
Styrelseledamot i Loomis AB, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.
Tidigare erfarenhet bl.a. som strategichef på ICA Gruppen AB och som partner på McKinsey & Company.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 1 800 aktier.

Louise Lindh

f 1979. Civilekonom.
Ledamot sedan 2007.
Styrelseordförande i Fastighets AB L E Lundberg och J2L Holding AB.
Styrelseledamot i Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 509 166 aktier  (eget och via närstående). 

Katarina Ljungqvist

f 1965. Företags- och förvaltningsjurist.
Ledamot sedan 2022.
Verkställande direktör i Kommuninvest.
Styrelseledamot i Svensk Exportkredit AB och Svenska Mässan Stiftelse samt dess huvudmannaråd.
Tidigare erfarenheter bland annat som mångårig regionbankschef i Handelsbanken västra Sverige och chef Handelsbanken Digital.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 1 000 aktier.

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2022.
Verkställande direktör.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 5 000 aktier. 

Fredrik Persson

f 1968. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Ordförande i BusinessEurope
Styrelseordförande i Ellevio AB och JM AB.
Styrelseledamot i A. Ahlström Oy, Holmen AB, ICA Gruppen AB, Industrivärden och Interogo Holding AG.
Tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 5 000 aktier.

Sten Peterson

f 1956. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2006.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, J2L Holding AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare erfarenhet bland annat som verkställande
direktör i Förvaltnings AB Lunden.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 28 februari 2024: 2 000 aktier.

Sekreterare

Mattias Karlsson, sekreterare
f 1965. Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Styrelsens sekreterare sedan 2008.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Svensson Henryson, huvudansvarig revisor
f 1969. Auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor