Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman.

Bland ledamöterna finns personer med anknytning till Hufvudstadens största aktieägare L E Lundbergföretagen AB. Den verkställande direktören ingår även i styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Fredrik Lundberg

f 1951. Civilingenjör, civilekonom, ekon dr h c, tekn dr h c.
Ordförande, ledamot sedan 1998.
Verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. 
Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. 
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB. 
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 30 september 2023: 2 350 412 aktier (eget och via närstående).

Claes Boustedt

f 1962. Civilekonom.
Ledamot sedan 1998.
Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB. 
Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. 
Styrelseledamot i Förvaltnings AB Lunden, Sandvik AB och Alleima AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 30 september 2023: 1 000 aktier.

Peter Egardt

f 1949. Fil kand.
Ledamot sedan 2003.
Ledamot i Riksdagens arvodesnämnd.
Tidigare erfarenhet bland annat som landshövding i Uppsala Län, verkställande direktör i Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 30 september 2023: 22 000 aktier.

Liv Forhaug

f 1970. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Verkställande direktör i Martin & Servera AB.
Styrelseordförande i Martin & Serveras dotterbolag.
Styrelseledamot i Loomis AB och Svensk Handel.
Tidigare erfarenhet bl.a. som strategichef på ICA Gruppen AB och som partner på McKinsey & Company.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 30 september 2023: 1 800 aktier.

Louise Lindh

f 1979. Civilekonom.
Ledamot sedan 2007.
Verkställande direktör i Fastighets AB L E Lundberg. 
Styrelseordförande i J2L Holding AB.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 30 september 2023: 509 166 aktier  (eget och via närstående). 

Katarina Ljungqvist

f 1965. Företags- och förvaltningsjurist.
Ledamot sedan 2022.
Verkställande direktör i Kommuninvest sedan april 2023.
Styrelseledamot i Svensk Exportkredit AB.
Tidigare erfarenheter bland annat som mångårig regionbankschef i västra Sverige i Handelsbanken och som chef Handelsbanken Digital.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 30 september 2023: 1 000 aktier.

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2022.
Verkställande direktör.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 30 september 2023: 4 000 aktier. 

Fredrik Persson

f 1968. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Ordförande i BusinessEurope
Styrelseordförande i Ellevio AB och JM AB.
Styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, ICA Gruppen AB, Interogo Holding AG och Holmen AB.
Tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB.
Oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
Aktieinnehav per 30 september 2023: 5 000 aktier.

Sten Peterson

f 1956. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2006.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, J2L Holding AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare erfarenhet bland annat som verkställande
direktör i Förvaltnings AB Lunden.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare (L E Lundbergföretagen AB).
Aktieinnehav per 30 september 2023: 2 000 aktier.

Sekreterare

Mattias Karlsson, sekreterare
f 1965. Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Styrelsens sekreterare sedan 2008.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Svensson Henryson, huvudansvarig revisor
f 1969. Auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor