Utfall av hållbarhetsmål 2020

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2020.

Hållbarhetsmål och utfall

Mål Utfall 2020

Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden deltar i Fastighetsbarometerns årliga undersökning av kundnöjdhet bland kontorshyresgäster. I årets NKI-undersökning placerade vi oss på förstaplats i kategorin Storbolag och andra plats av samtliga bolag.

Hufvudstaden ska ha branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskapet och yrkeskunnandet.

Hufvudstaden ställer årligen frågan till våra kontorshyresgäster om hur de upplever våra medarbetare utifrån uppsatta mål. Årets utfall resulterade i en fortsatt hög nivå.

2020 ska energianvändningen ha minskat med 30 % i förhållande till 2010.

2020 minskade energianvändningen med 14 % jämfört med föregående år. I förhållande till 2010 har energianvändningen totalt minskat med 34 %.

2020 ska klimatpåverkande utsläpp från drift av fastigheterna ha minskat med 90 % i förhållande till 2010.

De klimatpåverkande utsläppen från drift av Fastigheterna minskade under 2020 med 39 % jämfört med föregående år. Totalt har de klimatpåverkande utsläppen minskat med 91 % sedan 2010.

Hufvudstadens ambition är att miljöcertifiera Fastighetsbeståndet med inriktning på större ombyggnader och nybyggnationer.

Under året certifierades Kåkenhusen 40 i Stockholm och NK Göteborg enligt BREEAM In Use. Totalt är cirka 60 % av vårt bestånd miljöcertifierat.

Hufvudstaden ska eftersträva jämställdhet i verksamheten.

Totalt i bolaget är könsfördelningen jämn. I chefsgruppen är fördelningen 33 % kvinnor och 67 % män.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail