Fastighetsmarknaden

En jämförelse med andra större fastighetsbolag visar att Hufvudstaden återfinns bland de mest koncentrerade bolagen, både vad gäller fastighetsbestånd och geografisk placering.

Stockholm

I Stockholm äger och förvaltar Hufvudstaden totalt 24 fastigheter, samtliga belägna i de mest attraktiva och centrala delarna av staden. Fastigheterna inrymmer högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler där framgångsrika företag erbjuds bedriva sin verksamhet.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Stockholm här.

Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Göteborg här.

Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden har under den senaste tioårsperioden utvecklats starkt med stöd av historiskt låga räntor och god tillgång på kapital. Omsvängningen i penningpolitiken mot högre räntor har påverkat fastighetsmarknaden väsentligt vilket medfört ökade finansiella kostnader och stigande avkastningskrav. För fastighetsbranschen har det inneburit ett ökat fokus på skuldsättning, tillgång på kapital och förmåga att fullfölja finansiella åtaganden. Det förändrade marknadsläget resulterade i att omsättningen av fastigheter minskade mot förgående års toppnotering och transaktionsvolymen uppgick 2022 till cirka 200 mdkr.

Läs mer om transaktionsmarknaden här.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail