Fastighetsmarknaden

En jämförelse med andra större fastighetsbolag visar att Hufvudstaden återfinns bland de mest koncentrerade bolagen, både vad gäller fastighetsbestånd och geografisk placering.

Stockholm

I Stockholm äger och förvaltar Hufvudstaden totalt 24 fastigheter, samtliga belägna i de mest attraktiva och centrala delarna av staden. Fastigheterna inrymmer högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler där framgångsrika företag erbjuds bedriva sin verksamhet.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Stockholm här.

Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Göteborg här.

Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var avvaktande under 2023. Riksbankens styrräntehöjningar medförde att finansieringskostnaderna steg ytterligare. Detta resulterade i en diskrepans mellan köparnas och säljarnas prisförväntningar. Möjligheten till bankfinansiering var fortsatt god, särskilt vid upparbetade kontakter, men räntenivåerna var högre jämfört med tidigare år. På kapitalmarknaden rådde ett osäkert läge även om aktiviteten ökade något under slutet av året. Sammantaget minskade transaktionsvolymen kraftigt och under 2023 uppgick omsättningen till något ovan 100 mdkr.

Läs mer om transaktionsmarknaden här.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail