Årsstämma

Årsstämma ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, godkännande av ersättningsraport, principer för ersättning till ledande befattningshavare (åtminstone vart fjärde år) samt andra viktiga frågor.

Aktieägare, som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid, har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt vad som följer av kallelsen till bolagsstämman.

Beslut vid stämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda och avgivna rösterna.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

För att få ett ärende behandlat på stämman, skall aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman (eller i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämman), för att ärendet skall kunna tas upp i dagordningen. Förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls.

Förslag skickas till bolaget på adress Hufvudstaden AB (publ), att: Styrelsen, NK 100, SE-111 77 Stockholm.

Av dagordningen för varje bolagsstämma följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot, alternativt avstår från att rösta i frågan.