Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  Q1 2023 2022 2021 2020 2019
Avkastning på eget kapital, % 0,5 2,3 9,9 -4,9 10,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,0 2,6 9,8 -4,3 10,7
Soliditet, % 60 61 61 60 62
Räntetäckningsgrad, ggr
6,2 7,7 9,3 9,1 11,4
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 20,0 18,7 17,9 18,8 15,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 305 1 024 994 1 072 1 367
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -27 -729 398 -923 635
Nettoskuld, mnkr 9 788 9 259 8 734 8 586 7 404
Medelantal anställda i koncernen1)   441 416 140 135

 1) varav 149 anställda i fastighetsverksamheten och 292 anställda i NK Retail AB under 2022.

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2022 2021 2020 2019 2018
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 31 262 31 066 28 617 31 383 29 000
Balansomslutning 51 235 51 099 47 397 50 342 45 375
Soliditet % 61 61 60 62 64

 

 

  2022 2021 2020 2019 2018
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat före skatt 904 3 726 -1 833 3 968 4 820
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 209 -2 579 2 894 -2 731 -3 647
Räntekostnader 166 139 132 119 123
Summa 1 279 1 286 1 193 1 356 1 296
Räntekostnader 166 139 132 119 123
Räntetäckningsgrad, ggr 7,7 9,3 9,1 11,4 10,5

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2022 2021 2020 2019 2018
Räntebärande skulder 9 000 9 200 8 650 8 350 7 350
Leasingskulder 712 716 720 760  
Räntebärande tillgångar -453 -1 182 -784 -1 706 -1 071
Summa 9 259 8 734 8 586 7 404 6 279
Redovisat värde fastigheter 49 547 48 790 45 637 47 681 44 089
Nettobelåningsgrad fastigheter % 18,7 17,9 18,8 15,5 14,2

 

 

Nettoskuld, mnkr 2022 2021 2020 2019 2018
Långfristiga räntebärande skulder 6 500 7 000 6 200 6 700 5 700
Långfristiga leasingskulder 703 707 710 719  
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500 2 200 2 450 1 650 1 650
Kortfristiga leasingskulder 9 9 10 41  
Kassa och bank -453 -1 182 -784 -1 706 -1 071
Nettoskuld 9 259 8 734 8 586 7 404 6 279