Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  Q1 2024 2023 2022 2021 2020
Avkastning på eget kapital, % 0,8 -6,4 2,3 9,9 -4,9
Avkastning på eget kapital, justerad % 2,9 3,0 2,8 3,0 2,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,6 -5,6 2,6 9,8 -4,3
Soliditet, % 58 59 61 61 60
Räntetäckningsgrad, ggr
4,0 4,9 7,7 9,3 9,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 22,4 20,9 18,7 17,9 18,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 170 1 385 1 024 994 1 072
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -32 -71 -729 398 -923
Nettoskuld, mnkr 10 377 9 747 9 259 8 734 8 586
Medelantal anställda i koncernen1)   477 441 416 140

 1) varav 182 anställda i fastighetsverksamheten och 295 anställda i NK Retail AB under 2023.

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2023 2022 2021 2020 2019
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 28 789 31 262 31 066 28 617 31 383
Balansomslutning 48 444 51 235 51 099 47 397 50 342
Soliditet % 59 61 61 60 62

 

 

  2023 2022 2021 2020 2019
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat före skatt -2 535 904 3 726 -1 833 3 968
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 3 672 209 -2 579 2 894 -2 731
Räntekostnader 289 166 139 132 119
Summa 1 426 1 279 1 286 1 193 1 356
Räntekostnader 289 166 139 132 119
Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 7,7 9,3 9,1 11,4

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2023 2022 2021 2020 2019
Räntebärande skulder 9 400 9 000 9 200 8 650 8 350
Leasingskulder 729 712 716 720 760
Räntebärande tillgångar -382 -453 -1 182 -784 -1 706
Summa 9 747 9 259 8 734 8 586 7 404
Redovisat värde fastigheter 46 743 49 547 48 790 45 637 47 681
Nettobelåningsgrad fastigheter % 20,9 18,7 17,9 18,8 15,5

 

 

Nettoskuld, mnkr 2023 2022 2021 2020 2019
Långfristiga räntebärande skulder 7 300 6 500 7 000 6 200 6 700
Långfristiga leasingskulder 721 703 707 710 719
Kortfristiga räntebärande skulder 2 100 2 500 2 200 2 450 1 650
Kortfristiga leasingskulder 8 9 9 10 41
Kassa och bank -382 -453 -1 182 -784 -1 706
Nettoskuld 9 747 9 259 8 734 8 586 7 404