Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  Q3 2022 2021 2020 2019 2018
Avkastning på eget kapital, % 4,0 9,9 -4,9 10,4 14,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,3 9,8 -4,3 10,7 14,7
Soliditet, % 61 61 60 62 64
Räntetäckningsgrad, ggr
8,0 9,3 9,1 11,4 10,5
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,3 17,9 18,8 15,5 14,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 820 994 1 072 1 367 1 003
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -627 398 -923 635 676
Nettoskuld, mnkr 9 155 8 734 8 586 7 404 6 279
Medelantal anställda i koncernen1)   416 140 135 127

 1) varav 147 anställda i fastighetsverksamheten och 269 anställda i NK Retail AB under 2021.

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2021 2020 2019 2018 2017
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 31 066 28 617 31 383 29 000 25 402
Balansomslutning 51 099 47 397 50 342 45 375 40 295
Soliditet % 61 60 62 64 63

 

 

  2021 2020 2019 2018 2017
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat före skatt 3 726 -1 833 3 968 4 820 3 895
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar -2 579 2 894 -2 731 -3 647 -2 771
Räntekostnader 139 132 119 123 136
Summa 1 286 1 193 1 356 1 296 1 260
Räntekostnader 139 132 119 123 136
Räntetäckningsgrad, ggr 9,3 9,1 11,4 10,5 9,3

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017
Räntebärande skulder 9 200 8 650 8 350 7 350 6 200
Leasingskulder 716 720 760    
Räntebärande tillgångar -1 182 -784 -1 706 -1 071 -395
Summa 8 734 8 586 7 404 6 279 5 805
Redovisat värde fastigheter 48 790 45 637 47 681 44 089 39 730
Nettobelåningsgrad fastigheter % 17,9 18,8 15,5 14,2 14,6

 

 

Nettoskuld, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017
Långfristiga räntebärande skulder 7 000 6 200 6 700 5 700 3 700
Långfristiga leasingskulder 707 710 719    
Kortfristiga räntebärande skulder 2 200 2 450 1 650 1 650 2 500
Kortfristiga leasingskulder 9 10 41    
Kassa och bank -1 182 -784 -1 706 -1 071 -395
Nettoskuld 8 734 8 586 7 404 6 279 5 805