Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  2020 Q3 2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning på eget kapital, %

-2,6

10,4

14,1

12,5 19,3 19,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % -2,1 10,7 14,7 13,2 19,7 19,2
Soliditet, % 61 62 64 63 61 61
Räntetäckningsgrad, ggr
9,2 11,4 10,5 9,3 8,6 9,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,6 15,5 14,2 14,6 15,2 16,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 794,4 1 367 1 003 999 1 029 968
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -1 340 635 676 -719 671 -31
Nettoskuld, mnkr 8 613 7 404 6 279 5 805 5 536 5 307
Medelantal anställda i koncernen  - 132 127 118 113 105

 

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2019 2018 2017 2016 2015
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 31 383 29 000 25 402 23 047 19 567
Balansomslutning 50 342 45 375 40 295 37 709 32 323
Soliditet % 62 64 63 61 61

 

 

  2019 2018 2017 2016 2015
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat e. fin. poster exkl.värdeförändringar 1 237 1 173 1 124 1 078 1 010
Räntekostnader 119 123 136 141 124
Summa 1 356 1 296 1 260 1 220 1 135
Räntekostnader 119 123 136 141 124
Räntetäckningsgrad, ggr 11,4 10,5 9,3 8,6 9,1

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Räntebärande skulder 9 110 7 350 6 200 6 650 5 750
Räntebärande tillgångar -1 706 -1 071 -395 -1 114 -443
Summa 7 404 6 279 5 805 5 536 5 307
Redovisat värde fastigheter 47 681 44 089 39 730 36 524 31 740
Nettobelåningsgrad fastigheter % 15,5 14,2 14,6 15,2 16,7

 

 

 Nettoskuld, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Långfristiga räntebärande skulder 6 700 5 700 3 700 4 000 4 650
Långfristiga leasingskulder 719        
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650 1 650 2 500 2 650 1 100
Kortfristiga leasingskulder 41        
Kassa och bank -1 706 -1 071 -395 -1 114 -443
Nettoskuld 7 404 6 279 5 805 5 536 5 307