Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 94,5 89,3 96,7 110,0 70,5
Förvaltningsfastigheter 46 742,8 49 546,9 48 789,6 45 636,5 47 680,6
Inventarier 66,3 51,0 25,9 25,9 10,0
Nyttjanderättstillgångar 727,9 711,0 715,4 716,6 760,0
Långfristiga fordringar 22,7 25,1 24,9 21,0 20,6
Summa anläggningstillgångar 47 654,2 50 423,3 49 652,5 46 510,0 48 541,7
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 255,2 220,8 154,7
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar 24,7 31,8 26,9  36,6 12,2
Skattefordran 0,3  0,3
Övriga fordringar 19,0 4,5 6,0  15,5 2,8
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
108,1 102,0 76,4  51,1 78,8
Likvida medel 382,4 453,0 1 182,0  783,6 1 706,1
Summa omsättningstillgångar 789,4 812,1 1 446,3  887,1 1 799,9
SUMMA TILLGÅNGAR 48 443,6 51 235,4 51 098,8  47 397,1 50 341,6
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4  1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1 628,1  628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
27 104,1 29 577,5 29 381,5  26 932,0 29 698,2
Summa eget kapital 28 788,6 31 262,0  31 066,0 28 616,5 31 382,7
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 7 300,0 6 500,0 7 000,0  6 200,0 6 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 574,8 9 253,2 9 162,1  8 501,5 8 972,3
Långfristiga leasingskulder 721,0 702,8 706,9  709,6 719,0
Övriga långfristiga skulder 99,7 104,0 87,7  84,3 61,0
Övriga avsättningar 28,7 31,7 31,9  26,2 25,7
Summa långfristiga skulder 16 724,2 16 591,7 16 988,6  15 521,6 16 478,0
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 2 100,0 2 500,0 2 200,0  2 450,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 8,0 9,0 9,4  10,2 41,4
Leverantörsskulder 249,3 243,5 236,7  165,0 126,0
Skatteskulder 15,1 27,3 –  14,0
Övriga skulder 98,6 79,4 140,0  92,4 105,5
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
459,8 522,5 458,1  541,4 544,0
Summa kortfristiga skulder 2 930,8 3 381,7 3 044,2 3 259,0 2 480,9
Summa skulder 19 655,0 19 973,4 20 032,8  18 780,6 18 958,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 443,6 51 235,4 51 098,8  47 397,1 50 341,6