Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 70,5 11,9
Förvaltningsfastigheter 47 680,6 44 088,5 39 730,0 36 517,3 31 740,5
Inventarier 10,0 9,5 7,3  6,6 7,4
Nyttjanderättstillgångar 760,0
Långfristiga fordringar 20,6 15,7 13,0  11,9 10,3
Summa anläggningstillgångar 48 541,7 44 125,6 39 750,3 36 535,8 31 758,2
           
Omsättningstillgångar          
Kundfordringar 12,2 17,5 18,0  15,2 20,6
Skattefordran   31,6
Övriga fordringar 2,8 0,9 2,0  2,5 23,8
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
78,8 160,5 129,7  41,5 45,2
Kassa och bank 1 706,1 1 070,7 394,9  1 113,8 443,2
Summa omsättningstillgångar 1 799,9 1 249,6 544,6 1 173,0 564,4
SUMMA TILLGÅNGAR 50 341,6 45 375,2 40 294,9 37 708,8 32 322,6
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1 628,1  628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
29 698,2 27 315,0 23 717,2 21 362,9 17 882,2
Summa eget kapital

31 382,7

28 999,5

25 401,7

23 047,4

19 566,7

           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 6 700,0 5 700,0 3 700,0 4 000,0 4 650,0
Uppskjutna skatteskulder 8 972,3 8 293,0 7 939,9 7 240,2 6 229,2
Långfristiga leasingskulder 719,0
Övriga långfristiga skulder 61,0 50,1  56,9 106,4 157,6
Övriga avsättningar 25,7 19,6  16,3 14,9 12,9
Summa långfristiga skulder 16 478,0 14 062,7 11 713,1 11 361,5 11 049,7
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 1 650,0 2 500,0 2 650,0 1 100,0
Kortfristiga leasingskulder 41,4
Leverantörsskulder 126,0 161,9 130,6 87,4 102,5
Skatteskulder 14,0 9,7  24,8 15,2
Övriga skulder 105,5 107,2 132,0 157,7 108,8
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
544,0 384,2  392,7 389,6 394,9
Summa kortfristiga skulder 2,480,9 2 313,0 3 180,1 3 299,9 1 706,2
Summa skulder 18 958,9 16 375,7  14 893,2 14 661,4 12 755,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 341,6 45 375,2 40 294,9  37 708,8 32 322,6