Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 11,9
Förvaltningsfastigheter 44 088,5 39 730,0 36 517,3 31 740,5 27 817,4
Inventarier 9,5 7,3  6,6 7,4 7,0
Långfristiga fordringar 15,7 13,0  11,9 10,3 8,4
Summa anläggningstillgångar 44 125,6 39 750,3 36 535,8 31 758,2 27 832,8
           
Omsättningstillgångar          
Kundfordringar 17,5 18,0  15,2 20,6 14,6
Skattefordran   31,6 56,7
Övriga fordringar 0,9 2,0  2,5 23,8 0,6
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
160,5 129,7  41,5 45,2 36,4
Kassa och bank 1 070,7 394,9  1 113,8 443,2 474,2
Summa omsättningstillgångar 1 249,6 544,6 1 173,0 564,4 582,5
SUMMA TILLGÅNGAR 45 375,2 40 294,9 37 708,8 32 322,6 28 415,3
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1  628,1 628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
27 315,0 23 717,2 21 362,9 17 882,2 15 010,3
Summa eget kapital

28 999,5

25 401,7

23 047,4

19 566,7

16 694,8
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 5 700,0 3 700,0 4 000,0 4 650,0 4 650,0
Uppskjutna skatteskulder 8 293,0 7 939,9 7 240,2 6 229,2 5 356,2
Övriga långfristiga skulder 50,1  56,9 106,4 157,6 168,7
Övriga avsättningar 19,6  16,3 14,9 12,9 10,6
Summa långfristiga skulder 14 062,7 11 713,1 11 361,5 11 049,7 10 185,5
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 2 500,0 2 650,0 1 100,0 1 000,0
Leverantörsskulder 161,9 130,6 87,4 102,5 89,3
Skatteskulder 9,7  24,8 15,2
Övriga skulder 107,2 132,0 157,7 108,8 90,1
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
384,2  392,7 389,6 394,9 355,6
Summa kortfristiga skulder 2 313,0 3 180,1 3 299,9 1 706,2 1 535,0
Summa skulder 16 375,7  14 893,2 14 661,4 12 755,9 11 720,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 375,2 40 294,9  37 708,8 32 322,6 28 415,3