Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 96,7 110,0 70,5 11,9
Förvaltningsfastigheter 48 789,6 45 636,5 47 680,6 44 088,5 39 730,0
Inventarier 25,9 25,9 10,0 9,5 7,3
Nyttjanderättstillgångar 715,4 716,6 760,0
Långfristiga fordringar 24,9 21,0 20,6 15,7 13,0
Summa anläggningstillgångar 49 652,5 46 510,0 48 541,7 44 125,6 39 750,3
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 154,7
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar 26,9  36,6 12,2 17,5 18,0
Skattefordran 0,3  0,3
Övriga fordringar 6,0  15,5 2,8 0,9 2,0
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
76,4  51,1 78,8 160,5 129,7
Likvida medel 1 182,0  783,6 1 706,1 1 070,7 394,9
Summa omsättningstillgångar 1 446,3  887,1 1 799,9 1 249,6 544,6
SUMMA TILLGÅNGAR 51 098,8  47 397,1 50 341,6 45 375,2 40 294,9
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4  1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital  628,1 628,1 628,1 628,1  628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
29 381,5  26 932,0 29 698,2 27 315,0 23 717,2
Summa eget kapital  31 066,0 28 616,5 31 382,7 28 999,5 25 401,7
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 7 000,0  6 200,0 6 700,0 5 700,0 3 700,0
Uppskjutna skatteskulder 9 162,1  8 501,5 8 972,3 8 293,0 7 939,9
Långfristiga leasingskulder 706,9  709,6 719,0
Övriga långfristiga skulder 87,7  84,3 61,0 50,1  56,9
Övriga avsättningar 31,9  26,2 25,7 19,6  16,3
Summa långfristiga skulder 16 988,6  15 521,6 16 478,0 14 062,7 11 713,1
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 2 200,0  2 450,0 1 650,0 1 650,0 2 500,0
Kortfristiga leasingskulder 9,4  10,2 41,4
Leverantörsskulder 236,7  165,0 126,0 161,9 130,6
Skatteskulder –  14,0 9,7  24,8
Övriga skulder 140,0  92,4 105,5 107,2 132,0
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
458,1  541,4 544,0 384,2  392,7
Summa kortfristiga skulder 3 044,2 3 259,0 2 480,9 2 313,0 3 180,1
Summa skulder 20 032,8  18 780,6 18 958,9 16 375,7  14 893,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 098,8  47 397,1 50 341,6 45 375,2 40 294,9