Balansräkning

per år - koncernen
Mnkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 89,3 96,7 110,0 70,5 11,9
Förvaltningsfastigheter 49 546,9 48 789,6 45 636,5 47 680,6 44 088,5
Inventarier 51,0 25,9 25,9 10,0 9,5
Nyttjanderättstillgångar 711,0 715,4 716,6 760,0
Långfristiga fordringar 25,1 24,9 21,0 20,6 15,7
Summa anläggningstillgångar 50 423,3 49 652,5 46 510,0 48 541,7 44 125,6
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 220,8 154,7
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar 31,8 26,9  36,6 12,2 17,5
Skattefordran 0,3  0,3
Övriga fordringar 4,5 6,0  15,5 2,8 0,9
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
102,0 76,4  51,1 78,8 160,5
Likvida medel 453,0 1 182,0  783,6 1 706,1 1 070,7
Summa omsättningstillgångar 812,1 1 446,3  887,1 1 799,9 1 249,6
SUMMA TILLGÅNGAR 51 235,4 51 098,8  47 397,1 50 341,6 45 375,2
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4  1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1  628,1 628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
29 577,5 29 381,5  26 932,0 29 698,2 27 315,0
Summa eget kapital 31 262,0  31 066,0 28 616,5 31 382,7 28 999,5
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 6 500,0 7 000,0  6 200,0 6 700,0 5 700,0
Uppskjutna skatteskulder 9 253,2 9 162,1  8 501,5 8 972,3 8 293,0
Långfristiga leasingskulder 702,8 706,9  709,6 719,0
Övriga långfristiga skulder 104,0 87,7  84,3 61,0 50,1
Övriga avsättningar 31,7 31,9  26,2 25,7 19,6
Summa långfristiga skulder 16 591,7 16 988,6  15 521,6 16 478,0 14 062,7
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500,0 2 200,0  2 450,0 1 650,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 9,0 9,4  10,2 41,4
Leverantörsskulder 243,5 236,7  165,0 126,0 161,9
Skatteskulder 27,3 –  14,0 9,7
Övriga skulder 79,4 140,0  92,4 105,5 107,2
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
522,5 458,1  541,4 544,0 384,2
Summa kortfristiga skulder 3 381,7 3 044,2 3 259,0 2 480,9 2 313,0
Summa skulder 19 973,4 20 032,8  18 780,6 18 958,9 16 375,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 235,4 51 098,8  47 397,1 50 341,6 45 375,2