Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor.

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens finansieringsbehov tillgodoses via upplåning från några av de större nordiska bankerna samt kapitalmarknaden. Total upplåning uppgick per den 30 september 2021 till 8 850 mnkr (8 650 vid årsskiftet). Hufvudstadens MTN-program har under perioden utökats från 8 000 mnkr till 12 000 mnkr, totalt utestående belopp uppgår till 7 200 mnkr. Under perioden etablerades ett ramverk för gröna obligationer med syfte att finansiera gröna fastigheter samt projekt inom klimatomställning och hållbarhet. Därutöver finns ett certifikatsprogram om 3 000 mnkr med 650 mnkr utestående. 

Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,0 år (1,8 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,3 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,3 procent (1,3 vid årsskiftet) inklusive och 1,2 procent (1,1 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften. Räntebärande nettoskuld var 8 132 mnkr (7 866 vid årsskiftet). Därtill kommer leasingskuld enligt IFRS 16 uppgående till 718 mnkr (720 vid årsskiftet), total nettoskuld var 8 850 mnkr (8 586 vid årsskiftet). Utöver utestående upplåning finns outnyttjade lånelöften uppgående till 3 500 mnkr.

För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta, varav 6 000 mnkr av den totala upplåningen löper med fast ränta. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 30 september 2021

Förfallotidpunkt, år Kreditavtal
Banklån
Obligation/Certifikat
Summa
Andel, %
< 1 3 350 500 1 850 2 350 27
1 - 2 2 500 - 2 500 2 500 28
2 - 3 2 500 500 500 1 000 11
3 - 4 2 500 -  1 500 1 500 17
4 - 5 1 500 - 1 500 1 500
17
Totalt 12 350 1 000 7 850 8 850 100

 

 

Räntebindningsstruktur, 30 september 2021

Förfallotidpunkt, år Krediter, mnkr  Genomsnittlig
eff. ränta, %1), 2)
Andel, %
< 1 2 850 1,4 32
1 - 2 2 500 1,3 28
2 - 3 500 1,5 6
3 - 4 1 500 1,1 17
4 - 5 1 500 1,2 17
Totalt 8 850 1,3
100

 1) Kreditmarginalerna fördelas i tabellen i den period som krediten redovisas.

 2) Den genomsnittliga effektiva räntan exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften uppgick till 1,2 procent.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande exponering. Koncernen har för närvarande derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail