Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor.

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens finansieringsbehov tillgodoses via upplåning från de större nordiska bankerna samt kapitalmarknaden. Total upplåning uppgick per den 30 september 2023 till 9 600 mnkr (9 000 vid årsskiftet). Hufvudstadens har ett MTN-program om 12 000 mnkr, totalt utestående belopp uppgår till 5 800 mnkr. Därutöver finns ett certifikatsprogram om 3 000 mnkr med 1 300 mnkr utestående. 

Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Per den 30 september 2023 uppgick likvida medel samt outnyttjade lånelöften till 5 325 mnkr, vilket täcker samtliga förfall de kommande tre åren.

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 1,2 år (1,7 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,4 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 3,3 procent (1,9 vid årsskiftet) inklusive och 3,1 procent (1,7 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften. Räntebärande nettoskuld var 9 275 mnkr (8 547 vid årsskiftet). Därtill kommer leasingskuld enligt IFRS 16 uppgående till 729 mnkr (712 vid årsskiftet), total nettoskuld var 10 004 mnkr (9 259 vid årsskiftet). Utöver utestående upplåning finns outnyttjade lånelöften uppgående till 5 000 mnkr.

För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta, varav 4 500 mnkr av den långfristiga upplåningen löper med fast ränta. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 30 september 2023

Förfallotidpunkt, år Banklån
Obligation/Certifikat
Summa
Outnyttjade lånelöften
<   1 500 1 800 2 300 -
1 - 2 1 000 2 300 3 300 1 000
2 - 3 -  1 500 1 500 2 000
3 - 4 - 1 500 1 500 1 000
4 - 5 1 000 - 1 000
1 000
Totalt 2 500 7 100 9 600 5 000

 

 

Räntebindningsstruktur, 30 september 2023

Förfallotidpunkt, år Krediter, mnkr  Genomsnittlig
eff. ränta, %1), 2)
Andel, %
<   1 5 100 5,0 52
1 - 2 1 500 1,1 16
2 - 3 1 500 1,2 16
3 - 4 1 500 1,6 16
Totalt 9 600 3,3 100

 1) Kreditmarginalerna för outnyttjade lånelöften fördelas i tabellen i den period som krediten förfaller.

 2) Den genomsnittliga effektiva räntan exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften uppgick till 3,1 procent.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail