Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor.

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens finansieringsbehov tillgodoses via upplåning från några av de större nordiska bankerna samt kapitalmarknaden. Hufvudstadens upplåning uppgick per den 30 juni 2020 till 7 900 mnkr (8 350 vid årsskiftet). Hufvudstaden har ett MTN-program om 8 000 mnkr samt ett certifikatsprogram om 3 000 mnkr. Totalt utestående belopp uppgår till 6 200 mnkr i obligationer respektive 700 mnkr i företagscertifikat. Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (2,6 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,8 år (3,3 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,3 procent (1,2 vid årsskiftet). Räntebärande nettoskuld var 8 186 mnkr (7 404 vid årsskiftet). För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta varav 6 200 mnkr av den totala upplåningen löper med fast ränta. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde vilket i all väsentlighet överensstämmer med verkligt värde. Kvittning av finansiella tillgångar och skulder förekommer ej och inga avtal finns som möjliggör nettning.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 30 juni 2020

Förfallotidpunkt, år Kreditavtal
Banklån
Obligation
Certifikat1) Summa
Andel, %
< 1 1 000 500 500 - 1 000 12
1 - 2 2 400 500 900 - 1 400 18
2 - 3 2 300 - 2 300 - 2 300 29
3 - 4 2 000 - 1 000 - 1 000 13
4 - 5 2 500 - 1 500 700 2 2002) 28
Totalt 10 200 1 000 6 200 700 7 900 100

 1) Kapitalbindning avseende certifikatslån har beräknats utifrån underliggande lånelöften.

 2) Varav 700 mnkr reserverats som backup för utesående certifikat.

 

Räntebindningsstruktur, mnkr, 30 juni 2020

Förfallotidpunkt, år Krediter  Genomsnittlig
eff. ränta, %1)
Andel, %
< 1 2 200 1,5 28
1 - 2 900 1,3 11
2 - 3 2 300 1,4 29
3 - 4 1 000 1,4 13
4 - 5 1 500 1,1 19
Totalt 7 900 1,3
100

 1) Kreditmarginalerna fördelas i tabellen i den period som krediten redovisas.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande exponering. Koncernen har för närvarande derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail