Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor.

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens finansieringsbehov tillgodoses via upplåning från några av de större nordiska bankerna samt kapitalmarknaden. Total upplåning uppgick per den 31 mars 2021 till 8 800 mnkr (8 650 vid årsskiftet). Hufvudstaden har ett MTN-program om 8 000 mnkr samt ett certifikatsprogram om 3 000 mnkr. Totalt utestående belopp uppgår till 6 200 mnkr i obligationer respektive 1 600 mnkr i företagscertifikat.

Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 1,9 år (1,8 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,6 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,2 procent (1,3 vid årsskiftet) inklusive och 1,1 procent (1,1 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften. Räntebärande nettoskuld var 7 875 mnkr (7 866 vid årsskiftet). Därtill kommer leasingskuld enligt IFRS 16 uppgående till 722 mnkr (720 vid årsskiftet) samt beslutad, ej utbetald, utdelning om 506 mnkr (-), total nettoskuld var 9 103 mnkr (8 586 vid årsskiftet). Utöver utestående upplåning finns outnyttjade lånelöften uppgående till 3 500 mnkr.

För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta, varav 5 300 mnkr av den totala upplåningen löper med fast ränta. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 31 mars 2021

Förfallotidpunkt, år Kreditavtal
Banklån
Obligation/Certifikat
Summa
Andel, %
< 1 3 500 - 2 500 2 500 28
1 - 2 2 300 500 1 800 2 300 26
2 - 3 3 000 500 1 000 1 500 17
3 - 4 3 000 - 2 000 2 000 23
4 - 5 500 - 500 500
6
Totalt 12 300 1 000 7 800 8 800 100

 

 

Räntebindningsstruktur, 31 mars 2021

Förfallotidpunkt, år Krediter, mnkr  Genomsnittlig
eff. ränta, %1), 2)
Andel, %
< 1 3 500 1,1 40
1 - 2 1 800 1,4 20
2 - 3 1 000 1,3 11
3 - 4 2 000 1,2 23
4 - 5 500 1,2 6
Totalt 8 800 1,2
100

 1) Kreditmarginalerna fördelas i tabellen i den period som krediten redovisas.

 2) Den genomsnittliga effektiva räntan exklusive facilitetsavgifter uppgår per 2021-03-31 till 1,1 %.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande exponering. Koncernen har för närvarande derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail