Finansiella mål

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.
"Aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden."
  • Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2021 till 2,60 kr per aktie (2,50) motsvarande totalt 526 mnkr, vilket motsvarar 58 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2021 och uppgick till 61 procent.

Nettovinst och utdelningsandel

Utdelningstillväxt

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail