Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 494,7 459,0 453,9 428,0 403,8
Hyresintäkter, koncerninternt -29,3 -33,7 -11,0 -10,9 -11,0
Fastighetsförvaltning, netto 465,4 425,3 442,9 417,1 392,8
Övriga segment 169,5 92,3 19,6 17,2 15,7
634,9 517,6 462,5 434,3 408,5
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -4,7 -5,7 -7,6 -6,8 -6,2
Drift och administration -77,8 -83,4 -87,7 -65,9 -70,2
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -50,7 -50,9 -49,8 -50,2 -50,1
Avskrivningar -1,4 -1,5 -1,4 -1,2 -1,3
Fastighetsförvaltningens kostnader -134,6 -141,5 -146,5 -124,1 -127,8
Övriga segment, kostnader brutto -175,8 -110,1 -28,2 -14,8 -13,2
Hyreskostnader, koncerninternt 29,3 33,7 11,0 10,9 11,0
Övriga segment, kostnader netto -146,5 -76,4 -17,2 -3,9 -2,2
Verksamhetens kostnader -281,1 -217,9 -163,7 -128,0 -130,0
Bruttoresultat 353,8 299,7 298,8 306,3 278,5
– varav Fastighetsförvaltning 330,8 283,8 296,4 293,0 265,0
– varav Övriga segment 23,0 15,9 2,4 13,3 13,5
Central administration -12,3 -12,2 -12,9 -11,1 -11,9
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 341,5 287,5 285,9 295,2 266,6
Jämförelsestörande poster2) 1,2 34,7
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 642,4 -235,6 -859,7 -155,5 -985,3
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat 983,9 51,9 -572,6 139,7 684,0
Finansiella intäkter och kostnader -33,2 -33,6 -32,8 -32,9 -34,0
Resultat före skatt 950,7 18,3 -605,4 106,8 -718,0
Skatt -195,0 -4,6 146,5 -28,1 135,0
Resultat efter skatt 755,7 13,7 -458,9 78,7 -583,0
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 755,7 13,7 -458,9 78,7 -583,0
¹⁾ Serviceintäkter utgör 49,5 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-jun 2021, för jan-jun 2020 46,9 mnkr.
2) Avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden 2017 i fastigheten Vildmannen 7 om 35,9 mnkr.