Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 508,7 507,0 499,0 488,4 494,4
Hyresintäkter, koncerninternt -49,4 -50,3 -50,3 -44,3 -45,7
Fastighetsförvaltning, netto 459,3 456,7 448,7 444,1 448,7
Övriga segment 212,5 227,7 195,1 258,9 183,7
671,8 684,4 643,8 703,0 632,4
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -4,7 -4,9 -11,5 -9,7 -6,2
Drift och administration -88,4 -82,0 -85,7 -92,9 -72,0
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -49,2 -57,4 -62,0 -51,1 -51,5
Avskrivningar -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 -1,5
Fastighetsförvaltningens kostnader -143,8 145,8 -160,7 -155,1 -131,2
Övriga segment, kostnader brutto -233,4 -241,0 -230,3 -249,8 -199,2
Hyreskostnader, koncerninternt 49,4 50,3 50,3 44,3 45,7
Övriga segment, kostnader netto -184,0 -190,7 -180,0 -205,5 -153,5
Verksamhetens kostnader -327,8 -336,5 -340,7 -360,6 -284,7
Bruttoresultat 344,0 347,9 303,1 342,4 347,7
– varav Fastighetsförvaltning 315,5 310,9 288,0 289,0 317,5
– varav Övriga segment 28,5 37,0 15,1 53,4 30,2
Central administration -13,3 -12,7 -12,8 -21,2 -12,2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 330,7 335,2 290,3 321,2 335,5
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 85,0 182,6 227,0 1 844,1 328,4
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat 415,7 517,8 517,3 2 165,3 663,9
Finansiella intäkter och kostnader -42,1 -43,7 -38,0 -37,6 -34,5
Resultat före skatt 373,6 474,1 479,3 2 127,7 629,4
Skatt -77,1 -98,0 -99,3 -443,5 -127,7
Resultat efter skatt 296,5 376,1 380,0 1 684,2 501,7
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 296,5 376,1 380,0 1 684,2 501,7
¹⁾ Serviceintäkter utgör 83,0 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-sep 2022, för jan-sep 2021 71,6 mnkr och för jan-dec 2021 96,5 mnkr.