Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 499,0 488,4 494,4 494,7 459,0
Hyresintäkter, koncerninternt -50,3 -44,3 -45,7 -29,3 -33,7
Fastighetsförvaltning, netto 448,7 444,1 448,7 465,4 425,3
Övriga segment 195,1 258,9 183,7 169,5 92,3
643,8 703,0 632,4 634,9 517,6
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -11,5 -9,7 -6,2 -4,7 -5,7
Drift och administration -85,7 -92,9 -72,0 -77,8 -83,4
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -62,0 -51,1 -51,5 -50,7 -50,9
Avskrivningar -1,5 -1,4 -1,5 -1,4 -1,5
Fastighetsförvaltningens kostnader -160,7 -155,1 -131,2 -134,6 -141,5
Övriga segment, kostnader brutto -230,3 -249,8 -199,2 -175,8 -110,1
Hyreskostnader, koncerninternt 50,3 44,3 45,7 29,3 33,7
Övriga segment, kostnader netto -180,0 -205,5 -153,5 -146,5 -76,4
Verksamhetens kostnader -340,7 -360,6 -284,7 -281,1 -217,9
Bruttoresultat 303,1 342,4 347,7 353,8 299,7
– varav Fastighetsförvaltning 288,0 289,0 317,5 330,8 283,8
– varav Övriga segment 15,1 53,4 30,2 23,0 15,9
Central administration -12,8 -21,2 -12,2 -12,3 -12,2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 290,3 321,2 335,5 341,5 287,5
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 227,0 1 844,1 328,4 642,4 -235,6
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat 517,3 2 165,3 663,9 983,9 51,9
Finansiella intäkter och kostnader -38,0 -37,6 -34,5 -33,2 -33,6
Resultat före skatt 479,3 2 127,7 629,4 950,7 18,3
Skatt -99,3 -443,5 -127,7 -195,0 -4,6
Resultat efter skatt 380,0 1 684,2 501,7 755,7 13,7
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 380,0 1 684,2 501,7 755,7 13,7
¹⁾ Serviceintäkter utgör 23,8 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-mar 2022, för jan-mar 2021 21,6 mnkr och för jan-dec 2021 92,0 mnkr.