Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 428,0 403,8 482,2 488,8 469,5
Parkeringsverksamhet 17,2 15,7 19,2 23,3 19,9
445,2 419,5 501,4 512,1 489,4
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -6,8 -6,2 -6,4 -8,6 -7,7
Drift och administration -65,9 -70,2 -74,3 -82,8 -63,8
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -50,2 -50,1 -50,2 -50,2 -49,8
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -1,2 -1,3 -1,2 -3,1 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -124,1 -127,8 -132,1 -144,7 -122,5
Parkeringsverksamhet, kostnader -14,8 -13,2 -13,0 -13,3 -13,3
Verksamhetens kostnader -138,9 -141,0 -145,1 -158,0 -135,8
Bruttoresultat 306,3 278,5 356,3 354,1 353,6
– varav Fastighetsförvaltning 303,9 276,0 350,1 344,1 347,0
– varav Parkeringsverksamhet 2,4 2,5 6,2 10,0 6,6
Central administration -11,1 -11,9 -11,5 -15,6 -11,4
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 295,2 266,6 344,8 338,5 342,2
Jämförelsestörande poster2) 34,7
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -155,5 -985,3 -929,4 1 027,0 408,0
Värdeförändringar räntederivat 0,4
Rörelseresultat 139,7 684,0 -584,6 1 365,5 750,6
Finansiella intäkter och kostnader -32,9 -34,0 -32,0 -29,9 -29,5
Resultat före skatt 106,8 -718,0 -616,6 1 335,6 721,1
Skatt -28,1 135,0 118,1 -233,9 -157,6
Resultat efter skatt 78,7 -583,0 -498,5 1 101,7 563,5
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 78,7 -583,0 -498,5 1 101,7 563,5
¹⁾ Serviceintäkter utgör 68,8 mnkr motsvarande 5% av totala nettoomsättningen för jan-sep 2020, för jan-sep 2019 66,6 mnkr motsvarande 5% och för jan-dec 2019 86,8 mnkr motsvarande 4%..
2) Avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden 2017 i fastigheten Vildmannen 7 om 34,7 mnkr.