Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 507,0 499,0 488,4 494,4 494,7
Hyresintäkter, koncerninternt -50,3 -50,3 -44,3 -45,7 -29,3
Fastighetsförvaltning, netto 456,7 448,7 444,1 448,7 465,4
Övriga segment 227,7 195,1 258,9 183,7 169,5
684,4 643,8 703,0 632,4 634,9
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -4,9 -11,5 -9,7 -6,2 -4,7
Drift och administration -82,0 -85,7 -92,9 -72,0 -77,8
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -57,4 -62,0 -51,1 -51,5 -50,7
Avskrivningar -1,5 -1,5 -1,4 -1,5 -1,4
Fastighetsförvaltningens kostnader 145,8 -160,7 -155,1 -131,2 -134,6
Övriga segment, kostnader brutto -241,0 -230,3 -249,8 -199,2 -175,8
Hyreskostnader, koncerninternt 50,3 50,3 44,3 45,7 29,3
Övriga segment, kostnader netto -190,7 -180,0 -205,5 -153,5 -146,5
Verksamhetens kostnader -336,5 -340,7 -360,6 -284,7 -281,1
Bruttoresultat 347,9 303,1 342,4 347,7 353,8
– varav Fastighetsförvaltning 310,9 288,0 289,0 317,5 330,8
– varav Övriga segment 37,0 15,1 53,4 30,2 23,0
Central administration -12,7 -12,8 -21,2 -12,2 -12,3
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 335,2 290,3 321,2 335,5 341,5
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 182,6 227,0 1 844,1 328,4 642,4
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat 517,8 517,3 2 165,3 663,9 983,9
Finansiella intäkter och kostnader -43,7 -38,0 -37,6 -34,5 -33,2
Resultat före skatt 474,1 479,3 2 127,7 629,4 950,7
Skatt -98,0 -99,3 -443,5 -127,7 -195,0
Resultat efter skatt 376,1 380,0 1 684,2 501,7 755,7
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 376,1 380,0 1 684,2 501,7 755,7
¹⁾ Serviceintäkter utgör 54,8 mnkr av totala nettoomsättningen för jan-jun 2022, för jan-jun 2021 50,5 mnkr och för jan-dec 2021 96,5 mnkr.