Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 403,8 482,2 488,8 469,5 466,1
Parkeringsverksamhet 15,7 19,2 23,3 19,9 20,8
419,5 501,4 512,1 489,4 486,9
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -6,2 -6,4 -8,6 -7,7 -7,3
Drift och administration -70,2 -74,3 -82,8 -63,8 -68,1
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -50,1 -50,2 -50,2 -49,8 -50,4
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -1,3 -1,2 -3,1 -1,2 -1,3
Fastighetsförvaltningens kostnader -127,8 -132,1 -144,7 -122,5 -127,1
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,2 -13,0 -13,3 -13,3 -13,0
Verksamhetens kostnader -141,0 -145,1 -158,0 -135,8 -140,1
Bruttoresultat 278,5 356,3 354,1 353,6 346,8
– varav Fastighetsförvaltning 276,0 350,1 344,1 347,0 339,0
– varav Parkeringsverksamhet 2,5 6,2 10,0 6,6 7,8
Central administration -11,9 -11,5 -15,6 -11,4 -11,4
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 266,6 344,8 338,5 342,2 335,4
Jämförelsestörande poster2) 34,7
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -985,3 -929,4 1 027,0 408,0 960,1
Värdeförändringar räntederivat 0,4 1,1
Rörelseresultat 684,0 -584,6 1 365,5 750,6 1 296,6
Finansiella intäkter och kostnader -34,0 -32,0 -29,9 -29,5 -30,7
Resultat före skatt -718,0 -616,6 1 335,6 721,1 1 265,9
Skatt 135,0 118,1 -233,9 -157,6 -284,2
Resultat efter skatt -583,0 -498,5 1 101,7 563,5 981,7
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -583,0 -498,5 1 101,7 563,5 981,7
¹⁾ Serviceintäkter utgör 46,9 mnkr motsvarande 5% av totala nettoomsättningen för jan-jun 2020, för jan-jun 2019 45,0 mnkr motsvarande 5% och för jan-dec 2019 86,8 mnkr motsvarande 4%..
2) Avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden 2017 i fastigheten Vildmannen 7 om 34,7 mnkr.