Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning, brutto 459,0 453,9 428,0 403,8 482,2
Hyresintäkter, koncerninternt -33,7 -11,0 -10,9 -11,0 -11,0
Fastighetsförvaltning, netto 425,3 442,9 417,1 392,8 471,2
Övriga segment 92,3 19,6 17,2 15,7 19,2
517,6 462,5 434,3 408,5 490,4
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -5,7 -7,6 -6,8 -6,2 -6,4
Drift och administration -83,4 -87,7 -65,9 -70,2 -74,3
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -50,9 -49,8 -50,2 -50,1 -50,2
Avskrivningar -1,5 -1,4 -1,2 -1,3 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -141,5 -146,5 -124,1 -127,8 -132,1
Övriga segment, kostnader brutto -110,1 -28,2 -14,8 -13,2 -13,0
Hyreskostnader, koncerninternt 33,7 11,0 10,9 11,0 11,0
Övriga segment, kostnader netto -76,4 -17,2 -3,9 -2,2 -2,0
Verksamhetens kostnader -217,9 -163,7 -128,0 -130,0 -134,1
Bruttoresultat 299,7 298,8 306,3 278,5 356,3
– varav Fastighetsförvaltning 283,8 296,4 293,0 265,0 339,1
– varav Övriga segment 15,9 2,4 13,3 13,5 17,2
Central administration -12,2 -12,9 -11,1 -11,9 -11,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 287,5 285,9 295,2 266,6 344,8
Jämförelsestörande poster2) 1,2 34,7
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -235,6 -859,7 -155,5 -985,3 -929,4
Värdeförändringar räntederivat
Rörelseresultat 51,9 -572,6 139,7 684,0 -584,6
Finansiella intäkter och kostnader -33,6 -32,8 -32,9 -34,0 -32,0
Resultat före skatt 18,3 -605,4 106,8 -718,0 -616,6
Skatt -4,6 146,5 -28,1 135,0 118,1
Resultat efter skatt 13,7 -458,9 78,7 -583,0 -498,5
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 13,7 -458,9 78,7 -583,0 -498,5
¹⁾ Serviceintäkter utgör 18,7 mnkr motsvarande 4% av totala nettoomsättningen för jan-mars 2021, för jan-mars 2020 23,7 mnkr motsvarande 5%.
2) Avser försäkringsersättning för hyresförluster och räddningskostnader efter branden 2017 i fastigheten Vildmannen 7 om 35,9 mnkr.