Revisorer

Enligt bolagsordningen skall bolaget ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter, alternativt kan ett eller två registrerade revisionsbolag utses. Här finner du information om valet av revisor och kort information om de revisonsansvariga.

Hufvudstadens revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman 2024, omvaldes för ett år i taget, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor. Bland Magnus Svensson Henryson övriga större uppdrag kan nämnas Alleima AB, Bure Equity AB, Embracer Group AB, Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Interna rutiner och kontrollsystem granskas löpande under året. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs i januari-februari. Halvårsbokslutet granskas översiktligt. Hufvudstaden har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.

Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

KONCERNEN Mnkr 2023 2022
  PWC PWC
Revisionsuppdrag 1,8 1,7
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,4 0,4
Andra uppdrag 0,6 0,4
Totalt 2,8 2,5