Revisorer

Enligt bolagsordningen skall bolaget ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter, alternativt kan ett eller två registrerade revisionsbolag utses. Här finner du information om valet av revisor och kort information om de revisonsansvariga.

Hufvudstadens revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman 2019, omvaldes för ett år i taget, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor. Bland Joakim Thilstedts övriga större uppdrag kan nämnas Ahlsell, Holmen, L E Lundbergföretagen, Modern Times Group MTG och ÅF.

Interna rutiner och kontrollsystem granskas löpande under året. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs i januari-februari. Halvårsbokslutet granskas översiktligt. Hufvudstaden har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.

Hufvudstaden har utöver revisionsuppdraget konsulterat KPMG i skatte- och redovisningsfrågor. 

Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

KONCERNEN Mnkr 2018 2017
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 1,2 1,1
Andra uppdrag 0,1 0,1
Totalt 1,3 1,2