Revisorer

Enligt bolagsordningen skall bolaget ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter, alternativt kan ett eller två registrerade revisionsbolag utses. Här finner du information om valet av revisor och kort information om de revisonsansvariga.

Hufvudstadens revisorer

Vid den ordinarie bolagsstämman 2020, omvaldes för ett år i taget, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor. Bland Joakim Thilstedts övriga större uppdrag kan nämnas AFRY, Ahlsell, Holmen, L E Lundbergföretagen och Modern Times Group MTG.

Interna rutiner och kontrollsystem granskas löpande under året. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs i januari-februari. Halvårsbokslutet granskas översiktligt. Hufvudstaden har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.

Hufvudstaden har utöver revisionsuppdraget konsulterat KPMG i skatte- och redovisningsfrågor. 

Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

KONCERNEN Mnkr 2019 2018
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 1,2 1,2
Andra uppdrag 0,2 0,1
Totalt 1,4 1,3