Bolagsstyrning

Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter inklusive Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.
Styrningsstruktur

Om Svensk kod för bolagsstyrning

Koden syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarskännande ägarroll och utgör ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. 

Den bygger på principen följ eller förklara, vilket innebär att det inte är något brott mot Koden att avvika från en eller flera regler om motiv finns och förklaras samt vald lösning beskrivs. 

Hufvudstaden följer Koden med avvikelse för bestämmelser om valberedning. Avvikelsen från Koden förklaras mer detaljerat i årsredovisningen.