Information om integritet

Här kan du ta del av information kring integritet.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur koncernen Hufvudstaden AB, org. nr 556012–8240, NK 100, 111 77 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.1 Informationen om integritet gäller då Hufvudstaden tillhandahåller kommunikation och erbjudanden. 

1.2 Vi vill med denna information om integritet visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Hufvudstaden AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

3. När behandlar vi personuppgifter?

Hufvudstaden samlar in och behandlar personuppgifter efter att man gett sitt samtycke till att motta kommunikation samt erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Hufvudstaden samlar in och behandlar är:

  • Namn
  • E-post

5. Varför behandlar vi personuppgifter?

Hufvudstaden behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hufvudstaden personuppgifter i syfte att:

  • Lämna information och rikta marknadsföring
  • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
  • Förbättra vårt erbjudande, till exempel utveckling av tjänster och funktioner

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter

Hufvudstaden baserar behandlingen av personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke. Om du lämnar personuppgifter via formulär på Hufvudstaden hemsida eller i andra kanaler kommer dessa att användas för att marknadsföra Hufvudstaden och våra samarbetsparter eller koncernbolagets varor, tjänster och erbjudanden samt för att bjuda in till seminarium och event. Personuppgifterna lagras sålänge giltigt samtycke finns.

7. Profilering

7.1 Hufvudstaden kan behandla personuppgifter genom profilering för marknadsföringsändamål. Information analyseras om hur mottagaren använder och vilka av våra tjänster och erbjudanden mottagaren varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev mottagaren interagerat med och vilka av våra event mottagaren anmält sig till för att tillhandahålla erbjudanden som vi tror passar och för att bjuda in mottagaren till framtida event.

7.2 Mottagaren kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att ringa Hufvudstadens kundservice eller förvaltaren. När Hufvudstaden har mottagit anmälan kommer Hufvudstaden att upphöra med att behandla personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov eller sålänge giltigt samtycke finns för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Hufvudstaden kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till Hufvudstadens koncernbolag och andra samarbetspartners.

9.2 Hufvudstaden kommer aldrig att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES.

9.3 Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

10. Ändring av information om integritet

Hufvudstaden kan ändra sin information om integritet varvid den presenteras här.

11. Skyddet av personuppgifter

På vår hemsida eller i andra kanaler är det viktigt att alltid känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. Hufvudstaden har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

12.1 Hufvudstaden ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Hufvudstaden kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära ut:

  1. Tillgång till personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende personuppgifter.
  2. Rättelse av personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.
  3. Radering av personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

12.4 Hufvudstaden kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 11 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

 

Hufvudstadens information om integritet (PDF). 

Hufvudstadens information om integritet för hyresgäster (PDF).