Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Nettoomsättning, mnkr 518 463 434 409 490
Avkastning på eget kapital, % 2,1 -4,8 -2,8 -2,6 0,7
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,8 3,0 2,7 2,6 3,1
Soliditet, % 59 60 61 62 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,15 1,21 1,16 1,07 1,36
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 171 173 176 175 178
Periodens resultat per aktie, kr 0,07 -2,27 0,38 -2,83 -2,42
Eget kapital per aktie, kr 139,02 141,45 143,72 143,00 145,83
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 0,93 1,37 1,46 1,42 0,98

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Soliditet          
Eget kapital 28 124 28 617 29 075 29 497 30 080
Balansomslutning 47 802 47 397 47 627 47 708 48 795
Soliditet % 59 60 61 62 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 780 -1 833 -959 -789 322
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 236 2 894 2 036 1 880 929
Räntekostnader1) 134 132 132 132 128
Summa 1 150 1 193 1 209 1 223 1 379
Räntekostnader1) 134 132 132 132 128
Räntetäckningsgrad, ggr 8,6 9,1 9,2 9,3 10,8
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 800 8 650 8 250 7 900 8 200
Leasingskulder 722 720 729 740 750
Räntebärande tillgångar -925 -784 -366 -454 -725
Beslutad utdelning2) 506        
Summa 9 103 8 586 8 613 8 186 8 225
Redovisat värde fastigheter 45 552 45 637 46 266 46 214 46 963
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 20,0 18,8 18,6 17,7 17,5
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 300 6 200 6 200 6 200 6 700
Långfristiga leasingskulder 713 710 710 713 714
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500 2 450 2 050 1 700 1 500
Kortfristiga leasingskulder 9 10 19 27 36
Beslutad utdelning2) 506        
Kassa och bank -925 -784 -366 -454 -725
Nettoskuld 9 103 8 586 8 613 8 186 8 225

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport

2) På årsstämman den 25 mars 2021 beslutade stämman att till aktieägarna utdela 2,50 kr/aktie motsvarande totalt 506 mnkr. Utbetalningsdatum för utdelningen var den 1 april 2021.