Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Nettoomsättning, mnkr 635 518 463 434 409
Avkastning på eget kapital, % 4,5 2,1 -4,8 -2,8 -2,6
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,4 2,8 3,0 2,7 2,6
Soliditet, % 60 59 60 61 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,31 1,15 1,21 1,16 1,07
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 175 171 173 176 175
Periodens resultat per aktie, kr 3,73 0,07 -2,27 0,38 -2,83
Eget kapital per aktie, kr 142,75 139,02 141,45 143,72 143,00
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,15 0,93 1,37 1,46 1,42

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Soliditet          
Eget kapital 28 880 28 124 28 617 29 075 29 497
Balansomslutning 48 136 47 802 47 397 47 627 47 708
Soliditet % 60 59 60 61 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 1 531 780 -1 833 -959 -789
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar -407 236 2 894 2 036 1 880
Räntekostnader1) 134 134 132 132 132
Summa 1 258 1 150 1 193 1 209 1 223
Räntekostnader1) 134 134 132 132 132
Räntetäckningsgrad, ggr 9,4 8,6 9,1 9,2 9,3
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 850 8 800 8 650 8 250 7 900
Leasingskulder 720 722 720 729 740
Räntebärande tillgångar -577 -925 -784 -366 -454
Beslutad utdelning2)   506      
Summa 8 993 9 103 8 586 8 613 8 186
Redovisat värde fastigheter 46 312 45 552 45 637 46 266 46 214
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 19,4 20,0 18,8 18,6 17,7
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 800 6 300 6 200 6 200 6 200
Långfristiga leasingskulder 711 713 710 710 713
Kortfristiga räntebärande skulder 2 050 2 500 2 450 2 050 1 700
Kortfristiga leasingskulder 9 9 10 19 27
Beslutad utdelning2)   506      
Kassa och bank -577 -925 -784 -366 -454
Nettoskuld 8 993 9 103 8 586 8 613 8 186

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport

2) På årsstämman den 25 mars 2021 beslutade stämman att till aktieägarna utdela 2,50 kr/aktie motsvarande totalt 506 mnkr. Utbetalningsdatum för utdelningen var den 1 april 2021.