Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Nettoomsättning, mnkr 771 799 722 726 715
Avkastning på eget kapital, % 0,8 -6,4 -4,4 -3,0 0,5
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,9 3,1 3,1 3,0 2,8
Soliditet, % 58 59 59 59 60
EPRA EPS, kr 1,19 3,14 1,33 1,37 1,25
EPRA EPS (företagsspecifik), kr 1,19 1,31 1,33 1,37 1,25
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 180 185 188 189 195
EPRA LTV, % 22,0 20,7 20,8 20,7 20,1
Periodens resultat per aktie, kr -1,96 -1,69 -1,05 -4,31 -2,47
Eget kapital per aktie, kr 137,64 142,30 143,99 145,04 149,36
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 0,84 3,43 0,66 1,25 1,51

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Avkastning på eget kapital, justerad          
Periodens resultat efter skatt -396 -1 927 -1 585 -1 373 -499
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 759 3 672 2 854 2 295 906
Återläggning skatt på jämförelsestörande poster och värdeförändringar -156 -833 -588 -473 -187
Periodens resultat, justerad 207 912 681 449 220
Omräkning till helår 828 912 681 449 880
Genomsnittligt eget kapital 28 628 30 026 29 237 29 780 31 069
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,9 3,0 2,3 1,5 2,8
           
Soliditet          
Eget kapital 27 846 28 789 29 131 29 343 30 216
Balansomslutning 48 064 48 444 49 199 49 700 50 749
Soliditet % 58 59 59 59 60
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt 2902) -2 535 -1 7092) -1 1542) 2102)
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 759 3 672 2 854 2 295 906
Finansiella kostnader1) 3452) 289 2732) 2472) 2162)
Summa 1 394 1 426 1 418 1 388 1 332
Finansiella kostnader1) 3452) 289 2732) 2472) 2162)
Räntetäckningsgrad, ggr 4,0 4,9 5,2 5,6 6,2
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 7 100 7 300 7 300 7 300 6 500
Långfristiga leasingskulder 719 721 721 704 706
Kortfristiga räntebärande skulder 2 900 2 100 2 300 2 400 3 000
Kortfristiga leasingskulder 8 8 8 8 8
Likvida medel -350 -382 -325 -543 -426
Nettoskuld 10 377 9 747 10 004 9 869 9 788
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Nettoskuld 10 377 9 747 10 004 9 869 9 788
Redovisat värde fastigheter 46 232 46 743 47 507 47 837 48 909
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 22,4 20,9 21,1 20,6 20,0
           
EPRA Earnings          
Rörelseresultat -413 -2 256 -1 797 -1 606 -575
Återläggning av värdeförändringar 759 4 042 2 854 2 295 906
Finansiella intäkter och kostnader -83 -279 -198 -119 -52
Förvaltningsresultat 263 1 507 859 570 279
Aktuell skatt förvaltningsresultat -23 -74 -60 -40 -27
EPRA Earnings 240 1 433 799 531 252
Återläggning av jämförelsestörande poster - -370 0 0 -
EPRA Earnings (företagsspecifik) 240 1 063 799 531 252
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3
EPRA EPS, kr 1,19 7,08 3,95 2,62 1,25
EPRA EPS (företagsspecifik), kr 1,19 5,25 3,95 2,62 1,25
           
EPRA LTV          
Långfristiga räntebärande skulder 7 100 7 300 7 300 7 300 6 500
Kortfristiga räntebärande skulder 2 900 2 100 2 300 2 400 3 000
Rörelsekapital, netto (om skulder högre än fordringar) 563 671 620 746 778
Likvida medel -350 -382 -325 -543 -426
Nettoskuld enligt EPRA LTV 10 213 9 689 9 895 9 903 9 852
Förvaltningsfastigheter 46 232 46 743 47 507 47 837 48 909
Immateriella anläggningstillgångar 89 95 97 95 92
Rörelsekapital, netto (om fordringar högre än skulder) - - - - -
Fastighetsvärde enligt EPRA LTV 46 321 46 838 47 604 47 932 49 001
EPRA LTV, % 22,0 20,7 20,8 20,7 20,1
           
EPRA vakansgrad          
Hyresvärde vakant yta, totalt 230 211 210 182 205
Hyresvärde vakant yta, projekt 53 74 74 76 76
Hyresvärde totalt 2 494 2 381 2 394 2 360 2 417
Hyresvakansgrad totalt, % 9,2 8,8 8,8 7,7 8,5
Hyresvakansgrad projekt, % 2,1 3,1 3,1 3,2 3,1
EPRA vakansgrad, % 7,1 5,7 5,7 4,5 5,4

 

1) Exklusive avgifter för uttag av pantbrev.

2) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport.