Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Nettoomsättning, mnkr 715 746 672 684 644
Avkastning på eget kapital, % 0,5 2,4 4,2 4,0 3,1
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6
Soliditet, % 60 61 61 61 60
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,25 1,29 1,30 1,33 1,15
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 195 201 203 201 199
Periodens resultat per aktie, kr -2,47 -1,63 1,46 1,86 1,88
Eget kapital per aktie, kr 149,36 154,53 156,16 154,70 152,84
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,51 1,01 1,36 1,45 1,24

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Soliditet          
Eget kapital 30 216 31 262 31 593 31 296 30 920
Balansomslutning 50 749 51 235 51 731 51 519 51 133
Soliditet % 60 61 61 61 60
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 210 904 1 604 1 497 1 236
Återläggning värdeförändringar 906 209 -495 -410 -227
Räntekostnader1) 216 166 159 153 152
Summa 1 332 1 279 1 268 1 240 1 161
Räntekostnader1) 216 166 159 153 152
Räntetäckningsgrad, ggr 6,2 7,7 8,0 8,1 7,6
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 500 9 000 9 000 9 100 9 100
Leasingskulder 714 712 710 712 714
Räntebärande tillgångar -426 -453 -555 -637 -601
Summa 9 788 9 259 9 155 9 175 9 213
Redovisat värde fastigheter 48 909 49 547 49 960 49 630 49 206
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 20,0 18,7 18,3 18,5 18,7
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 500 6 500 6 000 6 500 6 500
Långfristiga leasingskulder 706 703 702 704 705
Kortfristiga räntebärande skulder 3 000 2 500 3 000 2 600 2 600
Kortfristiga leasingskulder 8 9 8 8 9
Likvida medel -426 -453 -555 -637 -601
Nettoskuld 9 788 9 259 9 155 9 175 9 213

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport.