Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021
Nettoomsättning, mnkr 672 684 644 703 632
Avkastning på eget kapital, % 4,2 4,0 3,1 9,8 5,3
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,9 2,9 2,6 3,0 3,3
Soliditet, % 61 61 60 61 60
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,30 1,33 1,15 1,28 1,36
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 203 201 199 199 189
Periodens resultat per aktie, kr 1,46 1,86 1,88 8,33 2,48
Eget kapital per aktie, kr 156,16 154,70 152,84 153,56 145,23
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 4,05 1,45 1,24 1,47 1,37

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021
Soliditet          
Eget kapital 31 593 31 296 30 920 31 066 29 382
Balansomslutning 51 731 51 519 51 133 51 099 48 700
Soliditet % 61 61 60 61 60
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 1 604 1 497 1 236 3 726 1 886
Återläggning värdeförändringar -495 -410 -227 -2 579 -735
Räntekostnader1) 159 153 152 139 135
Summa 1 268 1 240 1 161 1 286 1 286
Räntekostnader1) 159 153 152 139 135
Räntetäckningsgrad, ggr 8,0 8,1 7,6 9,3 9,5
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 000 9 100 9 100 9 200 8 850
Leasingskulder 710 712 714 716 718
Räntebärande tillgångar -555 -637 -601 -1 182 -718
Summa 9 155 9 175 9 213 8 734 8 850
Redovisat värde fastigheter 49 960 49 630 49 206 48 790 46 768
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,3 18,5 18,7 17,9 18,9
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 000 6 500 6 500 7 000 6 500
Långfristiga leasingskulder 702 704 705 707 708
Kortfristiga räntebärande skulder 3 000 2 600 2 600 2 200 2 350
Kortfristiga leasingskulder 8 8 9 9 9
Likvida medel -555 -637 -601 -1 182 -718
Nettoskuld 9 155 9 175 9 213 8 734 8 850

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport