Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020
Nettoomsättning, mnkr 632 635 518 463 434
Avkastning på eget kapital, % 5,3 4,5 2,1 -4,8 -2,8
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,3 3,4 2,8 3,0 2,7
Soliditet, % 60 60 59 60 61
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,36 1,31 1,15 1,21 1,16
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 178 175 171 173 176
Periodens resultat per aktie, kr 2,48 3,73 0,07 -2,27 0,38
Eget kapital per aktie, kr 145,23 142,75 139,02 141,45 143,72
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,37 1,15 0,93 1,37 1,46

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020
Soliditet          
Eget kapital 29 382 28 880 28 124 28 617 29 075
Balansomslutning 48 700 48 136 47 802 47 397 47 627
Soliditet % 60 60 59 60 61
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 1 886 1 531 780 -1 833 -959
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar -735 -407 236 2 894 2 036
Räntekostnader1) 135 134 134 132 132
Summa 1 286 1 258 1 150 1 193 1 209
Räntekostnader1) 135 134 134 132 132
Räntetäckningsgrad, ggr 9,5 9,4 8,6 9,1 9,2
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 850 8 850 8 800 8 650 8 250
Leasingskulder 718 720 722 720 729
Räntebärande tillgångar -718 -577 -925 -784 -366
Beslutad utdelning2)     506    
Summa 8 850 8 993 9 103 8 586 8 613
Redovisat värde fastigheter 46 768 46 312 45 552 45 637 46 266
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,9 19,4 20,0 18,8 18,6
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 500 6 800 6 300 6 200 6 200
Långfristiga leasingskulder 708 711 713 710 710
Kortfristiga räntebärande skulder 2 350 2 050 2 500 2 450 2 050
Kortfristiga leasingskulder 9 9 9 10 19
Beslutad utdelning2)     506    
Kassa och bank -718 -577 -925 -784 -366
Nettoskuld 8 850 8 993 9 103 8 586 8 613

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport

2) På årsstämman den 25 mars 2021 beslutade stämman att till aktieägarna utdela 2,50 kr/aktie motsvarande totalt 506 mnkr. Utbetalningsdatum för utdelningen var den 1 april 2021.