Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Nettoomsättning, mnkr 644 703 632 635 518
Avkastning på eget kapital, % 3,1 9,8 5,3 4,5 2,1
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,6 3,0 3,3 3,4 2,8
Soliditet, % 60 61 60 60 59
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,15 1,28 1,36 1,31 1,15
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 187 188 178 175 171
Periodens resultat per aktie, kr 1,88 8,33 2,48 3,73 0,07
Eget kapital per aktie, kr 152,84 153,56 145,23 142,75 139,02
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,24 1,47 1,37 1,15 0,93

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Soliditet          
Eget kapital 30 920 31 066 29 382 28 880 28 124
Balansomslutning 51 133 51 099 48 700 48 136 47 802
Soliditet % 60 61 60 60 59
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 1 236 3 726 1 886 1 531 780
Återläggning värdeförändringar -227 -2 579 -735 -407 236
Räntekostnader1) 152 139 135 134 134
Summa 1 161 1 286 1 286 1 258 1 150
Räntekostnader1) 152 139 135 134 134
Räntetäckningsgrad, ggr 7,6 9,3 9,5 9,4 8,6
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 100 9 200 8 850 8 850 8 800
Leasingskulder 714 716 718 720 722
Räntebärande tillgångar -601 -1 182 -718 -577 -925
Betald utdelning2)         506
Summa 9 213 8 734 8 850 8 993 9 103
Redovisat värde fastigheter 49 206 48 790 46 768 46 312 45 552
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,7 17,9 18,9 19,4 20,0
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 500 7 000 6 500 6 800 6 300
Långfristiga leasingskulder 705 707 708 711 713
Kortfristiga räntebärande skulder 2 600 2 200 2 350 2 050 2 500
Kortfristiga leasingskulder 9 9 9 9 9
Betald utdelning2)         506
Kassa och bank -601 -1 182 -718 -577 -925
Nettoskuld 9 213 8 734 8 850 8 993 9 103

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport

2) På årsstämman 2021, den 25 mars 2021, beslutade stämman att till aktieägarna utdela 2,50 kr/aktie motsvarande totalt 506 mnkr. Utbetalningsdatum för utdelningen var den 1 april 2021.