Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Soliditet          
Eget kapital 31 383 30 281 29 717 28 736 29 000
Balansomslutning 50 342 48 472 47 723 46 038 45 375
Soliditet % 62 62 62 62 64
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 237 1 238 1 232 1 246 1 173
Räntekostnader1 119 119 119 115 123
Summa 1 356 1 357 1 351 1 361 1 296
Räntekostnader1 119 119 119 115 123
Räntetäckningsgrad, ggr 11,4 11,4 11,3 11,8 10,5
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 110 8 611 8 620 8 128 7 350
Räntebärande tillgångar -1 706 -1 083 -860 -339 -1 071
Summa 7 404 7 528 7 760 7 789 6 279
Redovisat värde fastigheter 47 681 46 395 45 772 44 582 44 089
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 15,5 16,2 17,0 17,5 14,2
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 700 6 200 6 200 6 439 5 700
Långfristiga leasingskulder 719 720 730    
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650 1 650 1 650 1 689 1 650
Kortfristiga leasingskulder 41 41 40    
Kassa och bank -1 706 -1 083 -860 -339 -1 071
Nettoskuld 7 404 7 528 7 760 7 789 6 279 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport