Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Nettoomsättning, mnkr 445 420 501 512 489
Avkastning på eget kapital, % -2,8 -2,6 0,7 10,9 7,8
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,7 2,6 3,1 3,8 3,2
Soliditet, % 61 62 62 62 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,16 1,07 1,36 1,38 1,38
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 176,00 175,00 178,00 185,00 179,00
Periodens resultat per aktie, kr 0,38 -2,83 -2,42 5,34 2,73
Eget kapital per aktie, kr 143,72 143,00 145,83 152,15 146,81
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,46 1,42 0,98 1,98 2,23

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Soliditet          
Eget kapital 29 075 29 497 30 080 31 383 30 281
Balansomslutning 47 627 47 708 48 795 50 342 48 472
Soliditet % 61 62 62 62 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat efter fin. poster exkl. jämförelsestörande poster och värdeförändringar 1 077 1 091 1 251 1 237 1 238
Räntekostnader1 132 132 128 119 119
Summa 1 209 1 223 1 379 1 356 1 357
Räntekostnader1 132 132 128 119 119
Räntetäckningsgrad, ggr 9,2 9,3 10,8 11,4 11,4
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 250 8 639 8 950 9 110 8 611
Räntebärande tillgångar 363 -454 -725 -1 706 -1 083
Summa 8 613 8 185 8 225 7 404 7 528
Redovisat värde fastigheter 46 266 46 214 46 963 47 681 46 395
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,6 17,7 17,5 15,5 16,2
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 200 6 700 6 700 6 200
Långfristiga leasingskulder

710

713

714 719 720
Kortfristiga räntebärande skulder 2 050 1 700 1 500 1 650 1 650
Kortfristiga leasingskulder 19 27 36 41 41
Kassa och bank -366 -454 -725 -1 706 -1 083
Nettoskuld 8 613 8 186 8 225 7 404 7 528

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport