Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Nettoomsättning, mnkr 799 722 726 715 746
Avkastning på eget kapital, % -6,4 -4,4 -3,0 0,5 2,4
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9
Soliditet, % 59 59 59 60 61
EPRA EPS, kr 3,14 1,33 1,37 1,25 1,29
EPRA EPS (företagsspecifik), kr 1,31 1,33 1,37 1,25 1,29
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 185 188 189 195 201
Periodens resultat per aktie, kr -1,69 -1,05 -4,31 -2,47 -1,63
Eget kapital per aktie, kr 142,30 143,99 145,04 149,36 154,53
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 3,43 0,66 1,25 1,51 1,01

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Soliditet          
Eget kapital 28 789 29 131 29 343 30 216 31 262
Balansomslutning 48 444 49 199 49 700 50 749 51 235
Soliditet % 59 59 59 60 61
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) -2 535 -1 709 -1 154 210 904
Återläggning jämförelsestörande poster och värdeförändringar 3 672 2 854 2 295 906 209
Räntekostnader1) 289 273 247 216 166
Summa 1 426 1 418 1 388 1 332 1 279
Räntekostnader1) 289 273 247 216 166
Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 5,2 5,6 6,2 7,7
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 400 9 600 9 700 9 500 9 000
Leasingskulder 729 729 712 714 712
Räntebärande tillgångar -382 -325 -543 -426 -453
Summa 9 747 10 004 9 869 9 788 9 259
Redovisat värde fastigheter 46 743 47 507 47 837 48 909 49 547
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 20,9 21,1 20,6 20,0 18,7
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 7 300 7 300 7 300 6 500 6 500
Långfristiga leasingskulder 721 721 704 706 703
Kortfristiga räntebärande skulder 2 100 2 300 2 400 3 000 2 500
Kortfristiga leasingskulder 8 8 8 8 9
Likvida medel -382 -325 -543 -426 -453
Nettoskuld 9 747 10 004 9 869 9 788 9 259

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport.