Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Nettoomsättning, mnkr 722 726 715 746 672
Avkastning på eget kapital, % -4,4 -3,0 0,5 2,4 4,2
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,1 3,0 2,8 2,9 2,9
Soliditet, % 59 59 60 61 61
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,33 1,37 1,25 1,29 1,30
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 188 189 195 201 203
Periodens resultat per aktie, kr -1,05 -4,31 -2,47 -1,63 1,46
Eget kapital per aktie, kr 143,99 145,04 149,36 154,53 156,16
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 0,66 1,25 1,51 1,01 1,36

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Soliditet          
Eget kapital 29 131 29 343 30 216 31 262 31 593
Balansomslutning 49 199 49 700 50 749 51 235 51 731
Soliditet % 59 59 60 61 61
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) -1 709 -1 154 210 904 1 604
Återläggning värdeförändringar 2 854 2 295 906 209 -495
Räntekostnader1) 273 247 216 166 159
Summa 1 418 1 388 1 332 1 279 1 268
Räntekostnader1) 273 247 216 166 159
Räntetäckningsgrad, ggr 5,2 5,6 6,2 7,7 8,0
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 600 9 700 9 500 9 000 9 000
Leasingskulder 729 712 714 712 710
Räntebärande tillgångar -325 -543 -426 -453 -555
Summa 10 004 9 869 9 788 9 259 9 155
Redovisat värde fastigheter 47 507 47 837 48 909 49 547 49 960
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 21,1 20,6 20,0 18,7 18,3
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 7 300 7 300 6 500 6 500 6 000
Långfristiga leasingskulder 721 704 706 703 702
Kortfristiga räntebärande skulder 2 300 2 400 3 000 2 500 3 000
Kortfristiga leasingskulder 8 8 8 9 8
Likvida medel -325 -543 -426 -453 -555
Nettoskuld 10 004 9 869 9 788 9 259 9 155

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport.