Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Soliditet          
Eget kapital 30 080 31 383 30 281 29 717 28 736
Balansomslutning 48 795 50 342 48 472 47 723 46 038
Soliditet % 62 62 62 62 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 251 1 237 1 238 1 232 1 246
Räntekostnader1 128 119 119 119 115
Summa 1 379 1 356 1 357 1 351 1 361
Räntekostnader1 128 119 119 119 115
Räntetäckningsgrad, ggr 10,8 11,4 11,4 11,3 11,8
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 950 9 110 8 611 8 620 8 128
Räntebärande tillgångar -725 -1 706 -1 083 -860 -339
Summa 8 225 7 404 7 528 7 760 7 789
Redovisat värde fastigheter 46 963 47 681 46 395 45 772 44 582
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 17,5 15,5 16,2 17,0 17,5
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 700 6 700 6 200 6 200 6 439
Långfristiga leasingskulder 714 719 720 730  
Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 1 650 1 650 1 650 1 689
Kortfristiga leasingskulder 36 41 41 40  
Kassa och bank -725 -1 706 -1 083 -860 -339
Nettoskuld 8 225 7 404 7 528 7 760 7 789

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport