Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Nettoomsättning, mnkr 684 644 703 632 635
Avkastning på eget kapital, % 4,0 3,1 9,8 5,3 4,5
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,9 2,6 3,0 3,3 3,4
Soliditet, % 61 60 61 60 60
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,33 1,15 1,28 1,36 1,31
Substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 201 199 199 189 186
Periodens resultat per aktie, kr 1,86 1,88 8,33 2,48 3,73
Eget kapital per aktie, kr 154,70 152,84 153,56 145,23 142,75
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,45 1,24 1,47 1,37 1,15

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Soliditet          
Eget kapital 31 296 30 920 31 066 29 382 28 880
Balansomslutning 51 519 51 133 51 099 48 700 48 136
Soliditet % 61 60 61 60 60
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat före skatt1) 1 497 1 236 3 726 1 886 1 531
Återläggning värdeförändringar -410 -227 -2 579 -735 -407
Räntekostnader1) 153 152 139 135 134
Summa 1 240 1 161 1 286 1 286 1 258
Räntekostnader1) 153 152 139 135 134
Räntetäckningsgrad, ggr 8,1 7,6 9,3 9,5 9,4
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 9 100 9 100 9 200 8 850 8 850
Leasingskulder 712 714 716 718 720
Räntebärande tillgångar -637 -601 -1 182 -718 -577
Summa 9 175 9 213 8 734 8 850 8 993
Redovisat värde fastigheter 49 630 49 206 48 790 46 768 46 312
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,5 18,7 17,9 18,9 19,4
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 500 6 500 7 000 6 500 6 800
Långfristiga leasingskulder 704 705 707 708 711
Kortfristiga räntebärande skulder 2 600 2 600 2 200 2 350 2 050
Kortfristiga leasingskulder 8 9 9 9 9
Likvida medel -637 -601 -1 182 -718 -577
Nettoskuld 9 175 9 213 8 734 8 850 8 993

 

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport