Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Nettoomsättning, mnkr 420 501 512 489 487
Avkastning på eget kapital, % -2,6 0,7 10,9 7,8 6,4
Avkastning på eget kapital, justerad, % 2,6 3,1 3,8 3,2 3,0
Soliditet, % 62 62 62 62 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,07 1,36 1,38 1,38 1,39
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 175,00 178,00 185,00 179,00 176,00
Periodens resultat per aktie, kr -2,83 -2,42 5,34 2,73 4,76
Eget kapital per aktie, kr 143,00 145,83 152,15 146,81 144,07
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,42 0,98 1,98 2,23 1,37

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Soliditet          
Eget kapital 29 497 30 080 31 383 30 281 29 717
Balansomslutning 47 708 48 795 50 342 48 472 47 723
Soliditet % 62 62 62 62 62
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat efter fin. poster exkl. jämförelsestörande poster och värdeförändringar 1 091 1 251 1 237 1 238 1 232
Räntekostnader1 132 128 119 119 119
Summa 1 223 1 379 1 356 1 357 1 351
Räntekostnader1 132 128 119 119 119
Räntetäckningsgrad, ggr 9,3 10,8 11,4 11,4 11,3
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 639 8 950 9 110 8 611 8 620
Räntebärande tillgångar -454 -725 -1 706 -1 083 -860
Summa 8 185 8 225 7 404 7 528 7 760
Redovisat värde fastigheter 46 214 46 963 47 681 46 395 45 772
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 17,7 17,5 15,5 16,2 17,0
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 700 6 700 6 200 6 200
Långfristiga leasingskulder

713

714 719 720 730
Kortfristiga räntebärande skulder 1 700 1 500 1 650 1 650 1 650
Kortfristiga leasingskulder 27 36 41 41 40
Kassa och bank -454 -725 -1 706 -1 083 -860
Nettoskuld 8 186 8 225 7 404 7 528 7 760

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport