Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2021 2020 2019 2018 2017
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt 3 726,1 -1 833,2 3 968,0 4 819,9 3 894,9
Av- och nedskrivningar av tillgångar 38,9 78,6 52,8 8,6 3,7
Jämförelsestörande poster 138,6
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 579,3 2 929,9 -2 726,9 -3 620,8 -2 848,2
Orealiserade värdeförändringar derivat -3,7 -26,6 -61,6
Övriga förändringar 5,3 0,5 6,0 3,4 1,3
Betald inkomstskatt -110,3 -99,3 -138,0 -162,2  -150,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
1 080,7 1 076,5 1 158,2 1 022,3 978,1
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av varulager -93,5
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar -4,5 -36,8 72,1 -37,4  -11,5
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 11,6 32,5 136,8 18,0 32,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 994,3 1 072,2 1 367,1 1 002,9 991,1
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av verksamhet -39,8
Investering i immateriella tillgångar -8,9 -43,2 -58,6 -11,9  –
Investering i förvaltningsfastigheter -573,8 -885,9 -865,2 -737,7  -583,7
Investering i inventarier -6,6 -19,8 -4,4 -5,6 -3,6
Försäljning av inventarier 0,8  –  –  –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -628,3 -948,9 -928,2 -755,2  -587,3
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 4 250,0 3 450,0 5 350,0 7 100,0 4 000,0
Amortering av låneskuld -3 700,0 -3 150,0 -4 350,0 -5 950,0  -4 450,0
Amortering av leasingskuld -11,8 -41,4 -40,3  –  –
Utbetald utdelning -505,8 -804,4 -763,2 -721,9 -680,7
Återköp av egna aktier -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,4 -1 045,8 196,5 428,1 -1 130,7
           
Årets kassaflöde 398,4 -922,5 635,4 675,8 -718,9
Likvida medel vid årets början 783,6 1 706,1 1 070,7 394,9 1 113,8
Likvida medel vid årets slut 1 182,0 783,6 1 706,1 1 070,7 394,9
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 0,3 0,7 0,8 3,5 2,0
Erlagd ränta -131,8 -125,2 -116,8 -100,6 -130,2