Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2023 2022 2021 2020 2019
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt -2 535,2 904,3 3 726,1 -1 833,2 3 968,0
Av- och nedskrivningar av tillgångar 52,8 53,4 38,9 78,6 52,8
Jämförelsestörande poster -187,8 - - - -
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 4 042,4 209,1 -2 579,3 2 929,9 -2 726,9
Orealiserade värdeförändringar derivat -3,7
Övriga förändringar -2,4 -0,4 5,3 0,5 6,0
Betald inkomstskatt -70,4 -91,2 -110,3 -99,3 -138,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  före förändringar av rörelsekapital  1 299,4 1 075,2 1 080,7 1 076,5 1 158,2
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av varulager -38,2 -69,9 -93,5
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar -9,6 -35,2 -4,5 -36,8 72,1
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 133,7 54,2 11,6 32,5 136,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 385,3 1 024,3 994,3 1 072,2 1 367,1
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av verksamhet -39,8
Investering i immateriella tillgångar -30,8 -15,7 -8,9 -43,2 -58,6
Investering i förvaltningsfastigheter -1 238,3 -966,3 -573,8 -885,9 -865,2
Investering i inventarier -32,6 -35,9 -6,6 -19,8 -4,4
Försäljning av inventarier 0,7 0,1 0,8  –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 301,0 -1 017,8 -628,3 -948,9 -928,2
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 5 200,0 2 800,0 4 250,0 3 450,0 5 350,0
Amortering av låneskuld -4 800,0 -3 000,0 -3 700,0 -3 150,0 -4 350,0
Amortering av leasingskuld -8,7 -9,5 -11,8 -41,4 -40,3
Utbetald utdelning -546,2 -526,0 -505,8 -804,4 -763,2
Återköp av egna aktier -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -154,9 -735,5 32,4 -1 045,8 196,5
           
Årets kassaflöde -70,6 -729,0 398,4 -922,5 635,4
Likvida medel vid årets början 453,0 1 182,0  783,6 1 706,1 1 070,7
Likvida medel vid årets slut 382,4  453,0  1 182,0 783,6 1 706,1
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 10,7 2,2 0,3 0,7 0,8
Erlagd ränta -289,4 -141,6 -115,9 -125,2 -116,8