Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt 3 968,0 4 819,9 3 894,9 5 283,9 4 448,6
Av- och nedskrivningar av tillgångar 52,8 8,6 3,7 3,0 8,2
Jämförelsestörande poster 138,6
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 726,9 -3 620,8 -2 848,2 -4 160,1 -3 426,5
Orealiserade värdeförändringar derivat -3,7 -26,6 -61,6 -45,4 -11,8
Övriga förändringar 6,0 3,4 1,3 1,9 2,3
Betald inkomstskatt -138,0 -162,2  -150,6 -105,7 -90,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
1 158,2 1 022,3 978,1  977,6 930,8
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar 72,1 -37,4  -11,5 28,6 -35,2
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 136,8 18,0 32,5 22,5 71,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 367,1 1 002,9 991,1 1 028,7 967,5
           
Investeringsverksamheten          
Investering i immateriella tillgångar -58,6 -11,9      
Investering i förvaltningsfastigheter -865,2  -737,7  -583,7 -616,7 -496,6
Investering i inventarier -4,4  -5,6 -3,6 -2,2 -3,7
Försäljning av inventarier        0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -928,2  -755,2  -587,3 -618,7 -500,3
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 5 350,0  7 100,0 4 000,0 3 300,0 2 200,0
Amortering av låneskuld -4 350,0  -5 950,0  -4 450,0 -2 400,0 -2 100,0
Amortering av leasingskuld -40,3        
Utbetald utdelning -763,2  -721,9 -680,7 -639,4 -598,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 196,5  428,1 -1 130,7 260,6 -498,2
           
Årets kassaflöde 635,4  675,8 -718,9 670,6 -31,0
Likvida medel vid årets början 1 070,7  394,9 1 113,8 443,2 474,2
Likvida medel vid årets slut 1 706,1  1 070,7 394,9
1 113,8 443,2
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 0,8  3,5 2,0 0,7 1,8
Erlagd ränta 116,8  100,6 130,2 134,3 119,8