Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2022 2021 2020 2019 2018
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt 904,3 3 726,1 -1 833,2 3 968,0 4 819,9
Av- och nedskrivningar av tillgångar 53,4 38,9 78,6 52,8 8,6
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 209,1 -2 579,3 2 929,9 -2 726,9 -3 620,8
Orealiserade värdeförändringar derivat -3,7 -26,6
Övriga förändringar -0,4 5,3 0,5 6,0 3,4
Betald inkomstskatt -91,2 -110,3 -99,3 -138,0 -162,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
 1 075,2 1 080,7 1 076,5 1 158,2 1 022,3
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av varulager -69,9 -93,5
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar -35,2 -4,5 -36,8 72,1 -37,4
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 54,2 11,6 32,5 136,8 18,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 024,3 994,3 1 072,2 1 367,1 1 002,9
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av verksamhet -39,8
Investering i immateriella tillgångar -15,7 -8,9 -43,2 -58,6 -11,9
Investering i förvaltningsfastigheter -966,3 -573,8 -885,9 -865,2 -737,7
Investering i inventarier -35,9 -6,6 -19,8 -4,4 -5,6
Försäljning av inventarier 0,1 0,8  –  –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 017,8 -628,3 -948,9 -928,2 -755,2
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 2 800,0 4 250,0 3 450,0 5 350,0 7 100,0
Amortering av låneskuld -3 000,0 -3 700,0 -3 150,0 -4 350,0 -5 950,0
Amortering av leasingskuld -9,5 -11,8 -41,4 -40,3  –
Utbetald utdelning -526,0 -505,8 -804,4 -763,2 -721,9
Återköp av egna aktier -500,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -735,5  32,4 -1 045,8 196,5 428,1
           
Årets kassaflöde -729,0  398,4 -922,5 635,4 675,8
Likvida medel vid årets början 1 182,0  783,6 1 706,1 1 070,7 394,9
Likvida medel vid årets slut 453,0  1 182,0 783,6 1 706,1 1 070,7
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 2,2 0,3 0,7 0,8 3,5
Erlagd ränta -141,6 -115,9 -125,2 -116,8 -100,6