Hufvudstaden och FN:s globala mål

FN:s globala utvecklingsmål är världens karta till en hållbar utveckling. Hufvudstaden använder de globala målen som vägledning i hållbarhetsarbetet.

FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar utveckling. Syftet är att uppnå fyra övergripande mål till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen.

Hufvudstaden arbetar med de globala målen och använder dem som vägledning i vårt eget hållbarhetsarbete.

Vi har valt ut ett antal prioriterade mål där vi har störst möjlighet att bidra.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

En god och säker arbetsmiljö är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartners med hänseende på hållbarhet, miljöfrågor och arbetsmiljö. 

Mål 5 - Jämställdhet

Våra medarbetare är centrala för vår framtida utveckling, och jämställdhet är en viktig framgångsfaktor. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och vi strävar efter en jämställd organisation. Vår jämställdhets- och mångfaldspolicy hjälper oss att skapa en arbetsplats där olikheter uppmuntras.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Vi arbetar ständigt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val för miljön. Vi har högt uppsatta mål för att minska energianvändningen per kvm i våra fastigheter och vi följer upp detta regelbundet.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

Hufvudstaden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är engagerade, trivs och mår bra. Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö  för alla, såväl för våra egna medarbetare som för våra hyresgästers och de som arbetar för oss i våra byggprojekt. 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Hufvudstaden tar ansvar för ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Tillsammans med Stockholm och Göteborgs stad, samt våra många samarbetspartners, utvecklar vi hållbara städer där människor mår bra och trivs.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Vi bygger och förvaltar våra fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Ambitionen är att skapa lokaler och lösningar som håller över tid. Då vi bygger nytt och bygger om har vi alltid fokus på att minimera energiförbrukning och klimatpåverkan samtidigt som vi skapar attraktiva lokaler.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Hufvudstaden investerar i smart teknik och utveckling för att minska verksamhetens påverkan på miljö och klimat. Målsättningen är att vi ska uppnå en klimatneutral förvaltning. Vi väljer produkter med lägre klimatbelastning vid byggnation och underhållsarbeten. Samtidigt framtidssäkrar vi våra fastigheter för framtida klimatförändringar.

Läs mer om FN:s globala mål.

 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå målen.