Styrelsens arbete

Här finner du information om styrelsens arbete, styrelsens arbetsordning och ansvarsområden, övriga uppgifter samt styrelsens ordförande.

Styrelsens arbete följer en av styrelsen fastställd arbetsordning, vilken ger ramen för beslut avseende investeringar, finansiering, ekonomiska rapporter samt övriga frågor av strategisk karaktär. Arbetsordningen reglerar även styrelsens respektive verkställande direktörens åligganden samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Arbetsordningens relevans och aktualitet ses över varje år.

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen ett övergripande ansvar för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen fattar beslut i frågor avseende koncernens över­gripande mål, strategiska inriktning och policys liksom viktigare frågor som rör finansiering, förvärv, avyttringar och investeringar.

Styrelsen övriga uppgifter

Till styrelsens övriga uppgifter hör bland annat att:

  • Fortlöpande följa och bedöma bolagets ekonomiska situation och affärsmässiga utveckling.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och VD:s arbete.
  • Ansvara för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt löpande utvärdera bolagets system för intern kontroll och riskhantering.
  • Fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har kontinuerlig kontakt med VD för att löpande kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden samråder med VD i strategiska frågor och företräder bolaget i ägarfrågor.

Styrelsens ordförande ser även till att styrelsens arbete utvärderas en gång per år och att nya styrelseledamöter erhåller lämplig utbildning. Styrelsen utvärderar också verkställande direktörens arbete, utan att denne närvarar.

 

Namn Funktion Närvaro1) Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till ägare
Fredrik Lundberg Ordförande 7 Ja Nej
Claes Boustedt   6 Ja Nej
Peter Egardt   7 Ja Ja
Liv Forhaug   7 Ja Ja
Louise Lindh   7 Ja Nej
Katarina Ljungqvist   7 Ja Ja
Anders Nygren VD 7 Nej (anställd) Ja
Fredrik Persson   7 Ja Ja
Sten Peterson   7 Ja Nej

1) Under året har har sju styrelsemöten hållits, varav fem efter årsstämman.