Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  Q3 2022 2021 2020 2019 2018
Periodens resultat, kr 5,20 14,61 -7,13 15,25 20,94
Ordinarie utdelning, kr   2,60  2,50  3,90 3,70
Utdelningsandel, %   58 61  83 83
Eget kapital, kr 156,16 153,56 141,45 152,15 140,59
Fastigheternas verkliga värde, kr 246,95 241,17 225,58 231,16 213,75
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 4,05 4,91 5,23 6,63 4,86
Periodens kassaflöde, kr -3,10 1,97 -4,50 3,08 3,28
Långsiktigt substansvärde, EPRA NRV, kr 203 199 184 196 181
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 122,30 135,20 136,20 185,10 136,90
P/E-tal, ggr   9,3 -19,1  12,1 6,5
Direktavkastning, %   1,9 1,8  2,1 2,7