Hufvudstadens intressenter

Hufvudstadens viktigaste intressenter är våra hyresgäster, medarbetare, ägare, affärspartners och samhället i stort. Vi för en löpande dialog för att fånga in deras åsikter och förväntningar. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Intressentdialog

Hufvudstaden har identifierat fem huvudintressenter vilka vi direkt eller indirekt har störst påverkan på. Dessa är hyresgäster, medarbetare, ägare (aktieägare och investerare), affärspartners och samhället.

För att utveckla vår intressentdialog inom hållbarhetsområdet och få värdefulla synpunkter för vi en kontinuerlig dialog med representanter från intressentgrupperna. Utifrån detta har vi kunnat identifiera de hållbarhetsaspekter Hufvudstaden har störst möjlighet att påverka. Det ger oss underlag för hur vi bör utveckla vår hållbarhetskommunikation.

I tabellen nedan presenteras intressenternas nyckelfrågor och hur vi för dialog med dem om frågorna.

 

Intressentgrupp

Nyckelfrågor

Dialogform

Hyresgäster

 • Hög servicenivå
 • Energianvändning
 • Klimatpåverkan
 • Avfallshantering
 • Socialt ansvar inom leverantörskedjan
 • Stadsutveckling
 • Kundnöjdhetsmätning
 • Hyresgästmöten
 • Nyhetsbrev
 • Gröna hyresavtal

Medarbetare

 • Mångfald och likabehandling
 • Samhällsengagemang
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Medarbetarsamtal
 • Medarbetarundersökningar
 • Personalmöten
 • Konferenser

Ägare och andra

investerare

 • Långsiktig affärsstrategi
 • Transparent och väsentligt hållbarhetsarbete och
  kommunikation
 • Socialt ansvar inom leverantörskedjan
 • Affärsetik
 • Årsstämma och analytikermöten
 • Årsredovisning
 • Kvartalsrapporter
 • Investerarträffar

Affärspartners

 • Hållbarhetskrav i ingångna samarbeten
 • Kommunikation kring hållbarhetsfrågor

 

 • Upphandlingar och avtal
 • Uppförandekod
 • Leverantörsbedömningar

Samhälle

 • Ta ansvar för påverkan från verksamheten
 • Kommunikation kring hållbarhetsfrågor
 • Socialt ansvar inom leverantörskedjan
 • Årsredovisning
 • Hemsida
 • Media

Fokusområden för hållbarhetsarbetet

Hufvudstaden har genomfört en väsentlighetsanalys utifrån resultatet av
intressentdialogerna. Syftet med analysen var att utveckla hållbarhetsarbetet. Ett
antal prioriterade hållbarhetsaspekter identifierades utifrån Hufvudstadens
faktiska påverkan, strategiska mål och intressenternas förväntningar. Dessa är de
områden vi fokuserar på:

 

Minimera Framtidssäkra Samarbeta

”Vi ska minimera
vårt avtryck för att nå en klimatneutral
förvaltning senast 2025.”

”Vi ska framtidssäkra
våra fastigheter och verksamheter med ett 100 -årigt perspektiv.”

”Genom samarbeten skapar vi levande och hållbara miljöer som bidrar till hållbar
stadsutveckling.”

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail