Definitioner och ordlista

Definitioner av nyckeltal och ordlista för ord och begrepp under Investerare.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på eget kapital, justerad

Årets resultat efter skatt exklusive skattejusterade jämförelsestörande poster och värdeförändringar i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bibliotekstan

Området mellan Norrmalmstorg, Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrlandsgatan som innehåller butiker med högklassiga varumärken samt restauranger och caféer.

Bruttohyra

Definieras som kontrakterad hyra exklusive tillägg för förbrukningsavgifter samt inklusive bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning.

CBD

Central Business District. En stads mest centrala del för kommersiella kontors- och butiksfastigheter.

Central administration

Kostnader för koncernledning och koncernstaber, kostnader för upprätthållande av bolagets marknadsnotering samt övriga för bolaget gemensamma kostnader.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till börskurs vid årets utgång.

Direktavkastning fastigheter

Driftnetto i förhållande till verkligt värde på fastigheter.

Driftnetto

Nettoomsättning fastighetsförvaltning inklusive koncerninterna hyror minus fastighetsförvaltningens kostnader.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid årets slut.

EPRA

European Public Real Estate Association. Intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa.

EPRA Earnings - Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt

Rörelseresultat före värdeförändringar med avdrag för finansiella intäkter och kostnader samt beräknad aktuell skatt exklusive underskottsavdrag. Avdragen skatt har beräknats med bland annat hänsyn till skattemässiga avdragsgilla avskrivningar och investeringar.

EPRA Earnings (företagsspecifik) - Företagsspecifikt förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar med avdrag för finansiella intäkter och kostnader samt beräknad aktuell skatt exklusive underskottsavdrag. Avdragen skatt har beräknats med bland annat hänsyn till skattemässiga avdragsgilla avskrivningar och investeringar.

EPRA EPS

EPRA Earnings i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

EPRA EPS (företagsspecifik)

EPRA Earnings (företagsspecifik) i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

EPRA LTV - Loan to value

Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder enligt balansräkning, rörelsekapital netto om det är negativt samt beslutad ej utbetald utdelning minus likvida medel i förhållande till fastigheternas redovisade värde inklusive immateriella tillgångar och rörelsekapital netto om det är positivt.

EPRA NRV - Net Reinstatement Value

Redovisat eget kapital med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt enligt balansräkning exklusive uppskjuten skatt på andra tillgångar och/eller skulder än förvaltningsfastigheter och nyttjanderättstillgångar hänförliga till tomträttsavgälder. 

EPRA NTA - Net Tangible Assets

Redovisat eget kapital med återläggning av derivat och avdrag för immateriella tillgångar, justerat för verklig bedömd uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt.

EPRA NDV - Net Disposal Value

Redovisat eget kapital.

EPRA Vakansgrad

Vakant yta uppskattad till marknadshyra i förhållande till total årshyra. Pågående utvecklingsprojekt är exkluderade.

Fastighetsskattetillägg

Ersättning från hyresgäster för fastighetsskatt.

Fredstan

Området runt Fredsgatan mellan Brunnsparken och Trädgårdsföreningen, med visionen att erbjuda ett unikt butiks-, kultur- och restaurangutbud.

Free Float

Aktier tillängliga för handel exklusive aktier som innehas av kontrollerande ägare.

Förvaltningsresultat

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar minus finansiella intäkter och kostnader.

Genomsnittligt eget kapital

Medeltalet av ingående och utgående eget kapital för året.

Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder

Räntekostnader i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.

Hyresförluster

Intäktsbortfall till följd av vakanta lokaler.

Hyresvakansgrad

Vakant yta uppskattad till marknadshyra i förhållande till total årshyra.

Jämförbart bestånd

Under året avyttrade fastigheter exkluderas. Under året förvärvade fastigheter medtages och föregående år justeras för motsvarande period.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Marknadsvärde fastigheter

Det belopp fastigheterna skulle kunna över­låtas till, under förutsättning att transaktionen görs mellan parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att den genomförs. I redovisningstermer kallas detta för verkligt värde.

MTN-program

Medium Term Note är ett obligationsprogram med en löptid om 1-15 år.

Nettobelåningsgrad fastigheter

Nettoskuld i förhållande till fastigheternas redovisade värden.

Nettoskuld

Räntebärande skulder inklusive leasingskulder samt beslutad utdelning minus kortfristiga placeringar samt likvida medel.

Nettovinst från löpande verksamhet

Resultat före skatt, exklusive värdeförändringar fastigheter samt jämförelsestörande poster, belastat med årets bolagsskatt som schablon.

Nyuthyrning

Under året tecknat hyresavtal med ny hyresgäst, annan än den hyresgäst som hyrde lokalen dessförinnan, eller för lokal som tidigare varit vakant.

Omförhandlade hyresavtal

Nytt eller förlängt hyresavtal med befintlig hyresgäst, vars tidigare avtal löpt ut.

Omsättningshyrestillägg

Hyra utöver garanterad minimihyra, som baseras på en butiks eller restaurangs omsättning.

P/E-tal

Börskurs vid årets utgång i förhållande till årets resultat per aktie.

Resultat per aktie

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster och värdeförändringar plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader.

Skatt

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital vid årets utgång.

Soliditet

Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder.

Utdelningsandel

Utdelning i förhållande till nettovinst från den löpande verksamheten.

Utdelningsbelopp

Totalt utdelningsbelopp är beräknat på totalt antal utestående aktier på dagen för årsbokslutets offentliggörande. Beloppet kan komma att ändras beroende på eventuella återköp av egna aktier under perioden fram till avstämningsdagen.

Utestående aktier

Samtliga aktier minskat med av bolaget återköpta aktier.

Uthyrbar yta

Total yta som är tillgänglig för uthyrning.

Verkligt värde

Fastigheternas uppskattade marknadsvärde.

Ytvakansgrad

Vakant yta i kvadratmeter i förhållande till total uthyrbar yta.

Årets kassaflöde per aktie

Årets kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Årshyra

Bruttohyra inklusive tillägg vid årets slut uppräknad till årsbasis. Vakanta lokaler redovisas till marknadshyra.

Överskottsgrad

Driftnetto i procent av nettoomsättning fastighetsförvaltning inklusive koncerninterna hyror.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail