Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 2 033 1 855 1 783 1 724 1 853
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 359 1 235 1 221 1 194 1 330
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr -4 042 -209 2 579 -2 930 2 727
Rörelseresultat, mnkr -2 256 1 089 3 865 -1 702 4 087
Årets resultat, mnkr -1 927 722 2 955 -1 462 3 146
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 46,7 49,5 48,8 45,6 47,7
Hyresvakansgrad, % 8,8 7,0 7,3 8,2 5,0
Soliditet, % 59 61 61 60 62
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 20,9 18,7 17,9 18,8 15,5
Utdelning per aktie, kr 2,70 2,70 2,60 2,50 3,90
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 185 201 199 184 196