Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 896 1 797 1 751 1 703 1 611
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 373 1 302 1 262 1 226 1 144
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr 2 727 3 621 2 848 4 160 3 427
Rörelseresultat, mnkr 4 087 4 940 4 031 5 425 4 572
Årets resultat, mnkr 3 146 4 320 3 035 4 120 3 470
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 47,7 44,1 39,7 36,5 31,7
Hyresvakansgrad, % 5,0 2,6 3,9 3,9 4,5
Soliditet, % 62 64 63 61 61
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 15,5 14,2 14,6 15,2 16,7
Ordinarie utdelning, kr (enligt styrelsens förslag) 3,90
3,70  3,50
3,30
3,10
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr
185,00 171,00 152,00 138,00 118,00