Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 783 1 724 1 853 1 755 1 710
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 221 1 194 1 330 1 260 1 221
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr 2 579 -2 930 2 727 3 621 2 848
Rörelseresultat, mnkr 3 865 -1 702 4 087 4 940 4 031
Årets resultat, mnkr 2 955 -1 462 3 146 4 320 3 035
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 48,8 45,6 47,7 44,1 39,7
Hyresvakansgrad, % 7,3 8,2 5,0 2,6 3,9
Soliditet, % 61 60 62 64 63
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 17,9 18,8 15,5 14,2 14,6
Ordinarie utdelning, kr 2,60 2,50 3,90
3,70  3,50
Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 188 173 185 171 153