Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 855 1 783 1 724 1 853 1 755
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 235 1 221 1 194 1 330 1 260
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr -209 2 579 -2 930 2 727 3 621
Rörelseresultat, mnkr 1 089 3 865 -1 702 4 087 4 940
Årets resultat, mnkr 722 2 955 -1 462 3 146 4 320
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 49,5 48,8 45,6 47,7 44,1
Hyresvakansgrad, % 7,0 7,3 8,2 5,0 2,6
Soliditet, % 61 61 60 62 64
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 18,7 17,9 18,8 15,5 14,2
Ordinarie utdelning, kr 2,70 2,60 2,50 3,90
3,70 
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie, kr 201 199 184 196 181