Validerade klimatmål

Hufvudstadens klimatmål har validerats av Science Based Targets initiative  (SBTi), ett globalt initiativ som hjälper företag fastställa mål för minskade utsläpp i linje med senaste vetenskapen och Parisavtalet.

Hufvudstadens validerade mål

  • Hufvudstadens åtar sig att minska utsläppen från Scope 1 och 2 med 46 % till 2030 från ett basår 2019, och att mäta och minska utsläppen från Scope 3.  

SBTi har bedömt att våra klimatmål är i linje med Parisavtalet mål om att minska koldioxidutsläpp och begränsa den globala uppvärmningen. Vi har genomgått processen för små- och medelstora företag.

På Hufvudstaden är vi fast beslutna att göra allt vi kan för att minimera våra utsläpp. Vårt fokus är att göra mer med mindre för att bidra till en hållbar utveckling. Det innebär bland annat effektivare resursanvändning, smartare ombyggnationer och avfallsflöden. Vi siktar på en klimatneutral förvaltning senast 2025 och halverade utsläppsnivåer från vår projektutveckling till 2030.

sbt_logo-ny-cropped.png

Att våra åtagande om minskade utsläpp validerats av SBTi betyder att vi sätter ambitiösa mål som följs upp regelbundet. Den pågående klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar vilket ställer höga krav på att vi ständigt jobbar med att minska våra utsläpp. Fastighetsbranschen generellt står för en stor del av Sveriges utsläpp. Vi är därmed en del av problemet, men vi är också en del av lösningen genom att vi tar vårt ansvar och agerar.

En viktig del för att nå våra uppsatta klimatmål är Hufvudstadens hållbarhetsplan. Hållbarhetsplanen sätter riktningen för hållbarhetsarbetet och hur vi ska bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Hållbarhetsplanen bidrar till att vi agerar ansvarsfullt och utvecklar verksamheten långsiktigt ur såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen har alla Hufvudstadens medarbetare gemensamt inom respektive avdelning tagit fram hållbarhetsmål och handlingsplan.

Utsläpp Scope 1 och 2