Hufvudstadens årsstämma 2023

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 27 mars 2023 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 30 mars 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Katarina Ljungqvist, Anders Nygren, Fredrik Persson och Sten Peterson.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 2 430 000 kronor, varav till styrelseordföranden 540 000 kronor och 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport samt beslöt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 4,2 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 23 mars 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Anders Nygren, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsstämma 2023