Bokslutskommuniké 2022

rapport_puff_1282_824.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 855 mnkr (1 783), en ökning om 4 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 6 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 1 235 mnkr (1 221). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153) ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 4 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 722 mnkr (2 955), motsvarande 3,57 kronor per aktie (14,61). Minskningen förklaras främst av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,70 kronor per aktie (2,60).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,5 mdkr (48,8), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 201 kronor per aktie (199). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -209 mnkr (2 579).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (61), nettobelåningsgraden till 19 procent (18) och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger (9,3).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 7,0 procent (7,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,0 procent (5,9).

Stockholm den 16 februari 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bilaga: Bokslutskommuniké 2022

Frågor besvaras av Anders Nygren, Verkställande direktör och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 14:40.

Bokslutskommuniké 2022
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2022