Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.
 

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under december månad 2022 har omvandling skett av 10 C-aktier till A-aktier.


Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 183 400 till 1 030 182 410 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 203 000 110 A-aktier och 8 271 823 C-aktier. Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden
8 965 000 A-aktier.
 

Stockholm den 30 december 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Anders Nygren, Verkställande direktör, och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december i 2022 kl. 08:00 CET.

Pressmeddelande Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden 30 december 2022