Orgelpipan 7

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fastigheten Orgelpipan 7.

Här har Stockholms stad beslutat i stadsbyggnadsnämnden att starta arbetet med ny detaljplan för att möjliggöra ut- och tillbyggnation av fastigheten Orgelpipan 7. Hufvudstaden planerar nu en ombyggnation med ett tydligt syfte att lyfta stadsdelen och bidra till att göra Cityområdet till en mer attraktiv plats.

En ombyggnation av fastigheten bidrar till den befintliga platsens användning i form av ett tillskott av arbetsplatser och handel. Med en mer intressant byggnationsvolym förstärks gaturummet och stadsmiljön. Bottenvåningen öppnas upp än mer mot omgivande gator och området kommer att påverkas postivt genom ökad trygghet i det offentliga rummet.

Projektförutsättningar

Orgelpipan 7 är unik med sin placering mitt i centrala Stockholm. Det är en byggnad som rymmer en mängd olika verksamheter och funktioner. Huset är i grunden välbyggt men är i behov av en uppgradering och modernisering. I förbindelse med fasadbytet kommer bottenvåningarna uppdateras för att skapa mer attraktiva butikslägen.

Utöver detta så planeras en två våningars påbyggnad med nya kontorsvåningar och terrasser på det befintliga huset. Viktigt i förnyelseprocessen är att bibehålla och bevaka byggnadens arkitektoniska kvalitéer som en del av bevarandet av Stockholm citys 60-tals arkitektur. Utmärkande är att de stora tidstypiska dragen som bland annat den sammanhållna takfotslinjen som sträcker sig från Sergelstorg via Orgelpipan 7 och Åhlénshuset till Radisson Blue Hotell bevaras.

2019 utpekades Tham & Videgård arkitekter som vinnare och arbetet med detaljplanen startade. Under 2020 fram till och med 2022 kommer projektet bearbetas, från arbete med planprocessen till färdig bygghandling.

Planprocessen

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar minst ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.
Under detaljplaneprocessen hanteras och säkerställs byggnadens relation till stadens kulturhistoriska värden och den omgivande bebyggelsen. Under byggskedet säkerställs att beställarens, stadens och arkitektens ambitioner samt att beslutat bygglov efterföljs.

Förstudie / Markanvisning (2017)

Ett förslag till ny detaljplan kan bland annat komma från staden själv, markägaren eller en byggaktör. Processen börjar då med en förstudie där förutsättningarna för förslaget utreds. Ligger området på stadens mark kan exploateringsnämnden ge en markanvisning. Markanvisning innebär en tidsbegränsad en-samrätt att förhandla med sta-den om att exploatera marken på annat sätt.

Startskede (2019-2020)

I startskedet fattas beslut om att börja arbetet med en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret gör en översiktlig beskrivning av förslaget i ett start-PM och presenterar det för stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja planarbetet eller inte.

Planskede (2020)

Under planskedet tas ett förslag till ny detaljplan fram. Det redovisas genom en plankarta med bestämmelser och planbeskrivning sam anger den nya byggnadens volym och användning.

Samråd (2020 Q2)

En del i planarbetet är att ha en dialog med de som berörs av den nya planen - ett plansamråd. Syftet är att samla in kunskap och att ge remissinstanser, sakägare och boende en möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget visas i Tekniska nämndhuset i Stockholm. Ofta hålls ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa ansvariga stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Granskning (2021 Q3 - Q3 2022)

Efter planskedet justeras planförslaget till ett slutgiltigt förslag och ställs ut för granskning. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter. Synpunkterna som kommit in sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande. Om det görs stora förändringar i planförslaget ställs det ut på ny granskning, annars går förslaget vidare för beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Godkännande /Antagandeskede och Laga kraft (2022 Q4 - 2023 Q1)

Både Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse. Övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

Detaljplanen vinner laga kraft, om den inte överklagas och inte överprövas av länsstyrelsen, inom tre veckor från att beslutet om antagande publicerats på stadens anslagstavla. Om planen överklagats och domstolen avslår överklagandet och inte ger prövningstillstånd, vinner planen laga kraft i och med avslaget.

Fastighetens historia

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fasigheten Orgelpipan 7. Orgelpipan 7 är byggd 1964 och köptes av Hufvudstaden 1979.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Kartvy