Hållbarhetsindex

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2022 samt Hållbarhetsindex (inklusive GRI-Index). Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Hufvudstaden rapporterar enligt GRI Standards 2021 för perioden 2022-01-01 och 2022-12-31.

Generella upplysningar

 • Organisationen och redovisningsprinciper
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-1      Information om organisationen ÅR 1, 39, 115
  2-2      Enheter som omfattas av hållbarhetsredovisningen ÅR 105
  2-3      Redovisningsperiod, frekvens och kontakt ÅR 39, 58, 105, 111
  2-4      Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar ÅR 99-101
  2-5      Externt bestyrkande ÅR 82, 105
 • Aktiviteter och anställda
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-6      Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser ÅR 1, 37, 102–104
  2-7      Medarbetare ÅR 98
  2-8      Medarbetare som inte är anställda ÅR 98 Hufvudstaden rapporterar inte på medarbetare som inte är anställda Information saknas Hufvudstaden har för tillfället inte möjlighet att på ett lämpligt sätt samla in och konsolidera informationen
 • Styrning
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-9      Sammansättning och struktur för styrning ÅR 81
  2-10      Nominering och val av högsta styrande organ ÅR 80-81
  2-11      Ordförande för högsta styrande organ ÅR 81
  2-12      Högsta styrande organets roll i arbetet med översyn och hantering av påverkan ÅR 81, 103 Hufvudstaden rapporterar inte om Due Diligence- processen Inte tillämplig Hufvudstaden saknar formaliserad Due Diligence-process
  2-13      Delegering av beslutsfattande för att hantera påverkan ÅR 103
  2-14      Högsta styrande organets roll i relation till hållbarhetsredovisningen ÅR 103
  2-15      Intressekonflikter ÅR 80-81
  2-16      Kommunikation om kritiska frågeställningar ÅR 103
  2-17      Samlad kunskap hos det högsta styrande organet ÅR 103
  2-18      Utvärdering av det högsta styrande organets arbete ÅR 81, 103
  2-19      Ersättningspolicy ÅR 41, 65–66, 82
  2-20      Process för att fastställa ersättningar ÅR 41-42, 65-66, 82
  2-21      Årlig total ersättning ÅR - Hufvudstaden rapporterar inte på GRI 2-21 Inte tillämpligt Hufvudstaden saknar formaliserade rutiner och processer
 • Strategi, policyer och praxis
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-22      Uttalande om strategi för hållbar utveckling ÅR 5
  2-23      Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 104
  2-24      Förankring av värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 102, 104
  2-25      Processer för att avhjälpa negativ påverkan ÅR 99, 104
  2-26      Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter för organisationen ÅR 104
  2-27      Efterlevnad av lagar och förordningar ÅR 104
  2-28      Medlemskap i organisationer ÅR 104
 • Intressentengagemang
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  2-29      Metod för intressentengagemang ÅR 104-105
  2-30      Kollektivavtal ÅR 28

Väsentliga frågor


Specifika upplysningar

 • Ekonomiskt resultat
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 31, 45–46, 99–100, 103–104
  201-2      Finansiell påverkan och klimatrelaterade risker och möjligheter ÅR 45-46 Hufvudstaden rapporterar inte på de kostnader som vidtas för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter Inte tillämplig Hufvudstaden saknar formaliserade rutiner och processer
 • Antikorruption
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 99–100, 103–104
  205-3      Antal fall av korruption och vidtagna åtgärder ÅR 104
 • Energi
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 30–32, 99–100, 103
  302-1      Organisationens energianvändning ÅR 100
  302-3      Energiintensitet ÅR 100
 • Vatten och utsläpp
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 99–100, 102, 104
  305-5      Vattenanvändning ÅR 102 Hufvudstaden rapporterar inte total vattenanvändning från områden med hög vattenbrist Inte tillämplig Hufvudstadens fastigheter är inte belägna i områden som kännestecknas av hög eller extremt hög vattenbrist/vattenstress
 • Utsläpp
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 30–32, 99–102, 104
  305-1      Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) ÅR 31, 101-102
  305-2      Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) ÅR 31, 101-102
  305-3      Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) ÅR 101-102
  305-4      Intensitet av växthusgasutsläpp ÅR 101
 • Avfall
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 30–32, 99–100, 102, 104
  306-1      Avfallsgenerering och signifikant avfallsrelaterad påverkan ÅR 32, 102
  306-2      Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan ÅR 32, 102
  306-3      Genererat avfall ÅR 102
 • Granskning av leverantör
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 30–31, 34, 99–100, 102–104
  308-1      Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier ÅR 31, 102–103 Hufvudstaden rapporterar inte specifikt på nya leverantörer Inte tillämplig Hufvudstaden rapporterar på samtliga huvudleverantörer, inte specifikt på nya leverantörer
 • Hälsa och säkerhet
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 28–29, 31, 34, 99–100, 102–104
  403-1      Arbetsmiljöledningssystem ÅR 99
  403-2      Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning ÅR 28, 45, 99
  403-3      Arbetshälsovårdstjänster ÅR 28, 99
  403-4      Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhet ÅR 28–29, 99
  403-5      Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet ÅR 28–29, 99
  403-6      Främjande av medarbetares hälsa ÅR 28-29, 99
  403-7      Förebyggande och hantering av hälso- och säkerhetspåverkan på arbetsplatsen direkt kopplade till affärsrelationer ÅR 28-29, 34, 45, 99, 102–103
  403-9      Arbetsrelaterade skador ÅR 99 Hufvudstaden rapporterar inte olycksfallsfrekvens Inte tillämplig Hufvudstaden saknar rutiner och processer för att samla in och konsolidera data
 • Mångfald och lika möjligheter
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 28–29, 99–100, 103–104
  405-1      Mångfald i ledning och bland anställd ÅR 98
 • Lokala samhällen
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 30–31, 34, 99–100, 104
  413-1      Verksamhet med lokalt samhällsengagemang, konsekvensanalys och utvecklingsprogram ÅR 34 Hufvudstaden rapporterar inte specifikt på nya leverantörer Inte tillämplig Hufvudstaden rapporterar på samtliga huvudleverantörer, inte specifikt på nya leverantörer
 • Granskning av leverantörer
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 31, 34, 99–100, 102–104
  414-4      Nya leverantörer som utvärderats med sociala kriterier ÅR 31, 102–104
 • Kunders hälsa och säkerhet
  Avsteg
    Sida Avsteg från krav Skäl Förklaring
  3-3      Styrning av väsentliga frågor ÅR 31, 99–100, 102, 104
  416-1      Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter ÅR 102
  416-2      Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ÅR 102