Delårsrapport januari - september 2022

rapport_puff_1282_824.jpg

 • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 365 mnkr (1 339), en ökning om 2 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 150 mnkr (109), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 5 procent.
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 2 procent och uppgick till 914 mnkr (932). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 150 mnkr (109) ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 2 procent.
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 053 mnkr (1 271), motsvarande 5,20 kronor per aktie (6,28).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 50,0 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 203 kronor per aktie (199 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 495 mnkr (735).
   
 • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,0 gånger (9,5).
   
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,8 procent (8,4). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,1 procent (7,0).
   
 • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster och vinner NKI för femte året i rad i kategorin storbolag.

Stockholm den 10 november 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2022

Frågor besvaras av Anders Nygren, Verkställande direktör och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 11:30.

Delårsrapport januari-september 2022
Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2022