Halvårsrapport januari - juni 2021

puff_rapporter_631_412.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 891 mnkr (864), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 63 mnkr (22), främst hänförligt till NK Retail.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 615 mnkr (604), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 63 mnkr (22).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 769 mnkr (-1 082), motsvarande 3,80 kronor per aktie (-5,24). Ökningen förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (173 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 407 mnkr (-1 915).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,4 gånger (9,3).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,6 procent (8,7). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,5 procent (4,1).
 

Stockholm den 23 augusti 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2021

Frågor besvaras av Ivo Stopner, Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 11:45.

Halvårsrapport januari-juni 2021
Pressmeddelande Halvårsrapport Q2 2021