GRI-index 2017

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2017 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Generella standardindikationer

 • Organisationsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-1      Organisationens namn ÅR 54  
  102-2      Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster ÅR 8, 110  
  102-3      Organisationens huvudkontor ÅR 110  
  102-4      Verksamhetsländer ÅR 8  
  102-5       Ägarstruktur och företagsform ÅR 24 - 25  
  102-6      Marknader ÅR 16-22, 42-51  
  102-7      Organisationens storlek ÅR 6-7, 54, 102  
  102-8      Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och kön ÅR 102 Siffrorna inkluderar inte inhyrd personal och entreprenörer.
  102-9      Organisationens leverantörskedja ÅR 32  
  102-10    Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja -  Inga förändringar
  102-11    Tillämpning av försiktighetsprincipen ÅR 32  
  102-12    Externa hållbarhetsinitiativ ÅR 102  
  102-13    Medlemskap ÅR 31  

 • Strategi och Analys
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-14      VD:s uttalande ÅR 12-13  
 • Etik och integritet
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-16    Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande ÅR 28, 30-36, 102  

 • Styrning
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-18    Styrningsstruktur ÅR 29, 88-91  

  102-22     Sammasättning av styrelse ÅR 92-93 Gov-Board
  102-24     Nominering av tillsättning av styrelse ÅR 88-90 Gov-Selec
  102-25     Hantering av intressekonflikter ÅR 88-90 Gov-Col

 • Intressentrelationer
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-40    Intressentgrupper ÅR 102  
  102-41    Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal ÅR 32  
  102-42    Identifiering och urval av intressentgrupper ÅR 102  
  102-43    Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter ÅR 102  
  102-44    Frågor som lyfts av intressenter ÅR 102  

 • Redovisningsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-45    Enheter som ingår i rapporteringen ÅR 78  not 20
  102-46    Process för att definiera redovisningens innehåll ÅR 103  
  102-47    Väsentliga områden ÅR 103  
  102-48    Reviderad information - Ingen
  102-49    Väsentliga förändringar ÅR 103  
  102-50    Redovisningsperiod ÅR 68 not 1
  102-51    Datum för senaste redovisning   Februari 2018
  102-52    Redovisningscykel ÅR 102  
  102-53    Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll ÅR 109 https://www.hufvudstaden.se/om-oss/ansvarsfullt-foretagande/kontakt/
  102-54    Uttalande om att redovisningen följer GRI standarder ÅR 102   
  102-55    GRI-index ÅR 106  
  102-56    Externt bestyrkande   Redovisning är inte externt bestyrkt.

Specifika standardindikatorer

 • Ekonomisk utveckling
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29, 103  
  201-1    Skapat och fördelat ekonomiskt värde ÅR 103  

   

 • Antikorruption
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29,32,36  
  205-3    Antal fall av korruption och vidtagna åtgärder ÅR 103  

 • Energi
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29-30  
  302-1    Organisationens energianvändning ÅR 103 Elec-Abs, Elec-Lfl, DH&C-Abs, DH&C-Lfl, Fuels-Abs, Fuels-Lfl
  302-3    Energiintensitet ÅR 103 Energy-Int

 • Utsläpp
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29-30  
  305-1    Direkta växtgasutsläpp (Scope 1) ÅR 104 GHG-Dir-Abs
  305-2    Indirekta växtgasutsläpp (Scope 2) ÅR 104 GHG-Indir-Abs
  305-4    Intensitet av växthusgasutsläpp ÅR 104 GHD-Int

 • Vatten
    Sida Kommentar/utelämnande
          Total vattenförbrukning ÅR 104 Water-Abs, Water-Lfl
          Vattenintensitet ÅR 104 Water-Int

 • Avfall
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29-32  
  306-2    Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod* ÅR 104  Waste-Abs, Waste-Lfl

  *Indikatorn redovisas ej fullt ut.

 • Miljöcertifiering
    Sida Kommentar/utelämnande
           Typ och antal miljöcertifieringar ÅR 104  Cert-Tot

 • Respekt för miljölagar och regler
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29-32  
  307-1    Brott mot miljölagstiftning ÅR 104  

 • Granskning av leverantörer
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 29,32  
  308-1    Nya leverantörer som utvärderas med miljökriterier* ÅR 103  

  *Indikatorn redovisas ej fullt ut.

 • Anställning och arbetsvillkor
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 32-36  
  401-1   Personalomsättning ÅR 105 Emp-Turnover

 • Hälsa och säkerhet
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 32-36  
  403-1    Styrning för hälsa och säkerhet
  403-2
  403-3
  403-4
  403-5
  403-6
  403-7
  ÅR 105 H&S-Emp
  403-9    Arbetsrelaterade skador* ÅR 105  

  *Indikatorn redovisas ej fullt ut.

 • Utbildning
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 36  
  404-3    Utvecklingssamtal ÅR 105  Emp-Dev

 • Mångfald och olika möjligheter
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 32-36  
  405-1    Sammansättning av företaget ÅR 105  Diversity-Emp

 • Icke-diskriminering
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 32-36  
  406-1   Incidenter av diskriminering och vidtagna åtgärder ÅR 105  

 • Granskning av leverantörer
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 32  
  414-1   Nya leverantörer som utvärderats med sociala kriterier* ÅR 104  

  *Indikatorn redovisas ej fullt ut.

 • Kunders hälsa och säkerhet
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 31-32  
  416-1   Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter ÅR 105 H&S-Asset
  416-2   Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ÅR 105 H&S-Comp

 • Respekt för lagar och regler
    Sida Kommentar/utelämnande
  103-1    Hållbarhetsstyrning
  103-2
  103-3
  ÅR 31-32  
  419-1   Brott mot social och ekonomisk lagstiftning ÅR 105