GRI-index 2014

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Allmänna standardupplysningar

Förkortningar:   ÅR = årsredovisning 

 Sida                           Kommentar/utelämnande
Strategi och Analys    
G4-1      VD:s uttalande ÅR 12-13  
Organisationsprotokoll    
G4-3      Organisationens namn ÅR 50  
G4-4      De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna ÅR 10, 122  
G4-5      Lokalisering av huvudkontor ÅR 122  
G4-6      Länder där organisationen är verksam i ÅR 10  
G4-7       Ägarstruktur och företagsform ÅR 24 – 25  
G4-8      Marknader som organisationen är verksam på ÅR 16 – 22  
G4-9      Organisationens storlek ÅR 8, 32, 96 – 97  
G4-10     Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och kön ÅR 32, 34, 76 Siffrorna inkluderar inte inhyrd personal och entreprenörer.
G4-11    Andel anställda med kollektivavtal   Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. Hufvud- staden tillhör arbetsgivarorganisationen Almega.
G4-12    Organisationens leverantörskedja ÅR 28 – 29  
G4-13    Väsentliga förändringar ÅR 24 – 25  
G4-14    Beskrivning om och hur organsiationen följer Försiktighetsprincipen ÅR 28 – 30  
G4-15    Medlemskap i hållbarhetsinitiativ ÅR 28  
G4-16    Engagemang i organisationer ÅR 28  
Identifierande väsentliga aspekter och avgränsningar    
G4-17    Organisationsstruktur ÅR 32, 36 – 47, 80  
G4-18    Process för för definition av redovisningens innehåll ÅR 27  
G4-19    Identifierade väsentliga Aspekter    
G4-20    Avgränsning på aspektnivå inom organisationen    
G4-21    Avgränsning på aspektnivå utanför organisationen    
G4-22    Förklaring av effekten av förändringar av information i tidigare redovisningar och skälen för dessa   Inga väsentliga förändringar under året
G4-23    Väsentliga förändringar som gjorts sedan före- gående redovisningsperiod vad gäller avgränsning och omfattning ÅR 27  
Intressentdialog    
G4-24    Intressentgrupper som involverats av företaget ÅR 27  
G4-25    Princip för identifiering och urval av intressenter ÅR 27  
G4-26    Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenterna ÅR 27  
G4-27    Viktiga områden som har lyfts via kommunikationen med intressenter ÅR 27  
Information om redovisningen    
G4-28    Redovisningsperiod ÅR 27  
G4-29    Senaste utgivna rapport ÅR 27  
G4-30    Redovisningscykel ÅR 27  
G4-31    Kontaktperson för redovisningen ÅR 101  
G4-32    GRI innehållsförteckning    
G4-33    Policy för externt bestyrkande av redovisningen   Redovisning är inte externt bestyrkt.
Styrning    
G4-34    Redogörelse för bolagsstyrning ÅR 28, 50-53  
Etik och integritet    
G4-56    Bolagets värderingar, principer, standarder och normer för uppförande ÅR 10, 27 – 30, 32  

 

Aspekter och resultatindikatorer

Väsentliga hållbarhetsområdenGRI-aspektAvgränsningGRI-indikatorSidaKommentar/utelämnande
Energianvändning Energi Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till.

G4-EN3
Energianvändning inom organisationen.


G4-EN6
Minskning i energi- användning.


CRE1
Energiintensitet i byggnader.


G4-DMA

ÅR 29


 

ÅR 29


 

ÅR 29


ÅR 29

I NK-varuhusen och i Fyran och Femmanhusen står Hufvudstaden som avtalspart för flertalet elabonnemang som nyttjas av hyresgästerna. Detta innebär att redovis- ningen av energianvändningen utöver fastighetsel även inkluderar el från hyres- gästernas verksamhet. Hyres- gästernas verksamhetsel i nämnda varuhus är betydande, vilket resulterar i att elanvänd- ningen som presenteras blir förhållandevis hög.
Klimatpåverkan Utsläpp Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till.

G4-EN16
Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2).


CRE3
Intensitet av växthusgas- utsläpp från byggnader.


G4-DMA

ÅR 29

 


ÅR 29

 

 


ÅR 29 - 30

 
Avfallshantering Avfall Relevant UO i och med hyresgästernas och entre- prenörernas generering av avfall.

G4-EN23
Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.


G4-DMA

ÅR 30

 

 

ÅR 29 – 30

Större delen av avfallet som Hufvudstaden ansvarar för är sk hushållsavfall vilket kommunerna har hämtningsmonopol på. I dagsläget kan vi inte få ut någon tillförlitlig statistik gällande detta avfall. Sorterat avfall hanteras av respektive hyresgäst. Byggavfall hanteras av respektive entreprenör och vi har inte tillgång till statistik rörande detta avfall.
Attraktiv arbetsgivare

Anställning

Utbildning och kompetens- utveckling

Relevant IO genom att Hufvudstaden vill attrahera och behålla medarbetare och UO genom att potentiella medarbetare intresserar sig för Hufvudstaden som arbetsgivare.

G4-LA1 
Personalomsättning.

G4-LA2
Förmåner för tillsvidare- avställda.

 

 

 

 

G4-LA11
Anställda som regelbundet har utvecklingssamtal.

G4-DMA

ÅR 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personalförmåner inkluderar individanpassad kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, kompensation upp till 90% av lönen vid föräldraledighet och massage. Tjänstepensionen omfattar alla anställda. Vikarier och timanställda omfattas inte av Hufvudstadens personalförmåner.

99% av medarbetarna har haft utvecklingssamtal under året.

Leverantörer Leverantörs- bedömningar arbetsvillkor Relevant IO genom att Hufvudstaden utarbetar och ställer krav på leverantörer och entreprenörer och UO genom att entreprenörerna måste uppfylla kraven. G4-LA15
Väsentliga faktiska eller potentiella negativa kon- sekvenser i leverantörs- kedjan med hänsyn till arbetsvillkor
G4-DMA

ÅR 28 – 29

 

ÅR 28 – 29

 
Affärsetik Motverka korruption
Respekt för lagar och regler
Relevant IO genom före- byggande av givande   och tagande av mutor och UO genom att samarbetspartners ska uppfylla Hufvudstadens krav kring affärsetik och motverkande av korruption.

G4-SO3
Andel av verksamheten som granskats för korrup- tionsrisk och identifierade risker.


G4-SO8
Monetärt värde av be- tydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner för brott mot gällande lagar och regler.


G4-DMA

ÅR 28

 

 

 

 

ÅR 28

 

 

 

ÅR 28

Hufvudstaden har inte ålagts att betala några böter under året.
Kundrelationer Märkning av produkter och tjänster Relevant IO/UO genom att ett av Hufvudstadens verksamhetmål är att ha branschens nöjdaste kunder.

G4-PR5
Kundnöjdhet


CRE8
Typ och antal hållbarhetscertifierade byggnader


G4-DMA

ÅR 28

 

ÅR 30

 

ÅR 30

Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska kontorshyresgästers upp- fattning om sin hyresvärd.
Studien ger svar på hur hyresgästerna upplever lokalen och fastighetsägarens service, hur nöjda hyresgästerna totalt sett är samt hur lojala de är. Den totala nöjdheten presenteras som NKI (Nöjd Kund Index) på en hundra- gradig skala. Fastighetsbarometern genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att CFI Group kan beräkna ett bransch snitt för NKI.

 

Förkortningar:   ÅR = årsredovisning   DMA = hållbarhetsstyrning   IO = inom organisationen   UO = utanför organisationen

 

Utskriftsvänligt GRI-index.