Halvårsrapport januari - juni 2023

ir-puff_q2-2023.jpg

 • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 004 mnkr (905), en ökning om 11 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 1 101 mnkr (1 006).
   
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 675 mnkr (599). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 771 mnkr (700).
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 372 mnkr (756), motsvarande -6,78 kronor per aktie (3,74). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,8 mdkr (49,5 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 189 kronor per aktie (201 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 295 mnkr (410).
   
 • Soliditeten uppgick till 59 procent (61), nettobelåningsgraden till 21 procent (18) och räntetäckningsgraden var 5,6 gånger (8,1).
   
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,7 procent (8,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,5 procent (5,5).

Kommentarer från Hufvudstadens VD, Anders Nygren.

”Kontorshyresmarknaden fortsätter att utvecklas stabilt och trenden att fler företag söker moderna kontor i attraktiva citylägen förstärks. Vår kund Danske Bank, som precis förlängt sitt hyresavtal på Norrmalmstorg 1 till 2035, säger att kontorets centrala läge bidrar till att attrahera medarbetare med rätt kompetens. Det är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med att utveckla attraktiva marknadsplatser som Bibliotekstan gör att människor trivs och företag kan växa.”

”Vi ser att omvärldsläget, med fortsatt hög inflation och stigande räntor, har en stor påverkan på detaljhandeln. Trots det är butiksvakanserna i våra attraktiva lägen fortsatt låga. De höjda räntorna sätter också fastighetsmarknaden i en ny situation jämfört med de senaste tio årens lågräntemiljö. I detta läge ger Hufvudstadens låga belåning en stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling.”

Frågor besvaras av:

Anders Nygren, VD och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans,
telefon 08-762 90 00.

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2023

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 12:30.

Halvårsrapport januari-juni 2023
Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 2023