Delårsrapport januari – september 2023

ir-puff-q3-2023-1282_824px.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 515 mnkr (1 365), en ökning om 11 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 1 654 mnkr (1 515).
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 1 030 mnkr (914). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 1 169 mnkr (1 064).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 585 mnkr (1 053), motsvarande -7,83 kronor per aktie (5,20). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighets­beståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,5 mdkr (49,5 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 188 kronor per aktie (201 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 854 mnkr (495).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (61), nettobelåningsgraden till 21 procent (18) och ränte­täckningsgraden var 5,2 gånger (8,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,8 procent (7,8). Exklusive pågående utvecklings­projekt uppgick hyresvakansen till 5,7 procent (5,1).
  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster och vinner NKI för sjätte året i rad i kategorin storbolag.

Kommentarer från Hufvudstadens VD, Anders Nygren.

”Det tredje kvartalet visar en fortsatt stabil marknad för kontor i attraktiva citylägen. Vi märker att uthyrningsprocesserna är något mer utdragna, men flera nya kontrakt har tecknats i Stockholm. På kontorssidan har vi dessutom fått det glädjande beskedet att vi befäster vår förstaplacering bland storbolagen i årets Nöjd Kundundersökning.

Vår låga riskprofil ger oss trots det högre ränteläget en stabilitet och möjlighet att fullfölja våra utvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt är Vildmannen 7 som i augusti stod klar för invigning. Merparten av lokalerna är redan uthyrda till verksamheter som bidrar till att stärka Bibliotekstan som marknadsplats.

Omvärldsläget är utmanande för detaljhandeln med hög inflation och stigande räntor. Däremot ser vi att de vakanser som uppstår på våra attraktiva marknadsplatser hyrs ut relativt snabbt till nya koncept. Uppmärksamheten och kundflödet för CAIA Cosmetics pop-up butik i NK-varuhuset i Stockholm har varit exceptionellt. Det är ett bra exempel på hur fysisk och digital handel kompletterar varandra.”

Frågor besvaras av:
Anders Nygren, VD och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 12:00.

Delårsrapport januari-september 2023
Pressmeddelande Delårsrapport januari-september 2023